เพลงแห่งทรานส์นีสเตรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เพลงชาติทรานส์นีสเตรีย
Слэвитэ сэ фий, Нистрене
Coat of arms of Transnistria.svg

เพลงชาติของทรานส์นีสเตรีย ทรานส์นีสเตรีย
ชื่ออื่นМы славим тебя, Приднестровье
English: In Russian
Ми славимо тебе, Придністров’я
อังกฤษ: In Ukrainian
เนื้อร้องBoris Parmenov / Nicholas Bozhko / Vitaly Pishenko
ทำนองBoris Alexandrovich Alexandrov, ค.ศ. 1943 (1943)
ตัวอย่างเสียง
National Anthem of Transnistria - Гимн Приднестровской Молдавской Республики

เพลงสรรเสริญของทรานส์นีสเตรีย มีชื่อว่า "เราร้องเพลงสรรเสริญทรานส์นีสเตรีย"[1][a] ถูกเขียนโดย บอริส ปาร์เมนอฟ, นิโคลัส บอสต์โค และ วิตาลี พิชเชนโค และแต่งโดย บอริส อะเล็กซันโดรวิช อะเล็กซานดรอฟ เพลงนี้มีเนื้อร้องในภาษาราชการทั้งสามภาษาของทรานส์นีสเตรีย คือภาษาโรมาเนีย รัสเซีย และยูเครน อย่างไรก็ตามไม่ใช่การแปลตามตัวอักษรทั้งหมด ต้นกำเนิดของเพลงนี้มาจากเพลงรักชาติของรัสเซีย "Long live Our Power" (Даздравствует наша держава), ค.ศ. 1943 เป็นการประพันธ์เพลงครั้งแรก ที่เสนอให้เป็น เพลงของอดีตสหภาพโซเวียต อย่างไรก็ตามเป็นส่วนหนึ่งของ บอริส อเล็กซานดรอฟ แม้กระนั้นจึงไม่สนับสนุนยอมจำนนต่อบิดาของ อเล็กซานเดอร์ อเล็กซานดรอฟ [2]

เนื้อเพลง[แก้]

ภาษารัสเซีย ปริวรรตภาษารัสเซีย ภาษามอลโดวา Romanian Latin ภาษายูเครน ปริวรรต ภาษายูเครน คำแปลภาษาอังกฤษ
บทที่ 1

Мы славу поём Приднестровью,
Здесь дружба народов крепка,
Великой сыновней любовью
Мы спаяны с ним навека.

My slavu pojom Pridnestrovjju,
Zdesj družba narodov krepka,
Velikoj synovnej ljubovjju
My spajany s nim naveka.

Трэяскэ Нистрения-мамэ,
О царэ де фраць ши сурорь,
Чя драгосте фэрэ де сямэ
Ць-о дэруе фийче, фечорь.

Trăiască Nistrenia-mamă,
O țară de frați și surori,
Ce dragoste fără de seamă
Ți-o dăruie fiice, feciori.

Ми славимо край Придністров'я,
Дме люди пишаються тим,
Що дружбою, ладом, любов'ю
Навіки пов'язані з ним.

My slavymo kraj Prydnistrov'ja,
Dme ljudy pyšajutjsja tym,
Ščo družboju, ladom, ljubov'ju
Naviky pov'jazani z nym.

We sing the praises of Transnistria,
Where the friendship of peoples is strong.
We are connected to it for centuries to come
With great love as sons.

First bridge

Восславим сады и заводы,
Посёлки, поля, города
В них долгие славные годы
На благо Отчизны труда.

Vosslavim sady i zavody,
Posjolki, polja, goroda
V nih dolgije slavyje gody
Na blago Otčizny truda.

Кынта-вом ливезь ши узине,
Ораше, кэтуне, кымпий,
Ку еле – ши'н зиуа де мыне
О, царэ, просперэ не фий!

Cînta-vom livezi și uzine,
Orașe, cătune, cîmpii,
Cu ele – și-n ziua de mîne
O, țară, prosperă ne fii!

Прославимо наші заводи,
Широкі лани і міста,
Тут чесно працюють народи
На благо Вітчизни труда.

Proslavymo naši zavody,
Šyroki lany i mista,
Tut česno pracjujutj narody
Na blaho Vitčyzny truda.

Let’s praise gardens and factories,
Settlements, fields and cities –
For long years effort has been put into them
For the sake of the Fatherland.

Refrain

Пронесём через годы
Имя гордой страны
И Республике свободы
Как правде, мы будем верны.

Pronesjom čerez gody
Imja gordoj strany
I Respublike svobody
Kak pravde, my budem verny.

Прин време пурта-вом
Нумеле мындрей цэрь.
Ту, Република либертэций,
Ешть крезул ын пашниче зэрь.

Prin vreme purta-vom
Numele mîndrei țări.
Tu, Republica libertății,
Ești crezul în pașnice zări.

Через доли і води
Пронесемо ім'я
Ми Республіки свободи,
Хай живе тут народів сім'я.

Čerez doly i vody
Pronesemo im'ja
My Respubliky svobody,
Chaj žive tut narodiv sim'ja.

