แม่แบบ:กล่องข้อมูล กฎหมาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
{{{ชื่อย่อ}}}
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสำหรับอ้าง {{{ชื่อสำหรับอ้าง}}}
ผู้ตรา {{{ผู้ตรา}}}
วันตรา {{{วันตรา}}}
ผู้อนุมัติ {{{ผู้อนุมัติ}}}
วันอนุมัติ {{{วันอนุมัติ}}}
ผู้ลงนาม {{{ผู้ลงนาม}}}
วันลงนาม {{{วันลงนาม}}}
ผู้ลงนามรับรอง {{{ผู้ลงนามรับรอง}}}
วันลงนามรับรอง {{{วันลงนามรับรอง}}}
วันประกาศ {{{วันประกาศ}}}
วันเริ่มใช้ {{{วันเริ่มใช้}}}
ท้องที่ใช้ {{{ท้องที่ใช้}}}
ผู้รักษาการ {{{ผู้รักษาการ}}}
การร่าง
ชื่อร่าง {{{ชื่อร่าง}}}
ชื่อร่างสำหรับอ้าง {{{ชื่อร่างสำหรับอ้าง}}}
วันเผยแพร่ {{{วันเผยแพร่}}}
ผู้เสนอ {{{ผู้เสนอ}}}
สมุดปกขาว {{{สมุดปกขาว}}}
ผู้ยกร่าง {{{ผู้ยกร่าง}}}
การยกร่างในชั้นสภาล่าง
วาระที่หนึ่ง {{{วาระที่หนึ่งสภาล่าง}}}
วาระที่สอง {{{วาระที่สองสภาล่าง}}}
วาระที่สาม {{{วาระที่สามสภาล่าง}}}
การยกร่างในชั้นสภาสูง
วาระที่หนึ่ง {{{วาระที่หนึ่งสภาสูง}}}
วาระที่สอง {{{วาระที่สองสภาสูง}}}
วาระที่สาม {{{วาระที่สามสภาสูง}}}
การพิจารณาในสภานิติบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง {{{วาระที่หนึ่งสภานิติฯ}}}
วาระที่สอง {{{วาระที่สองสภานิติฯ}}}
วาระที่สาม {{{วาระที่สามสภานิติฯ}}}
การแก้ไขเพิ่มเติม
{{{การแก้ไขเพิ่มเติม}}}
การยกเลิก
{{{การยกเลิก}}}
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
{{{กฎหมายที่เกี่ยวข้อง}}}
ภาพรวม
{{{ภาพรวม}}}
คำสำคัญ
{{{คำสำคัญ}}}
เว็บไซต์
{{{เว็บไซต์}}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้[แก้]

กล่องข้อมูลนี้เป็นแหล่งสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับหนึ่ง ๆ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ประเทศไทย)
Criminal Procedure Code of Thailand (1934) 006.jpg
(ซ้าย) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 และ (ขวา) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งประกาศให้ใช้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตรา สภาผู้แทนราษฎร
ผู้ลงนาม คณะผู้สำเร็จราชการแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 7 มีนาคม 2477)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
วันลงนาม 5 มิถุนายน 2478
ผู้ลงนามรับรอง พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
วันประกาศ 10 มิถุนายน 2478
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52/หน้า 598/10 มิถุนายน 2478)
วันเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2478
ผู้รักษาการ ประธานศาลฎีกา
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
การแก้ไขเพิ่มเติม
ดูในบทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติลักษณะพยาน รัตนโกสินทรศก 113
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน
รัตนโกสินทร์ศก 115
เว็บไซต์
ดูเบื้องล่าง
{{กล่องข้อมูล กฎหมาย
| ชื่อย่อ   = 
| ภาพ      = 
| ขนาดภาพ    = 
| บรรยายภาพ     = 
| ชื่อเต็ม    = 
| ชื่อสำหรับอ้าง    = 
| ผู้ตรา    = 
| วันตรา   = 
| ผู้อนุมัติ  = 
| วันอนุมัติ  = 
| ผู้ลงนาม   = 
| วันลงนาม   = 
| ผู้ลงนามรับรอง   = 
| วันลงนามรับรอง   = 
| วันประกาศ  = 
| วันเริ่มใช้  = 
| ท้องที่ใช้  = 
| ผู้รักษาการ  = 
| ชื่อร่าง      = 
| ชื่อร่างสำหรับอ้าง  = 
| วันเผยแพร่    = 
| ผู้เสนอ  = 
| สมุดปกขาว   = 
| ผู้ยกร่าง = 
| วาระที่หนึ่งสภาล่าง   = 
| วาระที่สองสภาล่าง   = 
| วาระที่สามสภาล่าง   = 
| วาระที่หนึ่งสภาสูง   = 
| วาระที่สองสภาสูง   = 
| วาระที่สามสภาสูง   = 
| วาระที่หนึ่งสภานิติฯ   = 
| วาระที่สองสภานิติฯ   = 
| วาระที่สามสภานิติฯ   = 
| การแก้ไขเพิ่มเติม   = 
| การยกเลิก     = 
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     = 
| ภาพรวม     = 
| คำสำคัญ    = 
| เว็บไซต์    = 
}}