ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
Bodindecha
(Sing Singhaseni) 2 School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ด.๒
B.D.2
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
สถาปนา16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ผู้อำนวยการดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ
จำนวนนักเรียน3,675 คน (พ.ศ. 2566)
สี  สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชบดินทรเดชาสอง
ต้นไม้ลำดวน
เว็บไซต์www.bodin2.ac.th

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒[1] เป็นโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาแห่งที่ 2 สืบเนื่องจากเครือจักรภพโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับความนิยม และมีนักเรียนเข้าสมัครเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในขณะนั้นจึงมีแนวคิดสร้างโรงเรียนในนามบดินทรเดชา แห่งที่ 2

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา โดยได้ใช้ที่ดินกรรมสิทธิ์ของวัดบางเตย ที่อุบาสิกาแม้น อ่ำทรงงามบริจาค และได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และมี นางประจวบ ชำนิประศาสน์ เป็นผู้ดูแลในช่วงเริ่มต้น[2]

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดบางเตย ที่ดินแปลงนี้อุบาสิกาแม้น อ่ำทรงงาม ได้บริจาคให้วัดบางเตย ตั้งแต่ พ.ศ. 2504

การสถาปนาชื่อโรงเรียนเป็นไปตามราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในปี พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นางประจวบ ชำนิประศาสน์ พร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการติดต่อขอเช่าที่ดินจำนวน 22 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ของวัดบางเตย เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ และแต่งตั้ง นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อีกโรงเรียนหนึ่งและเมื่อครบเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ปีการศึกษา 2533 มีนักเรียนจำนวน 501 คน รวม 9 ห้อง แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จจึงขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยครูจันทรเกษมใช้สถานที่ของวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนักเรียน 6 ห้องเรียนและอีก 3 ห้องเรียน ให้เรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)

ปีการศึกษา 2534 รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน และยังคงใช้สถานที่ของวิทยาลัยครูจันทรเกษมและโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนต่อไป

ปีการศึกษา 2535 ได้รับพระบรมราชานุญาตใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน มีครู จำนวน 74 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน นักเรียน 1,370 คน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 จำนวน 16 ห้อง ใช้สถานที่เรียนที่วิทยาลัยครูจันทรเกษม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 ห้องเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี)

ปี พ.ศ. 2536 การก่อสร้างโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) ๒ แล้วเสร็จ โรงเรียนได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมาเป็นมิ่งมหามงคลประจำโรงเรียน ปีการศึกษานี้โรงเรียนมีครู จำนวน 85 คน นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 32 ห้องเรียน รวม 1,624 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 40 ห้องเรียนรวม 2,070 คน  ครูจำนวน 100 คน มีการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 50 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 2,460 คน ครูจำนวน 124 คน แม้ว่าการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแล้วเสร็จ แต่ห้องเรียนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 54 ห้องเรียน รวมนักเรียน  2,782 คน ครูจำนวน 139 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน ปีการศึกษานี้  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น มีชั้นจอดรถใต้ดิน  ใช้เวลาในการก่อสร้าง 540 วัน งบประมาณ 56.5 ล้านบาท

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ แทนนายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ปีการศึกษา 2541 การก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น เสร็จเรียบร้อยพร้อมอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นอาคารหอประชุมในปีการศึกษานี้ นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสามัญศึกษา และนายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541

โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 66 ห้องเรียน รวมนักเรียน 3,659 คน ครูจำนวน 167 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2542 และได้รับการคัดเลือกจากกรมศาสนาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านจริยธรรมศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2542 จำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 72 ห้องเรียน รวมนักเรียน 3,716 คน ครูจำนวน 174  คน  ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 34 คน

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 77 ห้องเรียน รวมนักเรียน 4,045 คน ครูจำนวน 174 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 39 คน

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับรางวัลร้านอาหารในสถานศึกษาสะอาด ด้านกายภาพจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2544 โรงเรียนมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 76 ห้องเรียน รวมนักเรียน 4,027  คน ครูจำนวน 172 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 37 คน

