เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งของภาคเอกชน,รัฐบาล ทวิภาคี : การประชุมของ 2 ประเทศ และ พหุภาคี : การประชุมของกลุ่มประเทศและได้นโยบาย จึงดำเนินการติดต่อค้าขายกับประเทศคู่ค้า อีกนัยหนึ่งอาจเรียกว่า การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออก

สาเหตุของการเกิดการค้าระหว่างประเทศ[แก้]

 1. ความแตกต่างทางด้านทรัพยากรทั้งในด้านชนิดและปริมาณของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน
 2. ความแตกต่างทางด้านสภาพภูมิประเทศและอากาศ(ข้อ 1-2 สัมพันธ์กัน)
 3. ความเหมาะสมของการใช้ปัจจัยการผลิตในสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน
 4. ความต้องการตลาดรองรับผลผลิตส่วนเกินในต่างประเทศ เมื่อปริมาณผลผลิตภายในประเทศมากเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ สาเหตุเกิดจากการผลิตปริมาณมากเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย
 5. ความแตกต่างทางต้นทุนการขนส่งจะก่อให้เกิดความแตกต่างในราคาสินค้าในแต่ละประเทศ เช่น สินค้าชนิดเดียวกันในประเทศหนึ่งอาจถูกกว่าอีกประเทศหนึ่ง ทำให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจที่จะซื้อสินค้าจากประเทศที่มีราคาถูกกว่า(เมื่อพิจารณาแล้วว่าคุ้มค่ามากกว่า)[1]

ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ[แก้]

1.ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาถูกกว่าต้นทุนที่จะผลิตในประเทศ 2.ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 3.ทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ๆของสินค้า 4.ทำให้ผู้ผลิตสินค้าเกิดความชำนาญในการผลิตสินค้าชนิดนั้น

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ[แก้]

แบ่งได้ 2 แบบ 1.นโยบายการค้าแบบเสรี มีลักษณะดังนี้

 -ต้องไม่เก็บภาษีนำเข้าหรือเก็บน้อย
 -ต้องไม่มีการให้สิทธิพิเศษ
 -ต้องดำเนินการผลิตตามหลักการแบ่งงาน
  (การแบ่งงาน คือ ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีกำลังผลิตทอ)

2.นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

 -มีการตั้งกำแพงสินค้า
 -มีการเก็บภาษีเข้าสูงกว่าปกติ
 -มีการกำหนดอัตราการนำเข้าสินค้าเพื่อไม่ขาดดุลการค้าเงินจะได้ไม่ออกนอกประเทศเยอะ
 -ส่งเสริมการส่งออก


ดุลการค้าและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ[แก้]

ดุลการค้าเปรียบเทียบมูลค่า ส่งออก และ นำเข้า มี 3 ลักษณะ 1.เกินดุลการค้า คือ ส่งออกมากกว่านำเข้า 2.ขาดดุลการค้า คือ นำเข้ามากกว่าส่งออก หรือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ 3.การค้าสมดุล คือ ส่งออก เท่ากับ นำเข้า

ดุลการชำระเงิน คือ รายการที่แสดงรายรับรายจ่ายเงินตราต่างประเทศจากการค้าและบริการ มี 3 ลักษณะ 1.ดุลการชำระสมดุล คือ รายจ่ายเท่ากับรายรับ 2.ดุลการชำระขาดดุล คือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ 3.ดุลการชำระเกินดุล คือ ราบรับมากกว่ารายจ่าย


องค์ประกอบของดุลการชำระเงิน[แก้]

1.สินค้า + ส่งออก = ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด (เงินที่เข้าออกประเทศด้านการท่องเที่ยวและบริการ) 2.การท่องเที่ยว การบริการ เงินบริจาค เงินโอน เป็นดุลบริการ 3.เงินลงทุน หลักทรัพย์ เงินกู้ยืม เรียกว่า บัญชีเงินทุน/บัญชีโยกย้าย

ระบบการค้าระหว่างประเทศ[แก้]

ขึ้นอยู่กับ 1.ปรมาณสินค้าเข้า <Volume of trade> 2.สินค้าเข้า สินค้าออก <import export> 3.ดุลการค้า<balance of trade> 4.ดุลการค้าได้เปรี่ยบ <favorite balance of trade> 5.ดุลการค้าเสียเปรียบ<uvfavorite balance of trade> 6.ดุลการชำระเงิน <balance of payment >บัญชีเดินสะพัด 7.ดุลการชำระเงินเสียเปรียบ<balance of payment deficit> 8.กฎเกณฑ์โควต้า <quotas> สิทธิพิเศษ 9.การตั้งบริษัทการค้า <cartels> ตั้งในประเทศที่จะทำการค้าด้วย


การแก้ไขดุลการชำระเงิน[แก้]

1.พยายามลดการสั่งสินค้าเข้า โดยใช่มาตรการต่างๆ 2.พยายามส่งสินค้าออกให้มาก 3.ลดรายจ่ายภาครัฐ 4.ส่งเสริมให้มีการลงทุนของต่างชาติ 5.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 6.กู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาการเงิน

อ้างอิง[แก้]