โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ (อังกฤษ: Phimanphitthayasan School) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ 2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนประจำทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือว่าเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนแกนนำ 46 ICT และอีกทั้งโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งชาติ ตนกู ปุตรา ปาดัง มัตซิรัต, ลังกาวี, รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ประวัติโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์[แก้]

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่11 มีนาคม 2510 โดยโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล ตามประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับใหม่) พุทธศักราช 2520 จัดเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาแห่งที่ 2 ของจังหวัดสตูลเปิดเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

ในปีแรก เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน ครู 4 คน โดยใช้สถานที่และอาคารของโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) เป็นการชั่วคราว โดยมีนายมนู แสงเจริญ อาจารย์ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา ทำหน้าที่ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสตูล มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

3 กุมภาพันธ์ 2521 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) มาอยู่เลขที่ 2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ 83 ตารางวา โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งย้ายไปอยู่แห่งใหม่ที่ตำบลคลองขุด

ปี พ.ศ. 2523 นายเทียนสุข ตั้งจิตต์ศีล ได้มอบที่ดินจำนวน 2 ไร่ 15 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อใช้เป็นที่ปลูกสร้างบ้านพักครู

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,537 คน ครู 80 คน

สภาพปัจจุบัน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

ปี พ.ศ. 2521 อาคารเรียนแบบ 318 จำนวน 21 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2526 อาคารเรียนแบบ 424 จำนวน 24 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2527 และปี พ.ศ. 2535 อาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 3 หลัง อาคารโรงพละศึกษา จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2538 อาคารเรียนแบบ 318 ล/30 (อาคารเรียน 3) จำนวน 18 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีบ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง และบ้านพักนักการ 1 หลัง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายมนูญ แสงเจริญ  11 มีนาคม 2520 - 30 กันยายน 2533
2. นายอรุณ คงทน 1 ตุลาคม 2533 - 20 พฤศจิกายน 2535
3. นาย ช.สุทรรศน์ รัตนูปถัมป์ 21 พฤศจิกายน 2535 - 11 พฤศจิกายน 2537
4. นายสมชาย แสงสุวรรณ 17 พฤศจิกายน 2537 - 4 มีนาคม 2539
5. นายปรุงศักดิ์ อิสระทะ 7 มีนาคม 2539 - 30 กันยายน 2539
6. นายจารึก รัตนโอภาส 11 พฤศจิกายน 2539 - 10 มิถุนายน 2542
7. นายภิญโญ จันทมุณี 15 มิถุนายน 2542 - 4 พฤศจิกายน 2544
8. นายจรัญ ภักดีวานิช  5 พฤศจิกายน 2544 - 30 กันยายน 2552
9. นายประเสริฐ ม่วงปลอด  1 ตุลาคม 2552 - .... ตุลาคม 2555
10. นายปราโมทย์ จันทร์ธำรงค์ 30 พฤศจิกายน 2555 - .... ...... 2559
11. นายจำแนก เรืองติก .... ..... 2559-ปัจจุบัน

ปรัชญา อุดมการณ์[แก้]

โรงเรียนยึดหลักปรัชญาการสอน 3 องค์ประกอบ คือ

ช่างคิด ช่างทำ มีน้ำใจ หมายถึง การสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและมีคุณธรรม น้ำใจที่ดีงาม

คติพจน์[แก้]

โรงเรียนยึดแนวทางในการอยู่ร่วมกัน 3 องค์ประกอบ คือการยึดถือ

สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

เทา – แดง หมายถึง ความรักในปัญญา หรือความรักในความใฝ่รู้

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

"ต้นคำแสด"

ตราเครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

ความหมาย

1. คบเพลิง หนังสือ หมายถึง แสงสว่าง เปรียบได้ดั่งปัญญา

2. วงเวียน ไม้ฉาก หมายถึง สัญลักษณ์ของความมีอาชีพ

3. ห่วง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน

แผนการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา[แก้]

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แบ่งเป็น 9 ห้อง ได้แก่

ห้อง 1-7 : ห้องเรียนธรรมดา

ห้อง 8 และ 9 : ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMAP (Science Math Ability Program | ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ห้อง 10 : ห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program (EP)

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบ่งเป็น 7 ห้อง ได้แก่

ห้อง 1 - 4 : สายวิทย์ - คณิต

ห้อง 5 : สายศิลป์ - คำนวณ

ห้อง 6 : ห้องเรียนโครงการพิเศษ สายศิลป์ - จีน Chinese English Program (CEP)

ห้อง 7 : ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMAP (Science Math Ability Program | ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)