โครงการเรียนล่วงหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โครงการเรียนล่วงหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Advanced Placement Program : CUAP Program) เป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มจัดให้มีขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อปี 2546 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพเพียงพอ ได้มีโอกาสเรียนในรายวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 1

โรงเรียนที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการนี้ คือ โรงเรียนเครือข่ายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมกับโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรใน 7 รายวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คอมพิวเตอร์

นักเรียนที่สอบผ่านโครงการนี้ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีพิเศษ และเมื่อได้เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี จะได้รับการเทียบโอนรายวิชาที่สอบผ่านมาแล้ว และสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สูงขึ้นไปได้ รวมทั้งมีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้าโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการตามความสนใจและความถนัดอย่างกว้างขวาง และในระยะยาวตามแผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

โครงการ CUAP Program นี้ ริเริ่มขึ้นในสมัยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร และได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547 ในสมัยอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์