รายพระนามเจ้านายพระชันษายืนในราชวงศ์จักรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจ้านายพระชันษายืนในราชวงศ์จักรี เป็นการรวบรวมรายพระนามเจ้านายในราชวงศ์จักรีตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้า ซึ่งมีพระชันษายืนนับตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไปอันเคยมีเป็นสูงสุดลงจน 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นเขตของ "อายุยืน" เรียงเป็นลำดับกันตามพระชันษา โดยได้อ้างอิงเนื้อหาตามหนังสือชื่อ "เจ้านายพระชันษายืนในพระราชวงศ์จักรี" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2474 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ ต่อมาได้มีการพิมพ์อีกครั้งและปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาจากเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2486 เพื่อถวายฉลองพระชันษาครบ 60 ปี ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้มีการจัดพิมพ์ใหม่และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากครั้งที่แล้วโดยมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระบรมราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยมีเนื้อหาเป็นรายพระนามเจ้านายในราชวงศ์จักรี นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี พระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดาสายราชสกุลวังหลวงและวังหน้า ซึ่งเป็นเจ้านายพระชันษายืนตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป

ข้อมูลในบทความนี้ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยการเพิ่มรายพระนามเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปที่มีพระชันษายืนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบางพระองค์เจริญพระชันษามากขึ้นหรือสิ้นพระชนม์ไปแล้ว อีกทั้งยังเพิ่มรายพระนามเจ้านายพระชันษายืนชั้นหม่อมเจ้า รวมถึงเจ้านายพระชันษายืนที่ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์และถูกถอดออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อให้เนื้อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เจ้านายพระชันษายืน ที่ยังทรงพระชนม์อยู่ในปัจจุบัน[แก้]

เจ้านายพระชันษายืน ที่ยังทรงพระชนม์อยู่ในปัจจุบัน (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ พระชันษา พระบิดา
1
Induratana Paribatra.jpg
อินทุรัตนา บริพัตร
ญ. 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 100 ปี 359 วัน
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
2
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ช. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 93 ปี 31 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
3
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
ญ. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 92 ปี 240 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
4
Queen Sirikit In Russia 2007.jpg
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ญ. 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 90 ปี 168 วัน
Nakkhatra Mangala.jpg
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
5
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
ช. 10 มกราคม พ.ศ. 2476 90 ปี 17 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
6
พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์.jpg
พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์
ญ. 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476 89 ปี 176 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
7
Emblem of the House of Chakri.svg
พันธุ์สวลี กิติยากร
ญ. 24 กันยายน พ.ศ. 2476 89 ปี 125 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์
ญ. 24 ตุลาคม พ.ศ. 2476 89 ปี 95 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
9
Emblem of the House of Chakri.svg
วุฒิเฉลิม วุฒิชัย
ญ. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 88 ปี 251 วัน
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
10
Emblem of the House of Chakri.svg
ภุมรีภิรมย์ เชลล์
ญ. 22 มีนาคม พ.ศ. 2482 83 ปี 311 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
11
ปัทมนรังษี เสนาณรงค์.jpg
ปัทมนรังษี เสนาณรงค์
ญ. 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484 81 ปี 168 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
12
Chatrichalerm Yukol 20070116.jpg
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
ช. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 80 ปี 59 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
13
ศรีสว่างวงศ์ ยุคล.jpg
ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์
ญ. 17 สิงหาคม พ.ศ. 2489 76 ปี 163 วัน
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
14
หม่อมเจ้าจุลเจิม และหม่อมอัญชลี.jpg
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
ช. 22 มกราคม พ.ศ. 2490 76 ปี 5 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
15
เฉลิมศึก ยุคล.jpg
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ช. 24 ตุลาคม พ.ศ. 2493 72 ปี 95 วัน
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
16
Princess Ubolratana 2010-12-7 2 cropped1.jpg
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ญ. 5 เมษายน พ.ศ. 2494 71 ปี 297 วัน
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
ช. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 71 ปี 202 วัน
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
18
King Rama X official.png
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ช. 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 70 ปี 183 วัน
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
19
หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล.jpg
หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล
ญ. 23 ตุลาคม พ.ศ. 2496 69 ปี 96 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
20
ITU Telecom World 2016 – VVIP Tour (30938750506) (cropped).jpg
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ญ. 2 เมษายน พ.ศ. 2498 67 ปี 300 วัน
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
21
Princess Chulabhorn 2010-12-7 cropped2.jpg
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ญ. 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 65 ปี 207 วัน
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
22
Soamsavali Kitiyakara.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ญ. 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 65 ปี 198 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร

เจ้านายพระชันษายืน ที่มีพระชันษาตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป[แก้]

เจ้านายพระชันษายืน ที่มีพระชันษาตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป (เรียงลำดับตามพระชันษา)

