โรงเรียนชุมพวงศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
ชุมพวงศึกษา.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chumpuangsuksa School
อักษรย่อ ช.ศ.
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
เพลง มาร์ช ช.ศ.

โรงเรียนชุมพวงศึกษา เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2510[1] โรงเรียนตั้งอยู่ที่ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอชุมพวง เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ โดยมี นายปรัชญา ไวทยสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก มีครูประจำการ 2 คน และมีนักเรียน 25 คน เมื่อแรกก่อตั้ง ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตัวเอง จึงต้องอาศัยสถานที่เรียนบ้านตาทุ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมพวง

 • ปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 1 หมู่ 15 ตำบลชุมพวง ถนนสายชุมพวง - ลำปลายมาศ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมพวงไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่นี้เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกทำลาย และรัฐบาล ได้ประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในเวลาต่อมา โรงเรียนชุมพวงศึกษาได้ครอบครองพื้นที่ 107 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา และปัจจุบันได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2511 ในปีการศึกษานี้เปิดสอนนักเรียน 2 ห้องเรียน คือ นักเรียนชั้น ม.ศ.1 และ ม.ศ.2 จำนวนนักเรียน 47 คน เป็นนักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 7 คน และมีครู 3 คนนอกจากนี้ยังได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน 3 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ นายบรรพต พยัคฆเดช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ 640,000 บาท(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 8 ห้องเรียน(ครึ่งหลัง) ในปีนี้มีนักเรียน 5 ห้องเรียน และมีครู 6 คน
 • ปี พ.ศ. 2516 มีนักเรียน 7 ห้องเรียน และมีครู 14 คน
 • ปี พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้าง 1,620,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเลื่อน นายบรรพต พยัคเดช จากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งย้าย นายบรรพต พยัคเดช ไปช่วยปฏิบัติการสอนเป็นการภายในที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และมีคำสั่งให้นายสุชีวิน โสภณพันธ์ จากกรมสามัญศึกษามารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519
  • สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้จัดเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนงานเร่งรัดพัฒนาชนบทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ทำการขุดสระน้ำในโรงเรียน(หน้าอาคาร 1) ขนาดความกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร แล้วเสร็จเมื่อ 20 สิงหาคม 2519
  • กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณ 280,000 บาท(สองแสนแปดหมื่นบาท) ก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนศิลปศึกษา[2]  • โรงเรียนชุมพวงศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(มพช.) ระยะเวลาดำเนินโครงการ พ.ศ. 2525 - 2527 และได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงฝึกงานเกษตร คหกรรม(อาหาร) คหกรรม(ผ้า) อุตสาหกรรม(งานไฟฟ้า+งานโลหะ+งานไม้) บ้านพักครู 7 หน่วย บ้านพักภารโรง 4 หน่วย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2526 ได้รับเกียรติบัตรจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชวน หลีกภัย ในฐานะโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  • โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน กรมสามัญศึกษาอนุมัติตำแหน่งให้ผู้บริหารดำรงตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  • โรงเรียนได้เปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา
 • ปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย นายอุดมศักดิ์ พิณทอง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และย้ายนายศรี ดาวไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา[3]
 • ปี พ.ศ. 2532 นายศรี ดาวไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรกและจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 2 แบบ 216 ล
 • ปี พ.ศ. 2534 ได้ดำเนินการก่อสร้างพุทธสถานเททองหล่อพระพุทธรังสีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และมีคำสั่งให้ นายมงคล เดชวรรณ มาดำรงตำแหน่งแทน
 • ปี พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 แบบ 324 ล/27 จำนวน 13,640,000 บาท(สิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นบาท) โดยมีนายบรรจง พงษ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาและพระอาจารย์นภดล ธมมรโต แห่งวัดโสนันทาราม อำเภอชุมพวง ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
 • ปี พ.ศ. 2543 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย นายสุรพงษ์ คำศรี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และมีคำสั่งให้นายวันชัย นงค์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าวิทยามาดำรงตำแหน่งแทน
 • ปี พ.ศ. 2547 นายวันชัย นงค์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ลาออกจากตำแหน่ง และมีคำสั่งให้นายเอกฉัตร จอดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนชัยพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ทั้ง 6 ระดับชั้น จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสำนักเลขาธิการคุรุสภา ณ สำนักงานคุรุสภา[4]

อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]