แม่แบบ:อำนาจหน้าที่อียู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดังที่ปรากฏในมาตรา 1 ของส่วนที่ 1 แห่งสนธิสัญญารวมว่าด้วยการทำหน้าที่ของสหภาพยุโรป
อำนาจหน้าที่สิทธิ์ขาดจำเพาะ
อำนาจหน้าที่ร่วม
อำนาจหน้าที่สนับสนุน
"สหภาพฯ มีอำนาจหน้าที่สิทธิ์ขาดเฉพาะในการออกคำสั่งและสรุปความตกลงระหว่างประเทศเมื่อกำหนดไว้ในรัฐบัญญัติของสหภาพฯ แล้ว"
 • สหภาพศุลกากร
 • การสถาปนากฎการแข่งขันที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ของตลาดภายใน
 • นโยบายการเงินของรัฐสมาชิกซึ่งใช้เงินสกุลยูโร
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลภายใต้นโยบายการประมงร่วม
 • นโยบายพาณิชย์ร่วม
 • การสรุปความตกลงระหว่างประเทศบางฉบับ
"รัฐสมาชิกไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตซึ่งสหภาพฯ ได้กระทำแล้ว"
 • ตลาดภายใน
 • นโยบายสังคม สำหรับแง่ที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาฯ นี้
 • ความเชื่อมแน่นทางเศรษฐกิจ สังคมและดินแดน
 • เกษตรกรรมและการประมง โดยยกเว้นการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล
 • สิ่งแวดล้อม
 • การคุ้มครองผู้บริโภค
 • การขนส่ง
 • ข่ายข้ามยุโรป (trans-European networks)
 • พลังงาน
 • ขอบเขตเสรีภาพ ความมั่นคงและความยุติธรรม
 • ข้อกังวลความปลอดภัยร่วมในปัญหาสาธารณสุข สำหรับแง่ที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาฯ นี้
"การใช้อำนาจหน้าที่ของสหภาพฯ จะต้องไม่เป็นผลให้รัฐสมาชิกถูกกีดกันมิให้ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในด้าน" …
 • การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและอวกาศ
 • ความร่วมมือการพัฒนา การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
"สหภาพฯ ประสานงานหรือนำไปปฏิบัติซึ่งนโยบายของรัฐสมาชิกเพิ่มเติมจากนโยบายร่วม ซึ่งไม่ระบุไว้ที่อื่น"
 • การประสานงานนโยบายเศรษฐกิจ การจ้างงานและสังคม
 • นโยบายต่างประเทศ ความมั่นคงและการกลาโหมร่วม
"สหภาพฯ สามารถดำเนินการเพื่อสนับสนุน ประสานงานหรือส่งเสริมการกระทำของรัฐสมาชิกในด้าน" …
 • การคุ้มครองและการพัฒนาสุขภาพมนุษย์
 • อุตสาหกรรม
 • วัฒนธรรม
 • การท่องเที่ยว
 • การศึกษา เยาวชน กีฬาและการฝึกอาชีวะ
 • การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (การป้องกันภัยพิบัติ)
 • ความร่วมมือด้านการปกครอง