โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
Thasalaprasitsuksa.jpg
ปฺญญา นรานฺง รฺตตนฺง
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
เลขที่ 155 หมู่ที่ 3 ถนนท่าศาลา-นครศรีธรรมราช ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thasalaprasitsuksa School
อักษรย่อ ท.ศ. / TS
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ก่อตั้ง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517
ผู้ก่อตั้ง พระครูประสิทธิ์ถาวรการ
รหัส 1080210801

- รหัส Smis 8 หลัก : 80042003
- รหัส Obec 6 หลัก : 210801

ผู้บริหาร สมนึก รักดำ
ภาษา ไทย, อังกฤษ, จีน
สี          สีเทา - เหลือง
เพลง มาร์ชเทา-เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นตะเคียน
เว็บไซต์

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาสังกัดกรมสามัญจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ณ บริเวณที่ดินของวัดท่าสูง หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 28 ไร่เศษ ซึ่งทางวัดท่าสูงมอบให้กรมสามัญศึกษาในสมัยที่พระครูประสิทธิถาวรการเป็นเจ้าอาวาส โรงเรียนได้เปิดสอนนักเรียนรุ่นแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) และได้ขยายชั้นเรียน และห้องเรียนมากขึ้นเป็นลำดับ ได้พัฒนาคุณภาพด้านการเรียน ความประพฤติของนักเรียนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนของสังคม โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ของเขตการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2533 สมัยที่ นายสถิตย์ ไชยรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ชื่อ-สกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
นายระวัย แก้วเขียว 2517 2528
นายมีชัย ถวาย 2528 2531
นายสถิตย์ ไชยรัตน์ 2531 2536
นายแข นนทแก้ว 2536 2539
นายจรูญ แสนภักดี 2539 2541
นายอุทัย เสือทอง 2541 2541
นายไพบูลย์ นราทิพย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 2541 2543
นายวินัย ชามทอง 2543 2547
นายกรีฑา วีระพงศ์ 2547 2557
นายสมนึก รักดำ 2557 ปัจจุบัน

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกศึกษา[แก้]

 • นักเรียน 2,382 คน ชาย 965 คน หญิง 1,417 คน
  • ชั้นมัธยมต้น 1,558 คน ชาย 706 หญิง 852 คน
  • ชั้นมัธยมปลาย 824 คน ชาย 259 คน หญิง 565 คน
 • ครูอาจารย์ 119 คน
  • ชาย 47 คน
  • หญิง 72 คน
 • จำนวนนักเรียนต่อครูเฉลี่ย 20:1

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

 • 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2533
 • 2. โรงเรียนรางวัลดีเด่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์
 • 3. โรงเรียนรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
 • 4. โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน "ศาลากับเสมาธรรมจักร"
 • สีประจำโรงเรียน
 • ███ เทา สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม
 • ███ เหลือง สีเทา หมายถึง มันสมอง มีสติปัญญาที่แยบคาย มีความรู้และความสามารถ
 • "ต้นตะเคียนทอง"

ซึ่งสัญลักษณ์นี้คือ ดอกตะเคียน ที่นำมาปักบนเสื้อนักเรียน มี 3 สี คือ สีเขียว สีแดง และสีน้ำเงิน

 • เพลงประจำโรงเรียน ได้แก่ เพลงมาร์ชเทา-เหลือง เพลงอำลาเหลือง-เทา เพลงใต้ร่มเงาตะเคียน

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

 • กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นทุกปี ช่วงเดือนกรกฎาคม

สถานที่[แก้]

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษามีอาคารเรียน 6 หลัง ชื่อว่าอาคารเรียนที่ 1–4 และอาคารเรียนอเนกประสงค์ 1–2 ส่วนอาคารเรียนที่ 5 ยังไม่เปิดใช้

สถานที่อื่นในโรงเรียน ได้แก่

 • หอประชุมทรายแก้ว
 • อาคารเคียนทอง
 • สนามบาสเก็ตบอล
 • สนามฟุตบอล
 • ลานตะเคียนหน้าห้องสกหรณ์
 • ลานตะเคียนหน้าเสาธง
 • ลานมะขาม
 • ศาลาเชาวลิต
 • ศาลา 8 เหลี่ยม

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนภาคปกติ จำนวน 10 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (EP) จำนวน 2 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]