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนมีห้องเรียน จำนวน 77 ห้องเรียน นักเรียน 4,093 คน ครูจำนวน 169 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 43 คน เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นโครงการยุวชนต้านภัยยาเสพติดในการขยายเครือข่ายการปฏิเสธยาเสพติด จากกองบัญชาการ ทหารสูงสุด ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School-Based Management) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป ได้บริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBB (Performance-Based Budgeting) จัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จนถึงปัจจุบัน โดย นายอมรรัตน์  ปิ่นเงิน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ในต้นปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารดนตรี กีฬาและสนามกีฬาในร่ม 72 พรรษา บรมราชินีนาถ เป็นการส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 80 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,783 คน ครูจำนวน 161 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศนโยบาย  ปีการศึกษา 2550  “เป็นปีแห่งการส่งเสริมคุณธรรม ธำรงวินัย และคุณภาพครูและนักเรียนสู่วิถีชีวิตพอเพียง” วันที่ 30 ตุลาคม 2550  นายปลองยุทธ  อินทพันธุ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 และยังคงนโยบายเดิม ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2550 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนด้านคุณธรรม และจริยธรรมระดับประเทศ จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 79 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,787 คน ครูจำนวน 161 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 4 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนยังคงนโยบายเดิมและในปีการศึกษานี้โรงเรียนสร้างเรือนเจ้าพระยาบดินทรเดชา ซึ่งเป็นเรือนไทยและเรือนบดินทร 2 พอเพียง ประกอบด้วยธนาคารโรงเรียนและร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนเสร็จเรียบร้อย

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 82 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,963 คน ครูจำนวน 156 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 10 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 58 คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน  87 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 4,238 คน ครูจำนวน 151 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 11 คน ลูกจ้างประจำจำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 58 คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้จัดโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2553  ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และนายกมล บุญประเสริฐ มาดำรงตำแหน่งแทน

ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนมีห้องเรียน 91 ห้องเรียน นักเรียน 4,325 คน  ครู 145 คน ครูอัตราจ้าง 21 คน ลูกจ้างประจำ  4 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 54 คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครบทุกชั้นในระดับ ม.1-ม.3 โครงการ English Program มีครูต่างชาติจำนวน 8 คน  นอกจากนี้ยังมีโครงการ Intensive English Class (IEC) ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และเปิดการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น  ต้นเดือนพฤษภาคม  2554  โรงเรียนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร  20 ปี และวันที่ 9  ธันวาคม 2554 นายโชว์นันต์  มารุตวงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) ๒

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 91 ห้องเรียน นักเรียน 4,320 คน ครู 155 คน ครูอัตราจ้าง 48 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 57 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) จำนวน 1 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 และการก่อสร้างอาคาร 20 ปี แล้วเสร็จโดยทางโรงเรียนได้ทำพิธีเปิด อาคารเมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2555 โดยตั้งชื่ออาคาร “อาคารสองทศวรรษบดินทร ๒”

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมีห้องเรียน 91 ห้องเรียน นักเรียน 4,178  คน ครู 155 คน ครูอัตราจ้าง 24 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 58 คน ในปีการศึกษานี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศให้เป็น “โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล”

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 4,147 คน  ครู 153 คน ครูอัตราจ้าง  26 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 35 คน ในปีการศึกษานี้ มีการก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร 4 และอาคาร 5 อาคาร 1 และอาคาร 5  ก่อสร้างอาคารสวัสดิการ และปรับปรุงเรือนธันยธรเพื่อเป็นที่ระลึกแด่แม่ครูผู้สร้างสรรค์บดินทร ๒ ท่านผู้อำนวยการประจวบ ชำนิประศาสน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ต่อมาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ แทน นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ที่เกษียณอายุราชการ

