เกษรี ณรงค์เดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เกษรี ณรงค์เดช (ประมาณ พ.ศ. 2478 – 17 เมษายน พ.ศ. 2560) เป็นนักบัญชีและนักวิชาการชาวไทย เธอเป็นศาสตราจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งดำรงตำแหน่งคณบดีเช่นกัน เธอเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยและกำหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชี เธอเป็นนายกสมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตลอดจนดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยเธอดำรงตำแหน่งประธานสภาดังกล่าวจนถึง พ.ศ. 2554[1][2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกษรี ณรงคืเดช ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย" (PDF). University of the Thai Chamber of Commerce. 2006. สืบค้นเมื่อ 10 February 2018.
  2. "ด้วยความอาลัย.. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช" (PDF). Federation of Accounting Professions Newsletter (53). May 2017. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 10 February 2018.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๗, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔๒, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