โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 9 วันก่อตั้ง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ 19 พฤษภาคม 2512 ปรัชญา นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี” สีประจำโรงเรียน สีแสด-เทา อักษรย่อ ฐ.บ. มีพื้นที่ 65 ไร่ (ของกองทัพอากาศ) เนื้อที่ดินแต่เดิมโรงเรียนการบินได้จัดที่ดินจำนวน 170 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา จัดตั้งโรงเรียนประถมและมัธยมฐานบินแพงแสน โดยใช้พื้นที่ร่วมกัน ต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษามาทำการรังวัดใหม่เฉพาะส่วนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เหลือพื้นที่ ที่ดินจริงๆ 65 ไร่ ตามผังโรงเรียนซึ่งออกแบบโดยกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2530 กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกองทัพอากาศ โดยทางโรงเรียนการบินกองทัพอากาศยินยอมให้ใช้ที่ดินแปลงนี้เพื่อจัดตั้งสถานศึกษาให้บุตร - ธิดา

วิสัยทัศน์[แก้]

วิสัยทัศน์ :โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐาน

ระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย


Vision : Mattayomthanbinkampangsaen School is a World Class Standard based on Thainess.


目标: 佛统飞行中学是泰国标准下的世界级标准学校

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

คบเพลิง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ โชติ์ช่วงชัชวาล

ปีก หมายถึง การเดินทางที่รวดเร็ว ความก้าวหน้า การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ยศถาบรรดาศักดิ์ ชื่อเสียงเกียรติยศ หน้าที่การงาน อาชีพ

อัตลักษณ์[แก้]

อัตลักษณ์ มารยาทดี มีวินัย ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา

Identity : Good manners Self-discipline Good-hearted Volunteer Spirit

特点 : 有礼貌 有纪律 友好 有爱心

เอกลักษณ์[แก้]

โรงเรียนมาตรฐานสากล

World Class Standard School

世界级标准学校

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

คำขวัญ : เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม

Motto : Good Study Good behavior Morality

标语 : 学习好 行为好 品德好

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายชื่อ ระยะเวลา ตำแหน่ง
นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธ์ 2512-2522 อาจารย์ใหญ่
ว่าที่ร.ต.สมบูรณ์ จันทร์วังพรหม 2522-2531 ผู้อำนวยการ
นายชัยวัฒน์ ตระกูลสุนทร 2531-2532 ผู้อำนวยการ
นายจีรศักดิ์ ไพศาล 2532-2535 ผู้อำนวยการ
นายโอสถ ทองมี 2535-2537 ผู้อำนวยการ
นายมานิตย์ รัตนปัญญา 2537-2544 ผู้อำนวยการ
นายถาวร ชัยจักร 2544-2552 ผู้อำนวยการ
นายสิงหล ช่างปรีชา 2553-2557 ผู้อำนวยการ
นางปภาดา เสนาะพิน 2557-2561 ผู้อำนวยการ
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อ้างอิง[แก้]

[1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://mtbk.ac.th/data_38975

  1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1073180267&Area_CODE=7301