โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ เป็นโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก และ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ จังหวัดทหารบกตาก โดยมีกรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยเหล่าสายวิทยาการทางการแพทย์ มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพล และครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิรปราการ ตลอดจนให้บริการทางการแพทย์ แก่พลเรือนทั่วไป โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ มีประวัติการจัดตั้งหน่วย ดังนี้

  • พ.ศ. 2523 ทบ.ได้จัดตั้งหน่วย จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกที่ 1 ตาก) ซึ่งมีที่ตั้งถาวรอยู่ที่ค่ายวชิรปราการ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อทำการส่งกำลังบำรุงให้กับ ผส.ร.4 พัน.4 ซึ่งมี รพ.จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกที่ 1 ตาก) เป็นหน่วยในอัตราที่ให้บริการทางการแพทย์ โดยใช้อาคาร บก.จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกที่ 1 ตาก) เป็นที่ทำการชั่วคราว
  • พ.ศ. 2527 ทบ.อนุมัติให้เปลี่ยนนามหน่วย จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกที่ 1 ตาก)เป็น จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกตาก) จึงได้เปลี่นชื่อนามหน่วยเป็น รพ.จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกตาก) อาศัยอาคารโรงนอนทหารเป็นที่ทำการชั่วคราว
  • พ.ศ. 2533 จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกตาก) ได้แปรสภาพการจัดหน่วยเป็น จทบ.ต.ก. และ รพ.จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกตาก) จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ โดยจัดตั้งหน่วยตามคำสั่ง ทบ.( เฉพาะ ) ลับ ที่ 162/33 ลง 13 ก.ย. 33 ใช้ อจย.หมายเลข 8 – 566 (25 มกราคม พ.ศ. 2532 ) เป็น โรงพยาบาล ทบ.ขนาด 30 เตียง และ ได้อาศัยอาคารของ บก. ร.4 พัน. 5 เดิมซึ่งยุบหน่วย ปรับปรุงเป็นที่ทำการของ รพ.
  • พ.ศ. 2538 ทบ.อนุมัติงบประมาณ ก่อสร้าง รพ.ตามแบบ โรงพยาบาล ทบ.ขนาด 30 เตียง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ในปัจจุบันนี้ เมื่อก่อสร้างเสร็จได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบันในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จึงนับเอาวันที่ 12 ก.พ. ของทุกปี เป็นวัน สถาปนาหน่วย รพ.ค่ายวชิรปราการ
  • พ.ศ. 2544 ทบ. ได้อนุมัติให้ปรับการจัดหน่วยโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จากเดิม ใช้ อจย.หมายเลข 8 – 566 (25 มกราคม พ.ศ. 2532) โรงพยาบาล ทบ. ขนาด 30 เตียง เป็น จัดหน่วยตาม อจย.หมายเลข 8 – 565 (25 มกราคม พ.ศ. 2532) โรงพยาบาล ทบ. ขนาด 90 เตียง (บรรจุกำลังพลอัตราลด 60 เตียง) ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 8/45 ลง 1 ก.พ. 44 โดยเปลี่ยน อจย. กับ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

อ้างอิง[แก้]