โบราณคดีสโมสร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โบราณคดีสโมสร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2450 (รศ. 126) ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ณ พระที่นั่งชั่วคราวสรรเพชญ์มหาปราสาท พระราชวังโบราณ เมืองกรุงเก่า โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงประชุมในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ ทรงรับเป็นสภานายก[1] มีพระยาโบราณบุรานุรักษ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า เป็นเลขานุการ[2]

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม[แก้]

  • เปเลจจี, มาอูริซีโอ. (2548, ก.ค.-ก.ย.). ยี อี เยรินี กับกำเนิดโบราณดดีสยาม (กนกวรรณ ฤทธิไพโรจน์, แปล). เมืองโบราณ. 31(3): 48-59.

อ้างอิง[แก้]

  1. ข่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรัชมงคลที่กรุงเก่า (หน้า ๙๒๖)
  2. สำนักศิลปากรที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (2551) เอกสารประกอบการเสวนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ เรื่อง พระยาโบราณราชธานินทร์ กับการอนุรักษ์กรุงเก่า. พระนครศรีอยุธยา: สำนักฯ.