โรงเรียนบางบัวทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
โรงเรียนบางบัวทอง
3 ม.3 ถ.เทศบาล 9 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bang Bua Thong School
อักษรย่อ บ.ท.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ก่อตั้ง พระครูนนทปรีชา
เพลง พวกเรานักเรียนบางบัวทอง

ทุกคนต้องทุ่มเทให้การศึกษา เทิดพระคุณ ท่านพระครูนนทปรีชา เคารพบิดา มารดาและครูอาจารย์ ใต้ร่มธงม่วง-เหลือง เฟื่องศักดิ์ศรี ความสามัคคี น้ำใจไมตรีเต็มดวงมาลย์ ดุจดังดอกบัว เบ่งบานรับแสงตะวัน เรารักสถาบัน โรงเรียนบางบัวทอง

โรงเรียนบางบัวทอง (อังกฤษ: Bang Bua Thong School; อักษรย่อ: บ.ท.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบางบัวทองเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบัวทองประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนนทปรีชา (หลวงพ่อเปลี่ยน ทองทวี) และคุณหญิงกฐิน กุยยกานนท์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 25 ไร่ ปัจจุบันมี ดร.เฉลียว ยาจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

      • ขอต้อนรับ สู่ โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี ***

' โรงเรียนบางบัวทอง ตั้งอยู่ เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบัวทอง ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 ครั้งแรกตั้งอยู่ที่ตำโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดละหาร เนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวาโดยมีพระครูนนทปรีชา (หลวงพ่อเปลี่ยน ทองทวี) อดีตเจ้าอาวาสวัดละหารเป็นผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน -คุณกฐิน กุยยกานนท์ ได้บริจาดที่ดินจำนวน 25ไร่ ในปีพ.ศ. 2528 จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่แห่งใหม่ โดยการประสานงานขอบริจาดที่ดินของ นายคำนวณ บุญเพ็รชแก้ว ผู้บริหารโรงเรียนกับนายวิเชียร พงศ์ทองคำ อดีตนายกเทศมนตรีเทศเมืองบางบัวทอง - เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 5 หลังอาคารเอนกประสงค์1 หลัง อาคารหอประชุม2หลังอาคารพยาบาล 1 หลัง อาคารกาญจนาภิเษก 1 หลังสำนักงานธนาคารโรงเรียน 1 หลังเรือนนอนเวรครูชาย 1 หลัง - เปิดสอน เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม2501อักษรย่อ "บ.ท." โรงเรียนบางบัวทองเปิดทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล -โรงเรียนบงบัวทองเป็นโรงเรียน"ขนาดใหญ่" -โรงเรียนผ่านการประเมิน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"


-คณะผู้บริหารสถานศึกษา-

1.ดร.เฉลียว ยาจันทร์ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

2.นายสมบูรณ์ สิบตรีพล (รองฯฝ่ายงานแผนงานและงบประมาณ)

3.นางเรณู ครุธไทย (รองฯฝ่ายวิชาการ)

4.นางนงลักษณ์ อริยดิบ (รองฯฝ่ายงานทั่วไป)

5.นายอุกฤต เรียงสุวรรณ์ (รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน/ปกครอง)


-บุคลากรทางการศึกษา-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1.ครูโชติกา ชูเลิศ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

2.ครูกลิ่นอุบล วินิจผล

3.ครูฉวีวรรณ ปิ่นเกษ

4.ครูเจษฎาพิศุทธ์ ไชยฤทธิ์

5.ครูสมใจ ทองประเสริฐ

6.ครูนันทนา จันทร์อุฏฐานะ

7.ครูจิราพร สิทธาทิพย์

8.ครูสติธร เชื้อนุ่ม

9.ครูวิลาสินีย์ ชุมปัญญา

10.ครูอรุณี อ่อนมณี

11.ครูเพียงตา โสภณาวัน


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.ครูประเมิน ธนัคฆเศรณี (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

2.ครูมาลาศรี ตะพานทอง

3.ครูดรุณณี เย็นใจ

4.ครูสุรีย์ เชยคนชม

5.ครูจำเนียร หงษ์คำมี

6.ครูรัตนาภรณ์ หงษ์คำมี

7.ครูรมณียา เสมา

8.ครูวาณี อินทรโฆษิต

9.ครูปริศนา โททอง

10.ครูอำนาจศักดิ์ อุดมพรไพบูรณ์

11.ครูนันทิยา ลุประสงค์

12.ครูกรรณทิพย์ สว่างวงศ์สิน

13.ครูสุภวรรณ บุญประเสริญ

14.ครูจินตนา ดวงสกุลสา

15.ครูพิไลวรรณ นาคสิงห์กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.ครูณัฐพิมล แพงศรีนิธิศ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ)

2.ครูมณฑิรา ตีรนานุกูล

3.ครูชนากานต์ เพชรส่งศรี

4.ครูพรระพี เทอดธีระกุล

ุ 5.ครูอรอนงค์ เส็งสาย

6.ครูสุรีพร จำนงนิจ

7.ครูกฤตบุญ ทองใยบัว

8.ครูทรงพรพรรณ วายโสกา

9.ครูพรทิพา เพชรศร

10.ครูอัญชลี ยิ้มแฉล้ม

11.ครูสุมาลี สิมมา

12.ครูรุ้งทิพย์ เดชมูล

13.ครูวลัยพร จั่นเพ็ชร์

14.ครูชิดชนก กลิ่นพิกุล

15.ครูสมใจ ม่วงก่ำ

16.ครูยุวดี อ่อนทรวง

17.ครูชุมพล ถาวรพัฒน์

18.ครูศรีวร ธนระพิษ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1.ครูพัณณิตา สืบสว่าง (หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

2.ครูณอัญชัน ชิตสุข

3.ครูจินดานันท์ ครองตน

4.ครูกฤษดี จันทร์ตรี

5.ครูมณี บุญรัตน์

6.ครูปุณฑริกา เงินปาน

7.ครูธนัญชนก อินอ่อน

8.ครูวิไลลักษณ์ ใจห้าว

9.ครูกิตติพงษ์ นิยมราษฎร์

10.ครูรุ่งรัตน์ วีรศรุต

11.ครูอรนง เพ็ชรสุข

12.ครูเบญจวรรณ ภาคสวัสดิ์

13.ครูดวงเดือน เนียมเทศ

14.ครูชลธิชา สอนสิงห์