โรงเรียนขามแก่นนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนขามแก่นนคร
Kham Kaen Nakorn School
สัญลักษณ์โรงเรียนขามแก่นนคร.jpg
ที่ตั้ง
100 หมู่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง บ้านเกษตร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School
คำขวัญรักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
สถาปนา9 มีนาคม พ.ศ. 2526 (39ปี)
ผู้อำนวยการนายโสภณ มาตราสงคราม
วิทยาเขตเมืองขอนแก่น
สี         น้ำเงิน-แดง
เพลงมาร์ชขามแก่นนคร,น้ำเงิน-แดง,ลาขามแก่น,กว่าเราจะมีวันนี้,รำวงขามแก่นนคร,ขามแก่นแดนใจ
คติธรรมนตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
อักษรย่อข.ก.น.
เว็บไซต์http://www.kham.ac.th
พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก: พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

โรงเรียนขามแก่นนคร (อังกฤษ: Kham Kaen Nakorn School) อักษรย่อ (ข.ก.น.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่(จำนวนนักเรียน1,939 ข้อมูลปีการศึกษา2560) เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ เลขที่ 100/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตรงข้ามมลฑลทหารบกที่ 23 (ค่ายศรีพัชรินทร์) 40000

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนขามแก่นนคร ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2526 อยู่หน้ากรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 3 กิโลเมตร นับเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่ 5 ก่อตั้งในปี 2525 โดยคณะกรรมการตำบลศิลาได้ยินยอมให้จังหวัดใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองซองแมว โดยให้ชื่อว่า “ โรงเรียนขามแก่นนคร ” เพื่อเป็นนามเดิมของจังหวัดและมีความหมายลึกซึ้งอยู่ในตัว มีจำนวนเนื้อที่ 48 ไร่ 300 ตารางวา การก่อสร้างเริ่มแรก ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตำบลศิลา ประชาชนตำบลศิลา หน่วยทหารค่ายศรีพัชรินทร อันประกอบด้วย จทบ.ขก., ม.พัน สผ. และ ม.พัน 6 ได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวโครงไม้หลังคามุงแฝก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 72 เมตร โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ตามประกาศของกรมสามัญศึกษาและเปิดทำการสอนอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 มีห้องเรียนทั้งสิ้น 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 405 คน ครู-อาจารย์ เริ่มแรก 9 คน ปัจจุบันโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นสถาบันศึกษาชั้นนำในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดขอนแก่น มีชื่อเสียงเกียรติภูมิดีเด่น ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป มีการพัฒนาก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลา 30 ปี ผลแห่งการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน จึงทำให้โรงเรียนขามแก่นนครได้รับการพิจารณาเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2543 และ 2555 [1]

รายนามผู้บริหาร[แก้]

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2526 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 30 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนครมาแล้วทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้[2]

โรงเรียนขามแก่นนคร
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์ พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2536 ครูใหญ่ - ผู้อำนวยการ ระดับ9
2 นายมนตรี แสนวิเศษ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการ
3 นายสุริยนต์ วะสมบัติ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการ
4 นายอุดม หินเธาว์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการ ระดับ 9
5 นายอุดม เวียงยศ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการ ระดับ 9
6 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
7 นายบัวเรียน นาชัย พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
8 นายปรีชา มาละวรรณโณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
9 ดร.วีระเดช ซาตา พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
10 นายโสภณ มาตราสงคราม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
11 นายศุภกิจ สานุสัตย์ พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 • ตำแหน่งขณะที่ดำรงตำแหน่ง

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งแผนการเรียน ดังนี้

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แผนการเรียนปกติ
  • ห้องเรียนพิเศษโครงการ EIS (English for Integrated Studies)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • กลุ่มการเรียนปกติ
   • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   • กลุ่มการเรียนศิลป์-กีฬา
   • กลุ่มการเรียนภาษา-สังคม
   • กลุ่มการเรียนภาษา-คณิต
   • กลุ่มการเรียนภาษา-ศิลป์
  • ห้องเรียนพิเศษโครงการ EIS (English for Integrated Studies)

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 5

อาคารถาวร

 • อาคาร 1 แบบ 316 ล. 3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 งบประมาณ 4,300,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง ประกอบไปด้วย
  • ชั้น 1 ห้องพยาบาล ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  • ชั้น 1-3 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • ชั้น 3 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บางส่วน ห้องจริยรรม ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 2 แบบ 316 ล. 3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 งบประมาณ 4,300,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง ประกอบไปด้วย
  • ชั้น 1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องวิชาการ
  • ชั้น 1 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการโลกและดาราศาสตร์
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเคมี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บางส่วน ห้องฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อาคาร 3 แบบ 216 ลป. 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 4,540,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง ประกอบไปด้วย
  • ชั้น 1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้อง To Be number 1 Friend Corner
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บางส่วน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บางส่วน และห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
  • ชั้น 3 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 4 แบบ 216 ลป. 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 5,099,500 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง ประกอบไปด้วย
  • ชั้น 1 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ชั้น 1 ห้องนาฏศิลป์ ห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บางส่วน และห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บางส่วน
  • ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บางส่วน
 • อาคาร 5 เป็นอาคาร 4 ชั้น
  • ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร และศูนย์อาเซียนศึกษา
  • ชั้น 2 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วนและห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  • ชั้น 3 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 5 บางส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน และห้องปฏิบัติการเคมี
  • ชั้น 4 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 5 บางส่วน และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

อาคารประกอบ

 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีพื้นบ้าน
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องปิงปอง
 • โรงงานผลิตน้ำดื่ม
 • ห้องการงาน
 • ห้องอุตสาหกรรม
 • ห้องสมุด ICT
 • หอประชุม
 • โรงอาหาร

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนกัลยาณวัตร (ก.ว.)
2. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ก.น.ว.)
3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ข.ก.)
4. โรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.)
5. โรงเรียนชุมแพศึกษา (ช.ศ.)
6. โรงเรียนนครขอนแก่น (น.ข.ก.)
7. โรงเรียนมัญจาศึกษา (ม.ศ.)
8. โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) (บ.ผ.)
9. โรงเรียนพล (พ.ล.)
10. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ภ.ว.ค.)
11. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ศ.ก.ว.)
12. โรงเรียนหนองเรือวิทยา (น.ร.ว.)
13. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (น.ส.ว.)
14. โรงเรียนน้ำพองศึกษา (น.ศ.)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติโรงเรียนขามแก่นนคร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-09-08. สืบค้นเมื่อ 2012-11-11.
 2. ป้ายทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1