     ยังทรงพระชนม์

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
หม่อมเจ้าพงศ์พิศมัย เกษมสันต์.jpg
หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์
ญ. 13 มีนาคม พ.ศ. 2442[1] 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2551 109 ปี 255 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
2
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล
ญ. 8 เมษายน พ.ศ. 2445[1] 11 ธันวาคม ค.ศ. 2549 104 ปี 247 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
3
ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล.JPG
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล
ญ. 30 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 21 มกราคม ค.ศ. 2557 103 ปี 357 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
4
หม่อมเจ้าวิมลมาศ.JPG
หม่อมเจ้าวิมลมาศ เกษมสันต์
ญ. 22 มกราคม พ.ศ. 2438[1] 10 มิถุนายน ค.ศ. 2539 101 ปี 139 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
5
Suriyanandana Suriyong.jpg
สุริยนันทนา สุจริตกุล
ญ. 7 สิงหาคม พ.ศ. 2456[1] 4 สิงหาคม ค.ศ. 2557 100 ปี 362 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
6
Induratana Paribatra.jpg
อินทุรัตนา บริพัตร
ญ. 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 100 ปี 359 วัน
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
7
หม่อมเจ้าดุลภากร.JPG
หม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ
ช. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2443[1] 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2544 100 ปี 351 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
8
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์
ญ. 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460[1] 2 ตุลาคม ค.ศ. 2561 100 ปี 282 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
9
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร.jpg
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร
ญ. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453[1] 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2553 100 ปี 271 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภัคยพันธ์ เกษมสันต์
ช. 15 มีนาคม พ.ศ. 2448[1] 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2548 100 ปี 255 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
ช. 20 มกราคม พ.ศ. 2465[1] 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2565 100 ปี 184 วัน
Rajani Chamcharas the prince of Bidyalongkorn.jpg
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
12
Noi Bhamarabala.jpg
น้อย ภมรพล
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 17 สิงหาคม ค.ศ. 2555 100 ปี 108 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร
13
สวรรณา วิชัยรัตน์.jpg
สวรรณา วิชัยรัตน์
ญ. 7 เมษายน พ.ศ. 2460[1] 7 กันยายน ค.ศ. 2559 99 ปี 153 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
14
Kornnika Chitrabhongse.jpg
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
ญ. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2558 98 ปี 146 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
15
หม่อมเจ้าทองคำเปลว.JPG
หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่
ญ. 1 เมษายน พ.ศ. 2455[1] 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 98 ปี 113 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
16
หม่อมเจ้าจรัสโฉม.JPG
หม่อมเจ้าจรัสโฉม เกษมสันต์
ญ. 8 กันยายน พ.ศ. 2419[1] 19 ธันวาคม ค.ศ. 2516 97 ปี 102 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
17
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
ช. 30 เมษายน พ.ศ. 2467[1] 30 มิถุนายน ค.ศ. 2564 97 ปี 61 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
18
หม่อมเจ้าดวงจิตร.JPG
หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์
ญ. 26 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 6 กันยายน ค.ศ. 2548 96 ปี 346 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
19
Princess Pradithasaree.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
ญ. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408[1] 18 มีนาคม ค.ศ. 2505 96 ปี 242 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
20
หม่อมเจ้าฤดีวรวรรณ.JPG
ฤดีวรวรรณ วรวรรณ
ญ. 1 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2550 96 ปี 233 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
21
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร
ญ. 16 มีนาคม พ.ศ. 2450[1] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2546 95 ปี 341 วัน
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านวลจันทร์
ญ. พ.ศ. 2371 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2467 มากกว่า 95 ปี 234 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสีสังข์
23
Emblem of the House of Chakri.svg
กังวาลสุวรรณ กนิษฐชาต
ญ. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2448[ต้องการอ้างอิง] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2543 95 ปี 91 วัน
พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์1.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
24
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา.JPG
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
ญ. 19 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 5 มิถุนายน ค.ศ. 2539 95 ปี 47 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
25
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ.JPG
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล
ญ. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2447[1] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2542 95 ปี 30 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
26
หม่อมเจ้าชมิยบุตร.JPG
หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
ช. 25 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 25 ตุลาคม ค.ศ. 2547 94 ปี 273 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
27
Princess Mother Srinagarindra.jpg
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ญ. 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443[2] 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2538[3] 94 ปี 270 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
ชู ชูกระมล
28
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์.JPG
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์ เกษมสันต์
ญ. 7 กันยายน พ.ศ. 2435[1] 22 มีนาคม ค.ศ. 2530 94 ปี 196 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
29
Poon Pismai Diskul.jpg
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
ญ. 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439[1] 11 สิงหาคม ค.ศ. 2533 94 ปี 175 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
30
หม่อมเจ้าวงศ์แข.JPG
หม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมสันต์
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2445[1] 18 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 140 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
31
หม่อมเจ้านภมณี.JPG
หม่อมเจ้านภมณี กมลาศน์
ญ. 7 มีนาคม พ.ศ. 2434[1] 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 94 ปี 124 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
32
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเวียนขวา จักรพันธุ์
ช. 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2445[1] 25 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 73 วัน
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
33
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร.JPG
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร เกษมสันต์
ญ. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2441[1] 28 ธันวาคม ค.ศ. 2535 94 ปี 70 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
34
Princess Dibayaratana Kiritkulini.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
ญ. 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2407[1] 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2501 94 ปี 67 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
35
ทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
ญ. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459[1] 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 94 ปี 45 วัน
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
36
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสลักษณา เกษมสันต์
