โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
Thasalaprasitsuksa.jpg
ปฺญญา นรานฺง รฺตตนฺง
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
 • บริหารจัดการดี มีหลักสูตรการสอนเทียบสากล สร้างเยาวชนเป็นพลโลก
เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ถนนท่าศาลา-นครศรีธรรมราช ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thasalaprasitsuksa School
อักษรย่อ ท.ศ. / TS
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.

- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.

ก่อตั้ง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517
ผู้ก่อตั้ง พระครูประสิทธิ์ถาวรการ
รหัส 1080210801

- รหัส Smis 8 หลัก : 80042003
- รหัส Obec 6 หลัก : 210801

เพลง มาร์ชเทาเหลือง
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เว็บไซต์


โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกรมสามัญจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ณ บริเวณที่ดินของวัดท่าสูง หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 28ไร่เศษ ซึ่งทางวัดท่าสูงมอบให้กรมสามัญศึกษาในสมัยที่พระครูประสิทธิถาวรการเป็นเจ้าอาวาส โรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) และได้ขยายชั้นเรียน และห้องเรียนมากขึ้นเป็นลำดับ ได้พัฒนาคุณภาพด้านการเรียน ความประพฤติของนักเรียนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนของสังคม โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของเขตการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2533 สมัยที่ นายสถิตย์ ไชยรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์[แก้]

วิสัยทัศน์ภายในปี 2556[แก้]

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาจะต้องเป็น

 • บริหารจัดการดี มีหลักสูตรการสอนเทียบสากล สร้างเยาวชนเป็นพลโลก

 พันธกิจโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน[แก้]

จะประสานความร่วมมือ จัดและพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณภาพจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการและยอมรับของชุมชน และสังคม โดยร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการวางแผนปฏิบัติดำเนินการตามแผน นิเทศ ติดตามผล และประเมินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 เป้าประสงค์[แก้]

 • 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียน พัฒนาตามศักยภาพ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
 • 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ
 • 3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะการปฏิบัติงานสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 4.เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
 • 5. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบผู้อุปถัมภ์ และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ พัฒนา 

ข้อมูลด้านการบริหารผู้อำนวยการโรงเรียน [แก้]

นายกรีฑา วีระพงศ์ วุฒิการศึกษา ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน  

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ชื่อ-สกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
นายระวัย แก้วเขียว 2517 2528
นายมีชัย ถวาย 2528 2531
นายสถิตย์ ไชยรัตน์ 2531 2536
นายแข นนทแก้ว 2536 2539
นายจรูญ แสนภักดี 2539 2541
นายอุทัย เสือทอง 2541 2541
นายไพบูลย์ นราทิพย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 2541 2543
นายวินัย ชามทอง 2543 2547
นายกรีฑา วีระพงศ์ 2547 2557
นายสมนึก รักดำ 2557 ปัจจุบัน

  ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนปี 2556[แก้]

รายชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้[แก้]

 • ชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ.ราศรี เอียดไสย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อ.นิตยา อนันต์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.ประสิทธิ์ วรเวทย์ชลิต
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อ.จิตติมา ระยะวรรณ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ.ผกาภรณ์ ณ นคร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

-ธุรกิจ อ.ส่งเสริม แต่งอักษร -คหกรรม อ.บุปผา พงษ์พานิช -อุตสาหกรรม อ.ทองแดง เดียวกี่ -คอมพิวเตอร์ อ.ประพฤติ พิมเสน -เกษตร อ.อุดม บดีการ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา อ.คมจักร อินทร์จันทร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อ.หัสนัย ไชยรัตน์
 • กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.พราวนภา ผลบุญ

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกศึกษา[แก้]

 • นักเรียน 2,539 คน ชาย 935 คน หญิง 1,604 คน

ชั้นมัธยมต้น 1,645 คน ชาย 708 หญิง 937 คน ชั้นมัธยมปลาย 894 คน ชาย 227 คน หญิง 667 คน

 • ครูอาจารย์ 140 คน

จำนวนนักเรียนต่อครูเฉลี่ย 18:1

ผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

 • นาย สมนึก รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
 • นาย สุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • นาย ชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
 • นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและกิจการนักเรียน
 • นาย สุทิน อยู่สบาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและการเงิน

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

 เกียรติยศระดับโรงเรียน

 • 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2533
 • 2. โรงเรียนรางวัลดีเด่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์
 • 3. โรงเรียนรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
 • 4. โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
 • 5. โรงเรียนรับรางวัล พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • 5.โรงเรียนรับรางวัลรองแชมป์ฤดูฝนปีที่ 6 จากรายการชิงช้าสวรรค์ ปีการศึกษา 2553

เกียรติยศระดับนักเรียนนักเรียนดีเด่นระดับชาติ ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย

 • เกียรติยศดีเด่นระดับประเทศ

- ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี -ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด อย. น้อย ระดับเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 16 กระทรวงสาธารณสุข -ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม มาลัยดอกไม่สด ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ "เก่งสร้างชาติ"  -วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองแชมป์ ฤดู ฝน ปี 6 จากรายการชิงช้าสวรรค์ ช่อง 9

 • นักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด 

-ได้รับรางวัลกีฬาที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศภูมิสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2551เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน "ศาลากับเสมาธรรมจักร"

Thasalaprasitsuksa.jpg

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ███ เทา สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม
 • ███ เหลือง สีเทา หมายถึง มันสมอง มีสติปัญญาที่แยบคาย มีความรู้และความสามารถ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

"ต้นตะเคียนทอง" ซึ่งสัญลักษณ์นี้คือ ดอกตะเคียน ที่นำมาปักบนเสื้อนักเรียน มี 3 สี คือ สีเขียว สีแดง และสีน้ำเงิน

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

 • กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นทุกปี ช่วงเดือนกรกฎาคม มีทั้งหมด 4 สี ได้แก่
 • ██ พรรคสุริยะปัญญา
 • ██ พรรครัตนาอำไพ
 • ██ พรรคนภาลัยนรชาติ
 • ██ พรรคพิศาลศาสตร์มรกต
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • กิจกรรมวันแม่
 • กิจกรรมวันพ่อ
 • กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนภาคปกติ จำนวน 11 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (EP) จำนวน 2 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน

ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ,กัลยาณีศรีธรรมราช,จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช,เมืองนครศรีธรรมราช ผลของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา[แก้]

ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่63 ณ จังหวัดพัทลุง ผลของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา[แก้]

ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่63 ณ เมืองทองธานี ผลของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]