โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ปญฺญา นรานํ วชิรํ
(ปัญญา เปรียบเสมือนเพชรอันมีค่ายิ่งของคน)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachin Kallayanee School
อักษรย่อ ป.ก.ณ. (P.K.N.)
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 6 มิถุนายน พ.ศ. 2456
รหัส 25012002
จำนวนนักเรียน มากกว่า 3,000 คน
เพลง มาร์ชปราจีนกัลยาณี
เว็บไซต์

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี "ปราจิณราษฎรอำรุง" ตั้งอยู่ข้างวัดหลวงปรีชากูล (สถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 ได้เริ่มทำการสอนในระดับประถมศึกษาและขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงระดับมัธยมศึกษา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2460 ได้แยกออกเป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย แล้วย้ายไปตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ส่วนโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงตั้งอยู่ที่เดิม ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดปราจีนบุรี "สตรีปราจีนกัลยาณี" และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาโดยรับเฉพาะนักเรียนหญิง

ในปี พ.ศ. 2498 ได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินของที่ราชพัสดุ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนปราจีนกัลยาณี พร้อมขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเริ่มรับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปี พ.ศ. 2506 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาโดยรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา


ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่รู้จักในนาม ป.ก.ณ.

ปกณ.jpg

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปราจีนกัลยาณี[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายขาว โกมลมิตร พ.ศ. 2472 - 2478
2 นายสนั่น ศุขสมาน พ.ศ. 2478 - 2481
3 นายสาย จำรูญสวัสดิ์ พ.ศ. 2481 - 2482
4 นางถนอม สนิทพันธุ์ พ.ศ. 2482 - 2485
5 นางพนมวัลย์ แย้มบุญชู พ.ศ. 2485 - 2491
6 นางสาวพรสวรรค์ รัตนายน พ.ศ. 2491 - 2496
7 นางนพพร เวชพงษ์ พ.ศ. 2496 - 2499
8 นางสาวสมบูรณ์ คงใหญ่ พ.ศ. 2499 - 2507
9 นางสาวเวียงวิวัฒน์ คชเสนีย์ พ.ศ. 2507 - 2510
10 นางวรณี ศิริบุญ พ.ศ. 2510 - 2516
11 นางพอพิศ กีรติอังกูร พ.ศ. 2516 - 2517
12 นางสาวบำเพ็ญ ภู่โสภา พ.ศ. 2517 - 2523
13 นางสาวทัศนีย์ เตียรัตน์ พ.ศ. 2523 - 2528
14 นางสาวอุไรวรรณ พัฒนวิบูลย์ พ.ศ. 2528 - 2531
15 นางสาวสมจิต ทรัพย์สมบูรณ์ พ.ศ. 2531 - 2535
16 นางอุไรวรรณ สุพรรณ พ.ศ. 2535 - 2537
17 นางพัลลภา จันทรุจิรากร พ.ศ. 2537 - 2543
18 นายอุดม จันทโภโต พ.ศ. 2543 - 2544
19 นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ พ.ศ. 2544 - 2546
20 นายวิโรจน์ ฟักสุวรรณ์ พ.ศ. 2546 - 2547
21 นายศักดิ์ สมใจ พ.ศ. 2547 - 2550
22 นายมนตรี ชิณศรี พ.ศ. 2550 - 2555
23 นายประเสริฐ พรมพิชัย พ.ศ. 2555 - 2556 (รักษาการณ์)
24 นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ พ.ศ. 2556 - 2558
25 นายปรีชา สุภาพ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]