โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ตราประจำโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม.jpg
มีความเชื่อมั่นในตนเองด้วยหลักปัญญาแห่งคุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ patumrat pittayakom School
อักษรย่อ ป.พ. / ppk
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สพฐ.
สถาปนา 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (46 ปี)
เพลง มาร์ชโคกกะเซ

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ รูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียนกว่า 3,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 150 คน โดยมีเนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 32.5 ตารางวา

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 1 บ้านบัวแดง ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม[แก้]

อาคารโรงอาหาร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
อาคาร 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
 • พ.ศ. 2511 ด้วยกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ขึ้นทุกอำเภอใน ปี พ.ศ. 2519 แต่ต้องให้อำเภอจัดหาที่ดินปลูกสร้างอาคารไว้ไม่น้อยกว่า 35 ไร่ ดังนั้นทางอำเภอปทุมรัตต์ จึงดำริหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบกับบ้านบัวแดง โดยมีพระเดชพระคุณเจ้า เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ ( พระครูปทุมสโรภาส ) ได้สงวนที่ดินเอาไว้ แต่ในขณะนั้นจะทำอะไรไม่ได้ เพราะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ
 • พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 นายคำบุ เหมลา นายอำเภอปทุมรัตต์ในขณะนั้นได้แต่งตั้งกรรมการโดยมีนายอำเภอเป็นประธาน รังวัดที่ดินดังกล่าวให้มีขอบเขตที่แน่นอนเพื่อโอนเป็นของทางราชการแต่ยังไม่เรียบร้อย ต่อมานายเมธา รัตนจันทร์ นายอำเภอปทุมรัตต์ คนต่อมาได้ให้บุคคลต่อไปนี้จับจองที่ดิน คือ
  • นายใจ พลสงเมือง จับจองที่ดินประมาณ 31 ไร่
  • นายประสิทธิ์ ธงงาม จับจองที่ดินประมาณ 31 ไร่
  • นายประกอบ ชนะดี จับจองที่ดินประมาณ 26 ไร่ 2 ง าน 32.5 ตารางวา
  • นายถนอม บุญรัตน์ จับจองที่ดินประมาณ 31 ไร่
  • รวมที่ดินทั้งหมด 117 ไร่ 2 งาน 32.5 ตารางวา
 • พ.ศ. 2515 เมื่อปี พ.ศ. 2515นายอนุ สงวนนาม นายอำเภอปทุมรัตต์ได้รับโอนที่ดินจากบุคคลทั้ง 4 ให้เป็นที่ดินของทางราชการโดยสมบูรณ์ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2515 เมื่อปี พ.ศ. 2516 นายธรรมนูญ กลั่นขจร นายอำเภอปทุมรัตต์ ได้เสนอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้นในที่ดินแห่งนี้และปีการศึกษา 2517 ก็ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้น และมีชื่อว่า "โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม" และเปิดทำการสอนในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีนักเรียนจำนวน 49 คน โดยใช้หอประชุมอำเภอปทุมรัตต์เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและได้มอบหมายให้นายจัด อุ่นเจริญ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอปทุมรัตต์ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ทางราชการได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ ครูโทจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาเป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ก็ได้ย้ายที่เรียนจากหอประชุมอำเภอปทุมรัตต์ มาเรียนในสถานที่จริงซึ่งสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวมุงด้วยหญ้าคาจำนวน 1 หลัง มี 7 ห้องเรียน โดยการบริจาคเงินของผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้
 • พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ทางการได้แต่งตั้งให้ นายสาโรช ไสยสมบัติ ครูโท จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทนว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 นายสาโรส ไสยสมบัติ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ปีการศึกษา 2523 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2526 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 นายสาโรส ไสยสมบัติ (วัฒนสาโรช)ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2529 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายโกมล จันทรวารี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทน นายสาโรส ไสยสมบัติ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2532 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางรัชนี ศุภเกษตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายโกมล จันทรวารี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายบุญสวน บุญโพธิ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนางรัชนี ศุภเกษตร ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในวิทยา จ.อุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสมพร สอนสนาม มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแทน นายบุญสวน บุญโพธิ์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยวงษา จ.ร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายคำพันธ์ จำนงกิจ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสมพร สอนสนาม ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตาก
 • พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายคำพันธ์ จำนงกิจ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยาจนถึงปัจจุบันนี้
 • พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน จากนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2551 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม[แก้]

ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายจัด อุ่นเจริญ รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2517-2517
2 ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมทรัพย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2517-2518
3 นายสาโรช ไสยสมบัติ ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2518-2526
4 นายโกมล จันทรวารี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2526-2532
5 นางรัชนี ศุภเกษตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2537
6 นายบุญสวน บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2544
7 นายสมพร สอนสนาม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2545
8 นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545-2546
9 นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546-2558
10 นายสมภักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558-2559
11 นายบุญภพ จันทุมัตตุการ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559-2562
12 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]