โรงเรียนกันตังพิทยากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนกันตังพิทยากร
Kantangpittayakorn School
ไฟล์:LOGO KP.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัด สพฐ. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการนายภิญโญ จินตนปัญญา
สี██████ แสด-ดำ
เพลงมาร์ชลูกน้ำเค็ม
เว็บไซต์kantangpit.ac.th

โรงเรียนกันตังพิทยากร เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สถานศึกษาจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนกันตังพิทยากร ทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2516 ในฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรียนกันตังในขณะนั้น ซึ่งยังคงเป็น โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกันตังขึ้น ตามประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2517  เริ่มแรกให้ชื่อว่า  “โรงเรียนกันตังวิทยา”  โดยใช้ที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณหมู่ 3  ตำบลบางเป้า  ซึ่งมีเนื้อที่ 62 ไร่ 97 ตารางวา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  5 กิโลเมตร และเปิดทำการสอนเมื่อ   วันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยรับโอนกิจการจากสาขาโรงเรียนสภาราชินี ซึ่งขณะนั้นมีอาคารชั่วคราวเพียง  2 หลัง ต่อมาในปลายปีเดียวกัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกันตังพิทยากร”

ในปี พ.ศ. 2518 ประชาชนและนักเรียนต่างเห็นว่า สถานที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม เนื่องจากไกลย่านชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ขาดระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า   

จึงร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอย้ายสถานที่เรียน และย้ายมาเรียนชั่วคราวที่บริเวณด่านกักสัตว์ (คอกวัว) ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนกันตังเดิม

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนกันตัง ให้มารวมกับโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยโอนทรัพย์สิน ข้าราชการ และลูกจ้างมารวมกัน โรงเรียนกันตังพิทยากรจึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกันตัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2519 เป็นต้นมา

พื้นที่ตั้งโรงเรียนนั้น เดิมเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ นับว่าไม่เพียงพอสำหรับการขยายตัวในโอกาสต่อไป   ทางโรงเรียนจึงขอใช้ที่ราชพัสดุอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกัน  ทำให้เนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น  37 ไร่ 1 งาน  25 ตารางวา  สำหรับพื้นที่ในตำบลบางเป้า ได้ถูกใช้เป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตรและปลูกยางพาราเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2529

ในปี  พ.ศ. 2524   โรงเรียนได้รับอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจึงเปิดรับนักเรียนชั้น ม.ศ.4  ซึ่งปีนั้นเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตร

พ.ศ. 2518 พร้อมกับเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นแรกของหลักสูตรใหม่ นับจากนั้นมา โรงเรียนกันตังพิทยากรมีการเรียนการสอนครบทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนกันตังพิทยากร
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วาระดำรงตำแหน่ง
นายวิศิษฐ์ วงศ์วิวัฒน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
นายมานิจ ปสันตา อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2528
นายวิสุทธิ์ พิสิฐจำนง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2533
นายถวิล รัตนโชติ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534
นายสว่างโอฬาริกบุตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
นายถาวร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
นายนิมิต อุยสุข ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
นายสุพรรณ วังกุลางกูร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
นายถนัด ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
นางไพรัช ตลาภา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2552
นางสุนีย์ ใจเหล็ก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555
นางสาวนวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558
นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

แบ่งเป็นสายการเรียนห้องส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สายทั่วไป

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แบ่งเป็นสายการเรียนห้องส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/สายศิลป์คำนวณ/สายศิลป์ทั่วไป

อาคารเรียน[แก้]

อาคารเรียน 1[แก้]

มีชั้นเดียว เป็นห้องโถงกว้าง ใช้เป็นห้องเรียนการงานอาชีพ

อาคารเรียน 2[แก้]

มี 2 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องปกครอง/ธนาคารโรงเรียน/ห้องแนะแนว/ห้องพยาบาล
 • ชั้น 2 ห้องเรียนดนตรีไทย/ห้องเรียนแนะแนว/ห้องเก็บของ/ห้องเรียนนาฏศิลป์

อาคารเรียน 3[แก้]

มี 3 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา/ห้องเก็บของ/ห้องปิงปอง/ห้อง TO BE NUMBER ONE/ห้องเรียนงานช่าง
 • ชั้น 2 ห้องประวัติศาสตร์/ห้องหมวดวิชาสังคมศึกษา/ห้องเรียน/ห้องประชาธิปไตย
 • ชั้น 3 ห้องละหมาด/ห้องเรียน/ห้องพระ

อาคารเรียน 4[แก้]

มี 3 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องบริหารงบประมาณ/ห้องบริหารทั่วไป/ห้องผู้อำนวยการ/ห้องบุคลากร/ห้องวัดผล/ห้องวิชาการ/ห้องถ่ายเอกสาร
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชาคอมพิวเตอร์/ห้องปกิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 3 ห้องเรียน

อาคารเรียน 5[แก้]

มี 3 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา/ห้องหมวดวิชาวิทยาศาสตร์/ห้องICTชุมชน/ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์/ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ชั้น 2 ห้องเรียน/ห้องหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ชั้น 3 ห้องเรียน

อาคารเรียน 6[แก้]

มี 4 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องประทับ/ห้องประชุมเล็ก/ห้องโสตทัศนูปกรณ์/ห้องน้ำหญิง
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชาภาษาไทย/ห้องสมุด/ห้องหมวดวิชาคณิตศาสตร์
 • ชั้น 3 ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมวดวิชาคณิตศาสตร์

อาคารโรงฝึกงาน[แก้]

มีทั้งหมด 3 หลัง

- หลังที่ 1 มีชั้นเดียว

 • หลังที่ 1 มีชั้นเดียว ห้องศิลปะ/ห้องหมวดวิชาศิลปะและนาฏศิลป์/ห้องนาฏศิลป์

- หลังที่ 2 มีชั้นเดียว

 • ห้องปฏิบัติการงานช่าง

- หลังที่ 3 มี 2 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องดนดรี/ห้องคหกรรม/ครัวปัจจัยพื้นฐาน/สนามมวย
 • ชั้น 2 ห้องเขียนแบบ/ห้องปฏิบัติการงานช่าง

อาคารหอประชุม[แก้]

หอประชุมราชพฤกษ์ เป็นหอประชุมขนาดใหญ่

อาคารโรงอาหาร[แก้]

โรงอาหารครู นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ/ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

ลานลีลาวดี[แก้]

เป็นลานเอนกประสงค์ใช้สำหรับประชุม เล่นกีฬาในร่ม

อาคาร TO BE NUMBER ONE[แก้]

เป็นอาคารที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE

ความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์[แก้]

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันตังพิทยากร และติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL 4

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]