โกวิทย์ พิมพวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง (Assoc.Prof.Kowit Pimpuang, Ph.D.) สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณร ได้รับพระราชทานการอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในปี พ.ศ. 2541 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา[แก้]

พ.ศ. 2541 สำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาสันสกฤต จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2547 Doctor of Philosophy (Ph.D.)สาขาวิชาภาษาสันสกฤต (Sanskrit) จากมหาวิทยาลัยปูเณ่ (University of Pune) โดยสอบได้ทุน GCSS Scholars for the Academic Year 2002-2003 รัฐบาลประเทศอินเดีย และ พ.ศ. 2556 สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

การทำงาน[แก้]

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และเป็นอาจารย์พิเศษหลายสถาบัน เช่น [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม]] มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับเชิญเป็น Visiting Professor บรรยายรายวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ (ฺBusan University of Foreign Studies) สาธารณรัฐเกาหลี และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบรรณาธิการวารสาร ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความวิชาการและงานวิจัย[แก้]

ผลงานวิชาการและวิจัย อาทิเช่น

  • การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องการครองเรือนในคัมภีร์มงคลสูตรกับคัมภีร์ราชนีติ
  • ข้อสังเกตเรื่องการกลมกลืนเสียงในภาษาบาลีและสันสกฤต
  • การสร้างคำแบบบาลีและสันสกฤตที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
  • Impact of Karma and Rebirth as Given in the Upanishads on Suttanta Pitaka
  • Phenomenon of Pali and Sanskrit: The Distinctive Role of the Dead Languages to the Live Thai Words

ระดับชาติ - Kowit Pimpuang, "ข้อสังเกตเรื่องการกลมกลืนเสียงในภาษาบาลีและสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย", Rajapark Journal 3 (1) (2008) 62-67 - Kowit Pimpuang, "Conception of Buddhist Kingship in Thailand: Comparative Studies in Sukhothai, Ayudhya, and Joseon Dynasties", วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 10 (2) (2014) 116-141 - Kowit Pimpuang, "A Comparative Study on Absolute-Constitutional Monarchies between King Rama IV-VIII (1855-1932) and Joseon Dynasty", วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 11 (1) (2015) 108-124

ระดับนานาชาติ - Kowit Pimpuang, "Word Formation of Pali and Sanskrit Influences to Thai Language", Journal of Korean Association of Thai Studies 14 (10) (2007) 1-27 - Kowit Pimpuang, "Phenomenon of Pali and Sanskrit: The Distinctive Role of Dead Languages to Living Thai Words", Journal of Institute for Foreign Languuage Studies (PUFS) 23 (2) (2009) 55 -75 - Kowit Pimpuang, "Language Culture of Brahmanism-Hinduism and Buddhism Related to Thai Kings in Bangkok Period", IJHSS 5 (10) (2015) 180-188 - Kowit Pimpuang, "Guideline for Preparing 2+2 Joint -Program: International Dual Undergraduate Degree Program between Department of Thai Language, Kasetsart University and Pusan University of Foreign Studies, Republic of Korea", Journal of Korean Association of Thai Studies 22 (2) (2016) 3-21 บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ - Kowit Pimpuang, "The Impact of Karma and Rebirth as Given in the Upanisads on the Suttapitaka", International Conference on Sanskrit, Bangkok, June 23-26 2005 on the auspictious occasion of Golden jubilee Birth Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Kingdom of Thailand (2005) - Kowit Pimpuang, "Phenomenon of Pali and Sanskrit: The Distinctive Role of Dead Languages to Living Thai Words", 2008 Institute for Foreign Language Studies Conference, Theme: A Suggestion for Enhancing Foreign Language Studying, Published in Journal of Institute for Foreign Language Studies, Pusan University of Foreign Studies, Republic of Korea (2008) - Kowit Pimpuang, "A Study on the Pali Scriptures of Buddhist Followers in Thailand", The First International Pali Conference on ‘Buddhism in the New Century’In honour of The 96th Birthday Celebration of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara,Sangharaja of Kingdom of Thailand (CE 2009) (2009) - Kowit Pimpuang, "Buddhism Belief of Joseon Kings and Politics", Korea-Thailand Buddhist Culture Forum 2010 (2010) - Kowit Pimpuang, "Conception of Buddhist Kingship in Thailand:Comparative Studies in Sukhothai, Ayudhya and Joseon Dynasties", 2011 International Conference on “Thai-Korean International Comparative Studies” organized by Department of Thai Language in association with Korean Studies Promotion Service during 10-11 August 2011 (2011) - Kowit Pimpuang, "An Observation on Pali & Sanskrit Word FormationInfluenced to the Political Thai Terminology", 2011 International Conference on “Holistic Health and Other Yogic Practices in the Veda and later Sanskrit Texts’’ during 14 -17 March 2011 organized by Department of Sanskrit, Utkal University, Bhubaneswar, INDIA (2011) - Kowit Pimpuang, "A Comparative Study on Absolute -Constitutional Monarchiesbetween King Rama IV-VII (1855-1932) and Joseon Dynasty", Retrospect and Approach to Thai Studies in Korea” Organized by Korean Association of Thai Studies (KATS) Busan University of Foreign Studies, REPUBLIC OF KOREA (2012) - Kowit Pimpuang, "An Observation on the Language Culture of Hinduism and Buddhism Related to Thai Kings in Bangkok Period", International Seminar on India’s North East beyond Borders: Past, Present and Future (2014) - Kowit Pimpuang, "Sanskrit Terms as Used in Prachum Vohan Sunthorn Phu", 16th World Sanskrit Conference Bangkok, Thailand June 28 -July 2 2015 (2015) - Kowit Pimpuang, "Language and Ideal Thought in the Philosophical Teaching of Suphasit Phra Ruang", International Conference on Interdisciplinary Research and Development (ICIRD) during 29-31 October 2015 Organizing by Maejo University, Chiang Mai, Thailand. (2015) - Kowit Pimpuang, "Language Reflected Chinese Culture through the Literature Named Chinese Stone Figurines of Wat Pho", The 2nd International Conference on Overseas Chinese Language Education during 6 -9 November 2015 organizing by Jinan University,Guangzhou, P.R.China. (2015) - Kowit Pimpuang, "Guideline for Preparing 2+2 Joint -Program: International Dual Undergraduate Degree Program between Department of Thai Language, Kasetsart University (KU) and Busan University of Foreign Studies (BUFS), Republic of Korea", The 3rd International Conference on Technical Education "Engineering and Technical Education" (2015)

อ้างอิง[แก้]