โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ (Phimanphitthayasan - School) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ 2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนประจำทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือว่าเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนแกนนำ 46 ICT และอีกทั้งโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งชาติ ตนกู ปุตรา ปาดัง มัตซิรัต, ลังกาวี, รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


ประวัติโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์[แก้]

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่11 มีนาคม 2510 โดยโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล ตามประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับใหม่) พุทธศักราช 2520 จัดเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาแห่งที่ 2 ของจังหวัดสตูลเปิดเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

ในปีแรก เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 80 คน ครู 4 คน โดยใช้สถานที่และอาคารของโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) เป็นการชั่วคราว โดยมีนายมนู แสงเจริญ อาจารย์ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา ทำหน้าที่ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดสตูล มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

3 กุมภาพันธ์ 2521 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) มาอยู่เลขที่ 2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ 83 ตารางวา โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสตูลวิทยา ซึ่งย้ายไปอยู่แห่งใหม่ที่ตำบลคลองขุด

ปี พ.ศ. 2523 นายเทียนสุข ตั้งจิตต์ศีล ได้มอบที่ดินจำนวน 2 ไร่ 15 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อใช้เป็นที่ปลูกสร้างบ้านพักครู

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,537 คน ครู 80 คน

สภาพปัจจุบัน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

ปี พ.ศ. 2521 อาคารเรียนแบบ 318 จำนวน 21 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2526 อาคารเรียนแบบ 424 จำนวน 24 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2527 และปี พ.ศ. 2535 อาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 3 หลัง อาคารโรงพละศึกษา จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2538 อาคารเรียนแบบ 318 ล/30 (อาคารเรียน 3) จำนวน 18 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีบ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง และบ้านพักนักการ 1 หลัง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์[แก้]

คนที่ 1 นายมนูญ แสงเจริญ 11 มีนาคม 2520 - 30 กันยายน 2533

คนที่ 2 นายอรุณ คงทน 1 ตุลาคม 2533 - 20 พฤศจิกายน 2535

คนที่ 3 นาย ช.สุทรรศน์ รัตนูปถัมป์ 21 พฤศจิกายน 2535 - 11 พฤศจิกายน 2537

คนที่ 4 นายสมชาย แสงสุวรรณ 17 พฤศจิกายน 2537 - 4 มีนาคม 2539

คนที่ 5 นายปรุงศักดิ์ อิสระทะ 7 มีนาคม 2539 - 30 กันยายน 2539

คนที่ 6 นายจารึก รัตนโอภาส 11 พฤศจิกายน 2539 - 10 มิถุนายน 2542

คนที่ 7 นายภิญโญ จันทมุณี 15 มิถุนายน 2542 - 4 พฤศจิกายน 2544

คนที่ 8 นายจรัญ ภักดีวานิช 5 พฤศจิกายน 2544 - 30 กันยายน 2552

คนที่ 9 นายประเสริฐ ม่วงปลอด 1 ตุลาคม 2552 - ตุลาคม 2555

คนที่ 10 นายปราโมทย์ จันทร์ธำรงค์ 30 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน

ปรัชญา อุดมการณ์[แก้]

โรงเรียนยึดหลักปรัชญาการสอน 3 องค์ประกอบ คือ

ช่างคิด ช่างทำ มีน้ำใจ หมายถึง การสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและมีคุณธรรม น้ำใจที่ดีงาม

คติพจน์[แก้]

โรงเรียนยึดแนวทางในการอยู่ร่วมกัน 3 องค์ประกอบ คือการยึดถือ

สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

เทา – แดง หมายถึง ความรักในปัญญา หรือความรักในความใฝ่รู้

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

"ต้นคำแสด"

ตราเครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

ความหมาย

1. คบเพลิง หนังสือ หมายถึง แสงสว่าง เปรียบได้ดั่งปัญญา

2. วงเวียน ไม้ฉาก หมายถึง สัญลักษณ์ของความมีอาชีพ

3. ห่วง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน