โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
Banhan3School.png
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banhanjamsaiwitthaya 3 School
อักษรย่อ บ.จ.3 (B.J.3)
ประเภท รัฐบาล สังกัด สพท.สพ.3
ก่อตั้ง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
เว็บไซต์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งอยู่ที่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง ประชากร ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ และประกอบอาชีพเกษรกรรม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมีเนื้อที่ 180 ไร่ 1 งาน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสพฐ.เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยกระทรวง ศึกษาธิการ ได้ประกาศ จัดตั้ง เป็น โรงเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ ในปีการ ศึกษา 2517 และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และต่อมาก็ได้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย

โรงเรียน บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งขึ้น โดย ดำริของ ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรม สามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนมัธยมศึกษาใน จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2513 นายเมี้ยน เครือสินธุ์ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พาคณะมาตรวจสภาพพื้นที่บริเวณที่จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กิ่ง อ. ด่านช้าง ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไผ่ ใกล้บริเวณโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ กระเสียว และ อยู่ติดกับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านอธิบดีกรมสา มัญศึกษาเห็นว่าเหมาะสมที่จะก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ จึงให้หน่วยงานช่างกรม วิสามัญศึกษาทำการสำรวจ ออกแบบและวางผังบริเวณโรงเรียน แต่ในขณะนั้นกระทรวง ศึกษาธิการยังขาดแคลนงบประมาณ ในการก่อสร้าง อาคารเรียนจึงทำการก่อสร้างไม่ได้ ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาจึงได้ติดต่อ คุณบรรหาร ศิลปอาชาผู้ซึ่งเคยบริจาคเงินก่อ สร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษามาแล้ว ขอให้ช่วยบริจาคเงิน ก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กิ่งอำเภอด่านช้าง อีก 1 แห่ง คุณบรรหาร ศิลปอาชา ก็มีความยินดีบริจาคเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ตาม ความประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่คุณบรรหาร ศิลปอาชา ก็มีความยินดี บริจาคเงิน เป็น ค่าก่อสร้าง อาคารเรียนและอาคารประกอบให้ ตามความประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ คุณบรรหาร ศิลปอาชาได้บริจาคและควบคุม การก่อสร้างมีดังนี้

1.อาคารเรียนแบบ 216 ใต้ถุนสูง 1.80 เมตร 8 ห้องเรียน กว้าง 12.30 เมตร ยาว 45 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 860,000 บาท

2.บ้านพักครูขนาด 6 x 7.50 เมตร 1 หลง เป็นเงิน 60,000 บาท

3.บ้านพักภารโรง ขนาด 4 x 6 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท

4.ห้องน้ำห้องส้วม ขนาด 3 x 7 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 35,000 บาท

5.เสาธงประจำโรงเรียน เป็นเงิน เป็นเงิน 15,000 บาท รวมบริจาคค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,000,000 บาท

ได้ทำการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2516 โดย การเรียนเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอภัย จันทวิมล เป็นประ ธานพิธี นายสวัสดิ์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นผู้เสนอรายงาน

ต่อมาในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศง2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุ มารี พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทยา 3 และมีพระราชดำรัสกับนักเรียน ความว่า

" โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสร้างใหม่ เราควรทำชื่อเสียงให้โรงเรียน เราต้องตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้มาก ๆ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและประเทศชาติของเรา "

ปัจจุบันมีข้าราชการครู 64 คน ลูกจ้างประจำ 11 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธ- ยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 52 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 2,004 คน นายคำรณ รูปสูง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3