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 4,100 คน ครู 150 คน ครูอัตราจ้าง 30 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 37 คน วันที่ 16  กรกฎาคม โรงเรียนจัดกิจกรรม  “๒๕ พรรษวัฒน์บดินทร ๒” เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 25  ปี และเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพ ScQA

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 4,021 คน ครู 169 คน ครูอัตราจ้าง 26 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 24 คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนเข้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนสีขาว

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 3,984 คน ครู 193 คน ครูอัตราจ้าง 11 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 25 คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ประกาศนโยบายการใช้สมุด “ระเบียนความดี” เป็นเครื่องมือในการวัด ติดตาม ประเมินผลแบบบูรณาการในงานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสีขาว  และโครงการโรงเรียนสุจริต และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับงบประมาณ 27,511,600 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 324ล./55-ข และเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 3,927 คน ครู 195 คน ครูอัตราจ้าง 12 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 36 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 24 คน ในปีการศึกษานี้อาคารเรียน 324ล./55-ข (อาคาร 6) ส่งมอบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นักเรียนมีห้องเรียนประจำทุกห้องเรียน และได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการไฟฟ้านครหลวง และผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 3,882 คน ครู 196 คน ไม่มีการจ้างครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 38 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 24 คน ในปีการศึกษานี้ ได้รับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ENnovation School) และได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดำเนินการดีเด่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 3,802 คน ครู 192 คน ไม่มีการจ้างครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 36 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 26 คน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต และได้รางวัลชมเชยในการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และได้รางวัลระดับดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมีห้องเรียน 90 ห้องเรียน นักเรียน 3,703 คน ครู 169 คน พนักงานราชการ 3 คน ไม่มีการจ้างครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 37 คน  ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 26 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นผู้วิจัย และพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ดีเยี่ยม ระดับกรุงเทพมหานคร รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร พันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันกษัตริย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร พันธกิจด้านประชาธิปไตย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร พันธกิจด้านสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลการขับเคลื่อนระเบียนความดี ยอดเยี่ยม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

[แก้]
 • พระเกี้ยว ตราเครื่องหมายพระเกี้ยว ซึ่งถือเป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศา หรือเศียรของพระราชโอรส และพระราชธิดา ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้หรือใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
 • ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองนวล และมีกลิ่นหอมเปรียบเสมือนคุณงามความดี ของลูกบดินทรสอง และความยิ่งใหญ่ของโรงเรียน ที่ส่งกลิ่นหอมขจรขจายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
 • พระพุทธบดินทร (หอพระพัชรังกูร) หอพระพัชรังกูร เป็นหอพระประจำโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ประตูหน้า ของโรงเรียน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน นาม "พระพุทธบดินทร" พระพุทธรูปปางประทานพร ที่ได้รับ มอบจากพระอธิการดวง อัคคปญโญ สิงหเสนี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบดินทรสอง เคารพสักการะ และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราทุกคนให้ตั้งอยู่ในความประพฤติดี มีคุณธรรมอีกด้วย

แผนการเรียน

[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น

[แก้]
 • ห้องเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (Gifted)
 • ห้องเรียน English Program (EP)
 • ห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

[แก้]
 • ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - นวัตกรรมการจัดการเกษตร
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (IEP)
 • คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
 • คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - เตรียมวิศวะ
 • คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (AI)
 • คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (IMSP)
 • คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (IEP)

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

[แก้]

ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
นางประจวบ ชำนิประศาสน์ พ.ศ. 2533 เกษียณอายุราชการ
นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2539 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541 ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสามัญศึกษา
นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายปลองยุทธ อินทพันธุ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553 ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายกมล บุญประเสริฐ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 -
นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 เกษียณอายุราชการ
ดร.สหชัย สาสวน พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 -
นายเกษม สมภักดี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 -
ดร.อารีย์ วีระเจริญ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 เกษียณอายุราชการ
ดร.กรวิทย์ เลิศศิริโชติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 -

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
 1. www.bodin2.ac.th, เว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒.
 2. ประวัติโรงเรียน - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