ญ. 11 มีนาคม พ.ศ. 2431[1] 21 มีนาคม ค.ศ. 2525 94 ปี 10 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
37
สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล.JPG
สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล
ญ. 16 มีนาคม พ.ศ. 2452[1] พ.ศ. 2546 มากกว่า 93 ปี 290 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
38
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
ช. 23 ตุลาคม พ.ศ. 2447[1] 10 มีนาคม ค.ศ. 2541 93 ปี 138 วัน
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
39
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ญ. 11 กันยายน พ.ศ. 2405[1] 17 ธันวาคม ค.ศ. 2498 93 ปี 97 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
40
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ช. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 93 ปี 31 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
41
หม่อมเจ้าอุษารดี.JPG
หม่อมเจ้าอุษารดี สวัสดิวัตน์
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2457[1] 8 มีนาคม ค.ศ. 2550 92 ปี 330 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
42
หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล.JPG
หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล เกษมสันต์
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2448[1] 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2541 92 ปี 295 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
43
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
ญ. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 92 ปี 240 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
44
จงจิตรถนอม ดิศกุล ปลายรัชกาลที่ 5.jpg
หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล
ญ. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2429[1] 23 กันยายน ค.ศ. 2521 92 ปี 51 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
45
Emblem of the House of Chakri.svg
ศะศิธรพัฒนวดี บุนนาค
ญ. 18 มิถุนายน พ.ศ. 2457 28 มิถุนายน ค.ศ. 2549 92 ปี 10 วัน
Rajani Chamcharas the prince of Bidyalongkorn.jpg
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
46
หม่อมเจ้าพโยมมาล.JPG
หม่อมเจ้าพโยมมาล เกษมสันต์
ญ. 2 ตุลาคม พ.ศ. 2422[1] 15 กันยายน ค.ศ. 2514 91 ปี 348 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
47
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี.JPG
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ชยางกูร
ช. 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443[1] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2534 91 ปี 243 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
48
หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ.JPG
หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433[1] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2524 91 ปี 201 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
49
Vapi Busbakara in adulthood.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
ญ. 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434[1] 15 ธันวาคม ค.ศ. 2525 91 ปี 173 วัน
Chulalongkorn LoC.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
50
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์ ไชยันต์
ญ. 5 มกราคม พ.ศ. 2435[1] 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2526 91 ปี 116 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
51
โสมกานดา ภาษวัธน์.JPG
โสมกานดา ภาษวัธน์
ญ. 10 มกราคม พ.ศ. 2462[1] 25 มีนาคม ค.ศ. 2553 91 ปี 74 วัน
กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
52
หม่อมเจ้าสีวลีวิลาส.JPG
หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ ดิศกุล
ญ. 11 มกราคม พ.ศ. 2444[1] 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2535 91 ปี 36 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
53
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส.JPG
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส เกษมสันต์
ญ. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2434[1] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2525 90 ปี 354 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน.gif
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
ญ. 24 ธันวาคม พ.ศ. 2452[1] 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2543 90 ปี 335 วัน
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
55
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าหญิง
ญ. พ.ศ. 2370 5 มกราคม ค.ศ. 2462 มากกว่า 90 ปี 296 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
56
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสนิท
ช. พ.ศ. 2371 1 มกราคม ค.ศ. 2463 มากกว่า 90 ปี 273 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
57
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอุทัย
ช. พ.ศ. 2376 28 ตุลาคม ค.ศ. 2467 มากกว่า 90 ปี 233 วัน
กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์.jpg
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์
58
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสามจันทร์
ญ. พ.ศ. 2374 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2465 มากกว่า 90 ปี 227 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนธิเบศร์บวร
59
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร
ช. 19 เมษายน พ.ศ. 2459[1] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2549 90 ปี 194 วัน
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
60
Queen Sirikit In Russia 2007.jpg
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ญ. 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 90 ปี 168 วัน
Nakkhatra Mangala.jpg
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
61
Sunthrinat after 1914.jpg
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุนทรีนาฏ
ญ. 27 เมษายน พ.ศ. 2423 10 ตุลาคม ค.ศ. 2513 90 ปี 166 วัน
Prince Vichaichan.jpg
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
62
สวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร.jpg
หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร
ญ. 28 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 1 กันยายน ค.ศ. 2544 90 ปี 126 วัน
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
63
ท่านหญิงประภาพันธุ์ภาณุพันธุ์.jpg
ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
ญ. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2472 24 มีนาคม ค.ศ. 2563 90 ปี 111 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
64
หม่อมเจ้าวิสาขานุจฉวี.JPG
วิสาขานุจฉวีย์ อุตากาว่า
ญ. 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2465[1] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2555 90 ปี 104 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
65
หม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี.JPG
หม่อมเจ้าแขไขจรัส เกษมศรี
ญ. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 21 มีนาคม ค.ศ. 2539 90 ปี 101 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
66
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบุญญราษี กมลาศน์
ญ. 24 กันยายน พ.ศ. 2444[1] 18 ธันวาคม ค.ศ. 2534 90 ปี 85 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
67
พระองค์เจ้าเฉิดโฉม.jpg
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉิดโฉม
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2399[4] 11 มิถุนายน ค.ศ. 2489 90 ปี 60 วัน
King Pinklao.jpg
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
68
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน.JPG
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน ไชยันต์
ญ. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2430[1] 15 ตุลาคม ค.ศ. 2520 90 ปี 51 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
69
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ.JPG
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล
ญ. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2437[1] 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2528 90 ปี 41 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
70
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
ช. 10 มกราคม พ.ศ. 2476 90 ปี 17 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
71
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพนม
ญ. พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2445 มากกว่า 90 ปี 19 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี

เจ้านายพระชันษายืน ราชสกุลวังหลวง[แก้]

เจ้านายพระชันษายืน ราชสกุลวังหลวง (เรียงลำดับตามรัชกาล)

     ยังทรงพระชนม์

รัชกาลที่ 1[แก้]

เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากลิ่น
ญ. พ.ศ. 2360 22 เมษายน ค.ศ. 2449 มากกว่า 88 ปี 17 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ญ. ก่อนพ.ศ. 2362 7 กันยายน ค.ศ. 2448 มากกว่า 86 ปี 165 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าขาว
ญ. ก่อนพ.ศ. 2368 1 ธันวาคม ค.ศ. 2453 มากกว่า 85 ปี 257 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าหนู
ช. พ.ศ. 2362 หลังพ.ศ. 2446 มากกว่า 84 ปี 17 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเป้า
ญ. พ.ศ. 2359 31 สิงหาคม ค.ศ. 2443 มากกว่า 83 ปี 166 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอรชร
ญ. พ.ศ. 2375 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2457 มากกว่า 81 ปี 129 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
7
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
ญ. พ.ศ. 2328 พ.ศ. 2409[5] มากกว่า 79 ปี 352 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเรไร
ญ. พ.ศ. 2365 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2446 มากกว่า 79 ปี 343 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าขจร
ญ. พ.ศ. 2369 22 เมษายน ค.ศ. 2449 มากกว่า 79 ปี 25 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเสงี่ยม
ญ. พ.ศ. 2380 21 ธันวาคม ค.ศ. 2459 มากกว่า 78 ปี 270 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพยอม
ญ. ก่อนพ.ศ. 2374 15 เมษายน ค.ศ. 2452 มากกว่า 78 ปี 32 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสังวาล
ญ. พ.ศ. 2362 9 เมษายน ค.ศ. 2439 มากกว่า 75 ปี 361 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลม้าย
ญ. พ.ศ. 2384 2 กันยายน ค.ศ. 2460 มากกว่า 75 ปี 146 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสาลี
ญ. พ.ศ. 2362 17 สิงหาคม ค.ศ. 2438 มากกว่า 75 ปี 126 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าหนู
ช. พ.ศ. 2390 4 มกราคม ค.ศ. 2463 มากกว่า 71 ปี 266 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าร้าย
ช. พ.ศ. 2359 4 ตุลาคม ค.ศ. 2431 มากกว่า 71 ปี 174 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
17
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา
ญ. พ.ศ. 2333[6] 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2404 มากกว่า 70 ปี 96 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
18
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจำเริญ
ช. พ.ศ. 2391 พ.ศ. 2462 มากกว่า 69 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุ่ม
ญ. พ.ศ. 2387 17 ธันวาคม ค.ศ. 2457 มากกว่า 69 ปี 248 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเป้า
ญ. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2394 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2464 69 ปี 244 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุรามฤตย์
ก่อนพ.ศ. 2384 พ.ศ. 2453 มากกว่า 68 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบรรจง
ญ. พ.ศ. 2371 31 มกราคม ค.ศ. 2440 มากกว่า 68 ปี 293 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแห
ญ. พ.ศ. 2359 30 ธันวาคม ค.ศ. 2428 มากกว่า 68 ปี 261 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสวน
ช. พ.ศ. 2363 20 ธันวาคม ค.ศ. 2432 มากกว่า 68 ปี 251 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุบรรณ
ช. พ.ศ. 2373 7 ตุลาคม ค.ศ. 2442 มากกว่า 68 ปี 177 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
26
พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
ช. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 8 สิงหาคม ค.ศ. 2454 67 ปี 69 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
27
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
ญ. 28 มกราคม พ.ศ. 2314 17 ตุลาคม ค.ศ. 2380 66 ปี 263 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (บุญจัน)
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามาลี
ญ. พ.ศ. 2353 17 ตุลาคม ค.ศ. 2420 มากกว่า 66 ปี 187 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
29
พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ
ช. พ.ศ. 2361 9 ตุลาคม ค.ศ. 2428 มากกว่า 66 ปี 179 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
30
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉิมพลี
ญ. พ.ศ. 2334 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2400 มากกว่า 65 ปี 229 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
31
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
ช. 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2397 65 ปี 23 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
32
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุธารศ
ก่อนพ.ศ. 2384 พ.ศ. 2449 มากกว่า 64 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
33
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโกสุมภ์
ญ. ก่อนพ.ศ. 2391 พ.ศ. 2455 มากกว่า 63 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
34
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดาว
ญ. พ.ศ. 2357 11 มีนาคม ค.ศ. 2421 มากกว่า 63 ปี 332 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
35
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ญ. พ.ศ. 2357 29 ธันวาคม ค.ศ. 2421 มากกว่า 63 ปี 260 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
36
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1.jpg
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ช. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 9 ธันวาคม ค.ศ. 2396 62 ปี 364 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
37
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย
ช. 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 17 ธันวาคม ค.ศ. 2396 62 ปี 229 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
38
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์ (รอง)
ช. พ.ศ. 2359 15 มิถุนายน ค.ศ. 2422 มากกว่า 62 ปี 63 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย
39
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสงสาร
ญ. ก่อนพ.ศ. 2384 11 มิถุนายน ค.ศ. 2446 มากกว่า 62 ปี 59 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
40
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวรรณ
ช. พ.ศ. 2358 7 มีนาคม ค.ศ. 2420 มากกว่า 61 ปี 328 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต

รัชกาลที่ 2[แก้]

เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
พระองค์เจ้าแม้นเขียน.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
ญ. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2366 28 กันยายน ค.ศ. 2456 89 ปี 288 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าไขศรี ปราโมช
ญ. พ.ศ. 2409 พ.ศ. 2496 มากกว่า 85 ปี 263 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุดสวาดิ์ ไพฑูรย์
ญ. พ.ศ. 2389 8 เมษายน ค.ศ. 2475 มากกว่า 84 ปี 360 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสวาสดิ์
ญ. พ.ศ. 2364 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2449 มากกว่า 83 ปี 321 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแห
ญ. พ.ศ. 2385 20 กันยายน ค.ศ. 2469 มากกว่า 83 ปี 160 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากระจ่าง สนิทวงศ์
ญ. พ.ศ. 2391 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2475 มากกว่า 83 ปี 88 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าคอยท่า ปราโมช
ญ. พ.ศ. 2400 11 ธันวาคม ค.ศ. 2483 มากกว่า 82 ปี 242 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ญ. พ.ศ. 2360 10 สิงหาคม ค.ศ. 2443 มากกว่า 82 ปี 119 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประไภย
ญ. ก่อนพ.ศ. 2362 13 มิถุนายน ค.ศ. 2444 มากกว่า 82 ปี 61 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสนิทถนอม สนิทวงศ์
ญ. พ.ศ. 2390 15 สิงหาคม ค.ศ. 2472 มากกว่า 81 ปี 124 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
11
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก
ญ. 31 ตุลาคม พ.ศ. 2335 11 สิงหาคม ค.ศ. 2416 80 ปี 285 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช
ญ. พ.ศ. 2397 – 2399 พ.ศ. 2477 – 2479 ราว 80 ปี
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกียรติ
ญ. พ.ศ. 2374 พ.ศ. 2455 มากกว่า 79 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก
14
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น
ญ. 22 มีนาคม พ.ศ. 2333 14 กันยายน ค.ศ. 2412 79 ปี 176 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
15
พระองค์เจ้าปรีดา.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา
ช. 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2378 16 กันยายน ค.ศ. 2457 79 ปี 127 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอำนวยวงศ์
ญ. พ.ศ. 2382 4 เมษายน ค.ศ. 2462 มากกว่า 78 ปี 356 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลออ
ญ. พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2443 มากกว่า 77 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
18
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
ช. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2355 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2431 76 ปี 5 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
19
พระองค์เจ้าอลังการ.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ
ช. 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 13 มีนาคม ค.ศ. 2480 75 ปี 299 วัน
Brother of the 1st king, Siam, (Thailand) Wellcome L0055544.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
20
หม่อมเจ้าเปล่ง ชุมแสง.jpg
หม่อมเจ้าเปล่ง ชุมแสง
ช. 6 กันยายน พ.ศ. 2402 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2476 74 ปี 61 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ช. ก่อนพ.ศ. 2382 พ.ศ. 2456 มากกว่า 73 ปี 354 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ นิลรัตน
ญ. พ.ศ. 2401 28 มกราคม ค.ศ. 2476 มากกว่า 73 ปี 290 วัน
กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประดับ
ญ. ก่อนพ.ศ. 2369 19 กันยายน ค.ศ. 2441 มากกว่า 72 ปี 159 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
24
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าส้มจีน
ญ. 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2336 13 สิงหาคม ค.ศ. 2408 72 ปี 32 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
25
พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช
ช. 24 สิงหาคม พ.ศ. 2411 20 กันยายน ค.ศ. 2482 71 ปี 27 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
26
Thewet Watcharin.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
ช. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2349 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2420 71 ปี 5 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
27
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวิลัย
ญ. พ.ศ. 2369 1 สิงหาคม ค.ศ. 2439 มากกว่า 69 ปี 110 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเมาฬี
ญ. พ.ศ. 2396 พ.ศ. 2466 มากกว่า 68 ปี 353 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
29
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสถิตย์
ญ. ก่อนพ.ศ. 2484 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2453 มากกว่า 68 ปี 320 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
30
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทนิล
ญ. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2347 6 มีนาคม ค.ศ. 2416 68 ปี 148 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
31
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย
ญ. 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2338 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2406 67 ปี 300 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
32
พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช
ช. 12 ธันวาคม พ.ศ. 2413 17 กันยายน ค.ศ. 2481 67 ปี 279 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
33 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ ช. 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2414 7 สิงหาคม ค.ศ. 2482 67 ปี 277 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
34
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากระลำภัก
ญ. 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 28 สิงหาคม ค.ศ. 2468 67 ปี 276 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
