โรงเรียนบัวขาว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบัวขาว (Buakhao School)
ตราโรงเรียนบัวขาว.jpg
"ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ศิลปะ รักษาความสะอาด มรรยาทงาม"
250 หมู่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Buakhao School
อักษรย่อ บ.ข./B.K.S
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สถาปนา พ.ศ. 2499 ก่อตั้งโรงเรียน
ผู้ก่อตั้ง นายจำรัส แสงฤทธิ์ ศึกษาธิการอำเภอ และคณะ
รหัส 10460501
เว็บไซต์

โรงเรียนบัวขาว (อังกฤษ : Buakhao School) (อักษรย่อ : บ.ข. , B.K.S) เป็นสถานศึกษาประจำตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

ประวัติโรงเรียนบัวขาว[แก้]

ในปี พ.ศ. 2499 นายจำรัส แสงฤทธิ์ ศึกษาธิการอำเภอ พร้อมด้วยคณะครู ภารโรง พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอกุฉินารายณ์รวมทั้งอำเภอเขาวงและห้วยผึ้ง ได้ร่วมกันบริจาค เงินจำนวน 36,835 บาท และนายสำราญ ยันตะบุศย์ ได้บริจาค ที่ดิน ประมาณ 26 ไร่ อำเภอได้ยื่นคำร้อง ขอตั้งโรงเรียนมัธยมไปยังกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งที่ 4719/2500 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2500 ได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบัวขาว" ตามนามของหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของ โรงเรียน เปิดทำการสอนเป็นแบบสหศึกษา จากชั้น ม. 4 - ม. 6 ในปีแรกมีเฉพาะ ม. 4 มีจำนวน ชาย - หญิง รวม 40 คน

โรงเรียนบัวขาว เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 โดยขออาศัยร่วมที่อาคาร โรงเรียนกุฉินารายณ์ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญศึกษา (ขณะนั้น) ครั้งแรกจำนวน 80,000 บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียน และใช้ เป็น สถานทีที่เรียนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 เป็นต้นมา

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ได้ขยายเขตของโรงเรียนไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะทำเลเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 20 ไร่ และในปี พ.ศ. 2518 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบัวขาวได้จัดงานเพื่อ หาเงินซื้อที่ดินบริจาคให้ โรงเรียนเพิ่มอีก 1 ไร่ 60 ตารางวา ขณะนี้โรงเรียนบัวขาวมีที่ดินทั้งสิ้น 47 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

อติโรจติ ปญฺญาย ปุคฺคโล : บุคคลย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญา

คติพจน์[แก้]

ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ศิลปะ รักษาความสะอาด มรรยาทงาม

สีประจำโรงเรียน[แก้]

ขาว - น้ำเงิน

  • ███ สีขาว หมายถึง ศาสนา ความเสมอภาค ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ และความจริงใจ
  • ███ สีน้ำเงิน หมายถึง ชาติ กษัตริย์ ความมั่นคง ความสง่างาม และความเป็นผู้นำ

วิสัยทัศน์โรงเรียนบัวขาว[แก้]

โรงเรียนบัวขาว จะเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นนำของภูมิภาค และเป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตใจสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียน เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