We'll carry through the years
The name of the proud country.
We'll be faithful to the Republic of freedom
As we are faithful to the truth.

Second stanza

Мы славим родные долины,
Седого Днестра берега.
О подвигах помним былинных,
Нам слава отцов дорога.

My slavim rodnyje doliny,
Sedogo Dnestra berega.
O podvigah pomnim bylinnyh,
Nam slava otcov dogora.

Кынта-вом ши вэй, ши колине,
Лучеферь дин Ниструл кэрунт,
Баладе'нцелепте, бэтрыне,
Че'н вякурь дестойничь не-ау врут.

Cînta-vom și văi, și coline,
Luceferi din Nistrul cărunt,
Balade-nțelepte, bătrâne,
Ce-n veacuri destoinici ne-au vrut.

Ми славимо рідні долини,
Красоти Дністра берегів,
І нам не забути билини
Про подвиги наших батьків.

My slavymo ridni dolyny,
Krasoty Dnistra berehiv,
I nam ne zabuti bylyny
Pro podvyhy našych batjkiv.

We praise the native valleys,
The banks of the grey Dniester.
We remember epic heroic deeds,
The glory of our fathers is dear to us.

Second bridge

Восславим мы всех поименно,
Погибших за наш отчий дом.
Пред памятью павших священной
Отечеству клятву даём.

Vosslavim my vseh poimenno,
Pogibših za naš otčij dom.
Pred pamjatjju pavših svjašcennoj
Otečestvu kljatvu dajom.

Слэви-вом ероикул нуме,
'Н ачя бэтэлие кэзут
Ши'н фаца меморией сфинте
Ной цэрий журэм сэ-й фим скут!

Slăvi-vom eroicul nume,
'N acea bătălie căzut
Și-n fața memoriei sfinte
Noi țării jurăm să-i fim scut!

Прославимо всіх поіменно
Полеглих за наш отчий дім,
Де пам'ять загиблих священна,
Вітчизні співаємо гімн.

Proslavymo vsich poimenno
Polehlych za naš otčyj dim,
De pam'jatj zahiblych svjaščenna,
Vitčyzni spivajemo himn.

We will praise everyone by the name
Who died for the fatherly home.
We take an oath to the Fatherland
In holy memory of the dead.

Refrain

Пронесём через годы
Имя гордой страны
И Республике свободы
Как правде, мы будем верны.[3]

Pronesjom čerez gody
Imja gordoj strany
I Respublike svobody
Kak pravde, my budem verny.

Прин време пурта-вом
Нумеле мындрей цэрь.
Ту, Република либертэций,
Ешть крезул ын пашниче зэрь.

Prin vreme purta-vom
Numele mîndrei țări.
Tu, Republica libertății,
Ești crezul în pașnice zări.

Через доли і води
Пронесемо ім'я
Ми Республіки свободи,
Хай живе тут народів сім'я.

Čerez doly i vody
Pronesemo im'ja
My Respubliky svobody,
Chaj žive tut narodiv sim'ja.

We'll carry through the years
The name of the proud country.
We'll be faithful to the Republic of freedom
As we are faithful to the truth.

การถอดความ Moldovan IPA

[trəjaskɨ nistrenijaɲamɨ |]
[oː t͡sarɨ de frat͡sʲ ʃɨ surorʲ |]
[t͡ʃa dragoste fərɨ de sʲamɨ]
[t͡sʲo dəruje çijt͡ʃe | çet͡ʃorʲ ‖]

[kɨntavom livezʲ ʃɨ uzine |]
[oraʃe | kətune | kɨɲcij |]
[ku ele ʃiʔn̩ ziwa de mɨne]
[oː | t͡sarɨ | proscerɨ ne çij ‖]

Refrain:
[prin vreme purtavom]
[nuɲele mɨndrej t͡serʲ ‖]
[tu | respublika liɟertərt͡sij |]
[jeʃtʲ krezul ɨn caʃnit͡ʃe zərʲ ‖]

[kɨntavom ʃɨ vəj | ʃɨ kolinʲe |]
[lut͡ʃeçerʲ din nistrul kərunt |]
[ɟaɫadeʔn̩tseleptə | bətrɨnʲe |]
[t͡ʃeʔn̩ vʲakurʲ destojnit͡ʃʲ ne.aw vrut ‖]

[sɫəʝivom jerojkul nuɲe |]
[ʔn̩ at͡ʃʲa bətəlije kəzut]
[ʃiʔn̩ çat͡sa ɲemorijej sçinte]
[noj t͡sərij ʒurəm səj çin skut ‖]

Refrain

คำแปลภาษาไทย[แก้]

เนื่องจากทรานส์นีสเตรีย มีภาษาราชการสามภาษา เพลงชาติจึงมีเนื้อร้องเป็นภาษาโรมาเนีย ภาษารัสเซีย และภาษายูเครน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การแปลตามตัวอักษรในภาษาเดียวกันทั้งหมดมีความหมายต่างกัน มีการแปลเนื้อเพลงแสดงไว้ด้านล่าง:

แปลจากภาษามอลโดวา(โรมาเนีย) แปลจากภาษารัสเซีย แปลจากภาษายูเครน
I
ทรานส์นีสเตรียมีชีวิตยิ่งยืนนาน
ประเทศของพี่และน้อง
ความรักนี้ปราศจากการวิจารณ์
ของขวัญลูกสาวของเจ้า ลูกชาย
เราจะขับขานเพลงเรือกสวน และ โรงงาน
เมือง หมู่บ้าน ที่ราบ
กับพวกเขาในวันพรุ่งนี้
โอ้ ประเทศทำให้เรารุ่งเรือง!