35
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเนตร
ช. พ.ศ. 2388 31 สิงหาคม ค.ศ. 2456 มากกว่า 67 ปี 140 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์
36
Brother of the 1st king, Siam, (Thailand) Wellcome L0055544.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
ช. 24 เมษายน พ.ศ. 2362 1 กันยายน ค.ศ. 2429 67 ปี 130 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
37
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเพ็ญจันทร์ กปิตถา
ญ. พ.ศ. 2405 29 เมษายน ค.ศ. 2473 มากกว่า 67 ปี 16 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
38
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสาลิกา
ก่อนพ.ศ. 2374 พ.ศ. 2441 มากกว่า 66 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก
39
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฉวี
ญ. ก่อนพ.ศ. 2484 8 มกราคม ค.ศ. 2451 มากกว่า 66 ปี 270 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
40
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ช. 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2389 13 กันยายน ค.ศ. 2455 66 ปี 200 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
41
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
ช. 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2336 4 กันยายน ค.ศ. 2402 66 ปี 116 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
42
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจำรัส นิลรัตน
ญ. พ.ศ. 2410 11 ตุลาคม ค.ศ. 2476 มากกว่า 65 ปี 181 วัน
กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
43
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเฉลิม
ญ. พ.ศ. 2399 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2465 มากกว่า 65 ปี 32 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
44
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าหนู
ช. พ.ศ. 2368 17 เมษายน ค.ศ. 2434 มากกว่า 65 ปี 4 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร
45
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุบรรณ
ช. พ.ศ. 2366 7 เมษายน ค.ศ. 2432 มากกว่า 64 ปี 360 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
46
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
ช. 18 เมษายน พ.ศ. 2341 11 เมษายน ค.ศ. 2406 64 ปี 358 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
47
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสอิ้ง
พ.ศ. 2390 พ.ศ. 2456 มากกว่า 64 ปี 354 วัน
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
48
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลิ้นจี่
ก่อนพ.ศ. 2374 พ.ศ. 2439 มากกว่า 64 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดำรง
ช. พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2465 มากกว่า 64 ปี 353 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทัศนา
พ.ศ. 2405 พ.ศ. 2471 มากกว่า 64 ปี 353 วัน
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
49
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวนิดา
ญ. พ.ศ. 2369 8 มิถุนายน ค.ศ. 2434 มากกว่า 64 ปี 56 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
50
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอบเชย
ญ. พ.ศ. 2402 28 เมษายน ค.ศ. 2467 มากกว่า 64 ปี 15 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
51
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ
ช. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2352 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2416 63 ปี 274 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
52
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ช. 31 มีนาคม พ.ศ. 2331 2 เมษายน ค.ศ. 2394 63 ปี 2 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
53
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสวัสดิ์
ช. พ.ศ. 2370 1 เมษายน ค.ศ. 2434 มากกว่า 62 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
54
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ช. 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 1 ตุลาคม ค.ศ. 2411 62 ปี 348 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
55
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสำลี
พ.ศ. 2368 18 มกราคม ค.ศ. 2432 มากกว่า 62 ปี 280 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
56
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสมร
ญ. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2414 มากกว่า 62 ปี 277 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
57
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์
ช. พ.ศ. 2408 พ.ศ. 2471 มากกว่า 61 ปี 353 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
58
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านารีรัตน์
ญ. พ.ศ. 2392 16 มกราคม ค.ศ. 2455 มากกว่า 61 ปี 278 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
59
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกษร
ญ. พ.ศ. 2390 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2452 มากกว่า 61 ปี 218 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
60
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
ช. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2337 27 เมษายน ค.ศ. 2399 61 ปี 201 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ช. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 14 สิงหาคม ค.ศ. 2414 61 ปี 201 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
61
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลมุน
ญ. ก่อนพ.ศ. 2369 26 มิถุนายน ค.ศ. 2430 มากกว่า 61 ปี 74 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
62
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าผอบ
ญ. พ.ศ. 2402 6 มีนาคม ค.ศ. 2464 มากกว่า 60 ปี 328 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
63
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวิไลย
พ.ศ. 2370 26 ตุลาคม ค.ศ. 2431 มากกว่า 60 ปี 196 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

รัชกาลที่ 3[แก้]

เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์
ช. 22 มกราคม พ.ศ. 2413 28 มกราคม ค.ศ. 2498 85 ปี 6 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
2
Prisdang 1883.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์
ช. 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2394 16 มีนาคม ค.ศ. 2478 84 ปี 21 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามลิวรรณ[7]
ญ. พ.ศ. 2383 25 กันยายน ค.ศ. 2467 มากกว่า 83 ปี 177 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
4
พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา
ญ. 17 มิถุนายน พ.ศ. 2371 1 ธันวาคม ค.ศ. 2450 79 ปี 167 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
5
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์1.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ช. 16 ธันวาคม พ.ศ. 2402 25 สิงหาคม ค.ศ. 2480 77 ปี 253 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
6
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร1.jpg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร
ญ. 8 ธันวาคม พ.ศ. 2361 17 สิงหาคม ค.ศ. 2439 77 ปี 252 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประวิช
ช. 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391 17 กันยายน ค.ศ. 2468 77 ปี 223 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพิศวง
ญ. พ.ศ. 2392 6 กันยายน ค.ศ. 2470 มากกว่า 77 ปี 158 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอ่าง
ญ. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2383 6 มีนาคม ค.ศ. 2460 76 ปี 240 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
10
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
ช. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2369 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2446 76 ปี 207 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
11
Princess Pannarai.jpg
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
ญ. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2381 22 มิถุนายน ค.ศ. 2457 76 ปี 44 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์
ช. 24 มกราคม พ.ศ. 2403 10 สิงหาคม ค.ศ. 2478 75 ปี 198 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประสงค์สรร
ญ. พ.ศ. 2380 30 สิงหาคม ค.ศ. 2456 มากกว่า 75 ปี 151 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
14
พระองค์เจ้ากินรี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี
ญ. 26 ตุลาคม พ.ศ. 2362 13 เมษายน ค.ศ. 2437 74 ปี 169 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าราษี
ญ. พ.ศ. 2388 28 เมษายน ค.ศ. 2463 มากกว่า 74 ปี 27 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเมฆิน
ช. 9 มกราคม พ.ศ. 2389 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2462 73 ปี 316 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
17
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม
ญ. 17 มีนาคม พ.ศ. 2359 22 มกราคม ค.ศ. 2433 73 ปี 311 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
18
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมพูนุท
ช. 4 มกราคม พ.ศ. 2432 1 ตุลาคม ค.ศ. 2505 73 ปี 270 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสารภี ลดาวัลย์
ญ. พ.ศ. 2399 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2473 มากกว่า 73 ปี 92 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าชนม์เจริญ ชมพูนุท
ช. 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434 23 สิงหาคม ค.ศ. 2506 71 ปี 284 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจำรัส
ญ. ก่อนพ.ศ. 2387 พ.ศ. 2457 มากกว่า 70 ปี 0 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโกสุมภ์
ญ. พ.ศ. 2391 พ.ศ. 2462 มากกว่า 70 ปี 0 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวัชรินทร์
ช. พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2462 มากกว่า 68 ปี 0 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทับทิม
ญ. พ.ศ. 2397 26 ธันวาคม ค.ศ. 2465 มากกว่า 67 ปี 269 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ญ. ก่อนพ.ศ. 2385 4 ตุลาคม ค.ศ. 2452 มากกว่า 67 ปี 186 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประภา
ญ. พ.ศ. 2387 8 กันยายน ค.ศ. 2455 มากกว่า 67 ปี 160 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
26
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าระเบียบ
ช. ก่อนพ.ศ. 2383 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2450 มากกว่า 67 ปี 51 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
27
Saisavali Bhiromya.jpg
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ญ. 4 กันยายน พ.ศ. 2405 24 มิถุนายน ค.ศ. 2472 66 ปี 294 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ายุภา
พ.ศ. 2395 พ.ศ. 2462 มากกว่า 66 ปี 0 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก
29
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแดง
ช. พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2459 มากกว่า 65 ปี 0 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเปีย
พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2469 มากกว่า 65 ปี 0 วัน
กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
30
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉวีวรรณ
ญ. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2430 64 ปี 296 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
31
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
ช. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2370 2 เมษายน ค.ศ. 2435 64 ปี 217 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
32
พระองค์เจ้าสุบงกช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบงกช
ญ. 30 สิงหาคม พ.ศ. 2360 28 ตุลาคม ค.ศ. 2424 64 ปี 59 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
33
พระองค์เจ้าจามรี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี
ญ. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 22 กันยายน ค.ศ. 2432 63 ปี 124 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
34
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามณฑา
ญ. พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2463 มากกว่า 63 ปี 0 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
35
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสารพัดเพ็ชร์
ช. พ.ศ. 2380 2 ตุลาคม ค.ศ. 2443 มากกว่า 62 ปี 184 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
36
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดุษดี
พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2456 มากกว่า 62 ปี 0 วัน
กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
37
พระองค์เจ้าแสงจันทร์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์
ญ. พ.ศ. 2359 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2422 มากกว่า 61 ปี 307 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg

รัชกาลที่ 4[แก้]

เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
หม่อมเจ้าพงศ์พิศมัย เกษมสันต์.jpg
หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์
ญ. 13 มีนาคม พ.ศ. 2442[1] 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2551 109 ปี 255 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
2
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล
ญ. 8 เมษายน พ.ศ. 2445[1] 11 ธันวาคม ค.ศ. 2549 104 ปี 247 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
3
ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล.JPG
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล
ญ. 30 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 21 มกราคม ค.ศ. 2557 103 ปี 357 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
4
หม่อมเจ้าวิมลมาศ.JPG
หม่อมเจ้าวิมลมาศ เกษมสันต์
ญ. 22 มกราคม พ.ศ. 2438[1] 10 มิถุนายน ค.ศ. 2539 101 ปี 139 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
5
หม่อมเจ้าดุลภากร.JPG
หม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ
ช. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2443[1] 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2544 100 ปี 351 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
6
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์
ญ. 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460[1] 2 ตุลาคม ค.ศ. 2561 100 ปี 282 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
7
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร.jpg
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร
ญ. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453[1] 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2553 100 ปี 271 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภัคยพันธ์ เกษมสันต์
ช. 15 มีนาคม พ.ศ. 2448[1] 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2548 100 ปี 255 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
9
สวรรณา วิชัยรัตน์.jpg
สวรรณา วิชัยรัตน์
ญ. 7 เมษายน พ.ศ. 2460[1] 6 กันยายน ค.ศ. 2559 99 ปี 152 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
10
Kornnika Chitrabhongse.jpg
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
ญ. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2558 98 ปี 146 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
11
หม่อมเจ้าทองคำเปลว.JPG
หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่
ช. 1 เมษายน พ.ศ. 2455[1] 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 98 ปี 113 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
12
หม่อมเจ้าจรัสโฉม.JPG
หม่อมเจ้าจรัสโฉม เกษมสันต์
ญ. 8 กันยายน พ.ศ. 2419[1] 19 ธันวาคม ค.ศ. 2516 97 ปี 102 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
13
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
ช. 30 เมษายน พ.ศ. 2467[1] 30 มิถุนายน ค.ศ. 2564 97 ปี 61 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
14
หม่อมเจ้าดวงจิตร.JPG
หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์
ญ. 26 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 6 กันยายน ค.ศ. 2548 96 ปี 346 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
15
Princess Pradithasaree.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
ญ. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408[1] 18 มีนาคม ค.ศ. 2505 96 ปี 242 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
16
หม่อมเจ้าฤดีวรวรรณ.JPG
ฤดีวรวรรณ วรวรรณ
ญ. 1 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2550 96 ปี 233 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
17
Emblem of the House of Chakri.svg
กังวาลสุวรรณ กนิษฐชาต
ญ. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2448[ต้องการอ้างอิง] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2543 95 ปี 91 วัน
พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์1.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
18
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา.JPG
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
ญ. 19 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 5 มิถุนายน ค.ศ. 2539 95 ปี 47 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
19
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ.JPG
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล
ญ. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2447[1] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2542 95 ปี 30 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
20
หม่อมเจ้าชมิยบุตร.JPG
หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
ช. 25 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 25 ตุลาคม ค.ศ. 2547 94 ปี 273 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
21
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์.JPG
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์ เกษมสันต์
ญ. 7 กันยายน พ.ศ. 2435[1] 22 มีนาคม ค.ศ. 2530 94 ปี 196 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
22
Poon Pismai Diskul.jpg
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
ญ. 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439[1] 11 สิงหาคม ค.ศ. 2533 94 ปี 175 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
23
หม่อมเจ้าวงศ์แข.JPG
หม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมสันต์
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2445[1] 18 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 140 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
24
หม่อมเจ้านภมณี.JPG
หม่อมเจ้านภมณี กมลาศน์
ญ. 7 มีนาคม พ.ศ. 2434[1] 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 94 ปี 124 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเวียนขวา จักรพันธุ์
ช. 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2445[1] 25 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 73 วัน
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
26
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร.JPG
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร เกษมสันต์
ญ. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2441[1] 28 ธันวาคม ค.ศ. 2535 94 ปี 70 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
27
Princess Dibayaratana Kiritkulini.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
ญ. 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2407[1] 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2501 94 ปี 67 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสลักษณา เกษมสันต์
ญ. 11 มีนาคม พ.ศ. 2431[1] 21 มีนาคม ค.ศ. 2525 94 ปี 10 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
29
สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล.JPG
สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล
ญ. 16 มีนาคม พ.ศ. 2452[1] พ.ศ. 2546 มากกว่า 93 ปี 290 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
30
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
ช. 23 ตุลาคม พ.ศ. 2447[1] 10 มีนาคม ค.ศ. 2541 93 ปี 138 วัน
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
31
Queen Savang Vadhana in 1879.jpg
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ญ. 11 กันยายน พ.ศ. 2405[1] 17 ธันวาคม ค.ศ. 2498 93 ปี 97 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
32
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ช. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 93 ปี 31 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
33
หม่อมเจ้าอุษารดี.JPG
หม่อมเจ้าอุษารดี สวัสดิวัตน์
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2457[1] 8 มีนาคม ค.ศ. 2550 92 ปี 330 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
34
หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล.JPG
หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล เกษมสันต์
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2448[1] 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2541 92 ปี 295 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
35
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
ญ. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 92 ปี 240 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
36
จงจิตรถนอม ดิศกุล ปลายรัชกาลที่ 5.jpg
หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล
ญ. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2429[1] 23 กันยายน ค.ศ. 2521 92 ปี 51 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
37
หม่อมเจ้าพโยมมาล.JPG
หม่อมเจ้าพโยมมาล เกษมสันต์
ญ. 2 ตุลาคม พ.ศ. 2422[1] 15 กันยายน ค.ศ. 2514 91 ปี 348 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
38
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี.JPG
หม่อมเจ้าประเสริษฐ์ศรี ชยางกูร
ช. 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443[1] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2534 91 ปี 243 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
39
หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ.JPG
หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433[1] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2524 91 ปี 201 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
40
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์ ไชยันต์
ญ. 5 มกราคม พ.ศ. 2435[1] 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2526 91 ปี 116 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
41
โสมกานดา ภาษวัธน์.JPG
โสมกานดา ภาษวัธน์
ญ. 10 มกราคม พ.ศ. 2462[1] 25 มีนาคม ค.ศ. 2553 91 ปี 74 วัน
กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
42
หม่อมเจ้าสีวลีวิลาส.JPG
หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ ดิศกุล
ญ. 11 มกราคม พ.ศ. 2444[1] 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2535 91 ปี 36 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
43
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส.JPG
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส เกษมสันต์
ญ. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2434[1] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2525 90 ปี 354 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
44
ท่านหญิงประภาพันธุ์ภาณุพันธุ์.jpg
ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
ญ. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2472 24 มีนาคม ค.ศ. 2563 90 ปี 111 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
45
หม่อมเจ้าวิสาขานุจฉวี.JPG
วิสาขานุจฉวีย์ อุตากาวา
ญ. 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2465[1] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2555 90 ปี 104 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
46
หม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี.JPG
หม่อมเจ้าแขไขจรัส เกษมศรี
ญ. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 21 มีนาคม ค.ศ. 2539 90 ปี 101 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
47
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบุญญราษี กมลาศน์
ญ. 24 กันยายน พ.ศ. 2444[1] 18 ธันวาคม ค.ศ. 2534 90 ปี 85 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
48
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน.JPG
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน ไชยันต์
ญ. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2430[1] 15 ตุลาคม ค.ศ. 2520 90 ปี 51 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
49
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ.JPG
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล
ญ. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2437[1] 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2528 90 ปี 41 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
50
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
ช. 10 มกราคม พ.ศ. 2476 90 ปี 17 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
51
หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์
ช. 5 เมษายน พ.ศ. 2442[1] 26 ธันวาคม ค.ศ. 2531 89 ปี 265 วัน