โรงเรียนพญาไท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนพญาไท
เครื่องหมายประจำโรงเรียนพญาไท2.gif
ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phyathai School
อักษรย่อ ส.พ.ท.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2484
เว็บไซต์

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School) เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตั้งอยู่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ประวัติโรงเรียนพญาไท[แก้]

โรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา โดยมีพัฒนาการดังนี้

 • พ.ศ. 2484 เดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น จัดตั้งเป็นโรงเรียนเทศบาลเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2494 เข้าร่วมโครงการปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษา และในปี พ.ศ. 2500 ได้เริ่มเปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนในระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2530
 • พ.ศ. 2508 สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน 2 หลัง เริ่มทดลองเด็กตาบอดเรียนร่วมกับเด็กปกติ และเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้อง
 • พ.ศ. 2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้โรงเรียนราชวินิต แต่ยังทำการเรียนการสอนที่ โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราว และได้ย้ายออกไปเมื่อ พ.ศ. 2512
 • พ.ศ. 2516 ยกเลิกการทดลองสอนเด็กตาบอดเรียนร่วมแต่เปิดสอนเด็กหูตึงแทน ต่อมา ยกเลิกห้องเรียนเด็กเล็กในปีการศึกษา 2517
 • พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โรงเรียนจึงเริ่มเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาต่อมา
 • พ.ศ. 2523 โรงเรียนย้ายโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภท ได้แก่ชั้นเด็กเรียนช้า (บกพร่องทางสติปัญญา) และ ชั้นเด็กหูตึง (บกพร่องทางการได้ยิน)
 • พ.ศ. 2530 จัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2533 จัดสร้างโรงยิมหรืออาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และเริ่มเปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2534
 • พ.ศ. 2534 จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535
 • พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พ.ศ. 2538 เริ่มเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเลือกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จัดให้มีห้องปฏิบัติการสอนดนตรีสากล(คีย์บอร์ด) สำหรับนักเรียน
 • พ.ศ. 2540 สร้างสระว่ายสำหรับสอนนักเรียนด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนผ่านสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ริเริ่มให้มีวงดนตรีโยธวาทิต จัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับชั้นอนุบาล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดของโรงเรียน
 • พ.ศ. 2541 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลังอาคารเรียน สร้างตู้โชว์เก็บโล่รางวัลและถ้วยรางวัล ที่อาคาร 2 ริเริ่มนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหาร งานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542
 • พ.ศ. 2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน และนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 X 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัล สถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง และรางวัลเหรียญพระราชทาน "พฤกษานครา" ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2544 ดำเนินการปฏิรูปการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 อันมีผลต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศกำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่โอนมาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ซึ่งโรงเรียน พญาไท ข้ารวมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนและ สถานศึกษา รวม 58 โรงเรียน
 • พ.ศ. 2548 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 2*00 เครื่อง
 • พ.ศ. 2548 เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้านละ 1 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2550 จัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นจำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2551 ดำเนินการปรับปรุงสนาม ถนนในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้า ซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงาม ทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นเอกภาพยิ่งขึ้นและได้ร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพญาไท[แก้]

ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นายสำเภา ช่วยวงศ์ญาติ พ.ศ. 2484
2 นายวิจัย ไวชนะ พ.ศ. 2484 - 2492
3 นายสง่า พาวงศ์ พ.ศ. 2492 - 2494
4 นายโสม รอดลอยทุกข์ พ.ศ. 2494 - 2496
5 นายเสถียร ประโมจนีย์ พ.ศ. 2496 - 2497
6 นายอรุณ สิทธิพาที พ.ศ. 2497 - 2502
7 นายบริพัตร พงษ์ธานี พ.ศ. 2502 - 2506
8 นางศรีสวัสดิ์ รัตนวราห พ.ศ. 2506 - 2530
9 นางสาวทองคำ ผดุงสุข พ.ศ. 2530 - 2534
10 นายวิศิษฐ์ กมลานนท์ พ.ศ. 2534 - 2537
11 นายวีรสิทธิ์ กิติพิเชษฐสรรค์ พ.ศ. 2537 - 2542
12 นายสำราญ เจริญพักตร์ พ.ศ. 2542 - 2546
13 นางแสงระวี วาจาวุทธ พ.ศ. 2546 - 2549
14 นายบัณฑิต พัดเย็น พ.ศ. 2549 - 2557
15 นายอำนวย พุทธมี พ.ศ. 2557 - 2561
16 นางจันทนา ทองศรีงาม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน