โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
DTSC09625.JPG
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn's College Lopburi
Princess Chulaborn Science High School Lopburi
อักษรย่อ จภ.ลบ., จุฬาภรณ์ฯ ลพบุรี / PCCL,PCSHSL
ประเภท โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ
, โรงเรียนรัฐ
ก่อตั้ง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538(23 ปี 230 วัน)
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวงพระจันทร์ เลขที่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำเขตการศึกษา 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตั้งโรงเรียน รัฐบาลประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริม คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้นให้อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. 2537 ดำเนินการจัดหาที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของวัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 • พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยมี นายมณี พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน
 • ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีนักเรียนจำนวนประมาณ 700 คน บุคลากร 105 คนโดยมีดร.สมิง กุลธี เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ โดยโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

 • คติพจน์ประจำโรงเรียน ได้แก่ คุณธรรมนำวิชาการ
 • คำขวัญประจำโรงเรียน ได้แก่ รักษ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เขตพื้นที่บริการ[แก้]

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีพื้นที่บริการในเขตภาคกลาง ได้แก่

หอพักนักเรียน[แก้]

ในปัจจุบันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีหอพักเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พักนักเรียนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีมีหอพักนักเรียนจำนวน 6 หอพัก ดังนี้

 • หอพัก 1 (มณีเทวา) หอพักนักเรียนหญิงชั้น ม.2
 • หอพัก 2 (ดุสิตา) เป็นหอพักนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 6
 • หอพัก 3 (สร้อยสุวรรณา) เป็นหอพักนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3และ 4
 • หอพัก 4 (ทิพย์เกสร) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5
 • หอพัก 5 (สรัสจันทร) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 • หอพัก6 (นิมมานนรดี) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนในเครือข่าย[แก้]

ประเพณีสำคัญ[แก้]

 • งานราชพิธี
  • ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • รับของพระราชทาน-ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
 • ประเพณีภายใน
  • วันสถาปนาโรงเรียน - กิจกรรมภายในโรงเรียน ทำบุญโรงเรียน จัดนิทรรศการวิชาการ และงานเลี้ยงฉลองในภาคค่ำ
  • นิทรรศการผลงานวิชาการ - จัดแสดงและนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาคเรียนแรกจะเป็นกิจกรรมบูรณาการและภาคเรียนที่สองจะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีฬาสีภายใน - กิจกรรมนันทนาการจะจัดขึ้นในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง แบ่งออกเป็น 4 สี อยู่ในความดูแลของรุ่นพี่ชั้น ม.5
  • ค่ายปรับสภาพ - กิจกรรมแรกสุดที่นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านก่อนที่จะเข้าเรียน เพื่อปรับสภาพและความเป็นอยู่ให้คุ้นเคยแต่ชีวิตนักเรียนประจำ ในภาคดึกของคืนวันที่สองจะมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
 • ประเพณีในเครือข่าย
  • กีฬาสัมพันธ์กลุ่มจุฬาภรณ์ฯ - กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  • PCC.Sci - Math TEST - กิจกรรมวิชาการระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  • จุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์ - กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]