ประสานเสียง

เราจะปฏิบัติตลอดเวลา
ชื่อประเทศที่เราภาคภูมิใจ
ท่านคือ สาธารณรัฐแห่งเสรีภาพ
เจ้าคือความเชื่อในพื้นที่อันเงียบสงบ

ครั้งที่สอง

เราจะขับขานเพลงทั้งหุบเขา และเนินเขา
ประกายพรึกสีหมอกที่เมือง Dniester
บทกวีที่ฉลาดและเก่าแก่
ซึ่งหลายศตวรรษต้องการที่ให้เราคู่ควร
เราจะเชิดชูชื่อวีรบุรุษ
ซึ่งตกอยู่ในการต่อสู้นั้น
และในการเผชิญหน้ากับความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์
เราสาบานกับประเทศเพื่อเป็นเกราะป้องกัน!
บทที่ 1
เราขับขานเพลงแห่งทรานส์นีสเตรีย
ประชาชนมีมิตรภาพที่เข้มแข็ง
ความรักกตัญญูอันยิ่งใหญ่
เราหลอมรวมกับเธอตลอดไป
ได้รับเกียรติ สวนสวยและโรงงาน
หมู่บ้าน ท้องทุ่ง เมืองหลวง -
ความรุ่งโรจน์เป็นเวลาหลายปี
ได้เชิดชูพระบิดาด้วยการทำงานที่นั่น

ประสานเสียง:

เราจะปฏิบัติงานมาตลอดหลายปี
ชื่อประเทศที่เราภาคภูมิใจ
และนำไปสู่สาธารณรัฐแห่งอิสรภาพ
เราจะซื่อสัตย์ที่แท้จริง

บทที่ 2

เราสรรเสริญหุบเขาของพวกเขา
ความงดงามของแม่น้ำ Dniester
ผู้กล้าหาญจะจดจำเรื่องราวอย่างชาญฉลาด
เราขอขอบคุณเส้นทางแห่งแผ่นดินบิดร
เราสรรเสริญด้วยนามของท่าน
ผู้ใดสูญสิ้น เพื่อปิตุภูมิบิดรของเรา
ก่อนที่ความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ต่อผู้ล่วงลับ
เราให้คำสาบานแก่ปิตุภูมิ
บทที่ 1
เราสรรเสริญแผ่นดินทรานส์นีสเตรีย
สถานที่ที่ผู้คนภาคภูมิใจ
มิตรภาพความสามัคคีความรัก
การมีส่วนร่วมกับดนตลอดไป
ที่มีชื่อเสียงสำหรับพืชพันธ์ของเรา
ทุ่งกว้างและเมือง
มีประชาชนที่ซื่อสัตย์
แรงงานทำเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

ประสานเสียง:

แบ่งสรรและน้ำ
ชื่อของเราน่าภูมิใจ
สาธารณรัฐแห่งอิสรภาพ
มีชีวิตครอบครัวยิ่งยืนนานของประชาชนที่นี่

บทที่ 2

เราสรรเสริญหุบเขาแห่งถิ่นกำเนิด
ความงดงามของแม่น้ำ Dniester
และเราไม่ควรลืมความล้าหาญ
จากการกระทำของบรรพบุรุษของเรา
เชิดชูชื่อของพวกเขา
ล้มลงเพื่อบ้านบิดาของเรา
ที่ซึ่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้สูญสิ้น
มาตุภูมิร้องเพลงสรรเสริญ

หมายเหตุ[แก้]

  1. Moldovan: Слэвитэ сэ фий, Нистрене, อักษรโรมัน: Slëvitë së fij, Nistrene; โรมาเนีย: Slăvită să fii, Nistrene; รัสเซีย: Мы славим тебя, Приднестровье, อักษรโรมัน: My slavim tebja, Pridnestrovje; ยูเครน: Ми славимо тебе, Придністров’я, อักษรโรมัน: My slavymo tebe, Prydnistrov’ja

อ้างอิง[แก้]

  1. "Hopes Rise in Transnistria of a Russian Annexation". Spiegel Online. สืบค้นเมื่อ 25 November 2018.
  2. "Transnistria". nationalanthems.info. สืบค้นเมื่อ 25 November 2018.
  3. "National Anthems & Patriotic Songs - Pridnestrovian Moldavian Republic National Anthem of Transnistria - Мы славим тебя, Приднестровье!". Lyrics Translate. สืบค้นเมื่อ 25 November 2018.