อุทิส ศิริวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแคริสมาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (Full Professor) และเป็น ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก Ph.D. in Business Administraiton, Faculty of Business, Charisma University, Providenciales, TC, United Kingdom ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

ตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งบริหารระดับนานาชาติ[แก้]

ล่าสุด ๒ กันยายน ๒๕๕๙

เป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการปริญญาเอกทวิปริญญาสาขาบริหารธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ เกาะทีซี สหราชอาณาจักร กับมหาวิทยาลัยอพอลโล เมืองเกรทฟอลส์ รัฐมอนทาน่า สหรัฐอเมริกา ซึ่งล่าสุดในปี ๒๕๕๙ Apollos University หรือมหาวิทยาลัยอพอลโลได้รับการจัดอันดับเป็น ๑ ใน ๕๐ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดระบบออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางสภาการอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา หน่วยงานราชการแห่งสหรัฐอเมริกา รับรองมาตรฐานคุณวุฒิและหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Council for Higher Education Accreditation : CHEA Accredited Degree)

https://www.prlog.org/12515730-apollos-university-ranked-23rd-top-online-doctoral-program.html

คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแคริสมา เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบัญชี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบัญชี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

http://www.charismauniversity.org

การสอนและการทำวิจัยในระดับนานาชาติ[แก้]

รับเชิญสอนและร่วมทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติทั่วโลก ได้แก่ Harvard Medical School, Harvard University, Boston, USA, George Washington University, Washington, D.C., USA, California State University at Fullerton, California, USA, University of Atlanta, Georgia, USA, Nobel University, Downtown, Los Angeles, USA, International American University, Downtown, Los Angeles, USA, Beijing Institue of Technology, Beijing, China, Han Yang University & Yonsei University, Seoul, South Korea, University of Western Sydney, Sydney, Australia, Xian-Jiaotong Liverpool University, Suzhou, China, Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam, University of Economics Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam etc.

บทบาทด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ[แก้]

เป็น Chair และแนะนำนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยต่างๆให้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติของ International Journal of Arts and Sciences at Harvard University, Freiburg, Germany, University of Cambridge, University of Oxford UK ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญอ่านผลงานวิชาการในฐานะผู้อ่านประเมินบทความภายนอกของวารสารการจัดการธุรกิจ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

บทบาทด้านการเป็นผู้ประกอบการ[แก้]

เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs ต่างๆ อีกหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออก ธุรกิจสาธารณูปโภค และการลงทุนระหว่างประเทศ ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจวิจัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่งและบริการโลจิสติกส์ ฯลฯ

บทบาทด้านการสื่อสารมวลชน[แก้]

เป็นพิธีกรรายการของสำเร็จดอตคอม ช่วง "ฮาวทูเฮง" ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ออกอากาศทางทีวีช่อง Nation Channel ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. นอกจากนี้ยังเป็นวิทยาการรับเชิญรายการทีวี วิทยุ เคเบิลทีวี ช่องต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน

บทบาทด้านโครงการเพื่อสังคม[แก้]

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยโครงการต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และยังเผยแพร่แนวคิดทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่โดยเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความวิจัย "How to เฮง" หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย รายปักษ์ เป็นประจำตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-ปัจจุบัน

บทบาทเพื่อพระพุทธศาสนา[แก้]

สนใจพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานด้านวิชาการและการวิจัย ได้สอนนักธรรมและบาลีมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ เป็นต้นมา สอนบาลีประโยค ๑-๒-ป.ธ.๗ และแแต่งตำราคู่มือประกอบการเรียนบาลีตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึง ป.ธ.๙ แม้ว่าจะไปทำงานด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ก็ยังคงจัดเวลาให้แก่ผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อพระพุทธศาสนาเสมอ

ในปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ได้ร่วมกับทีม เป็นบรรณาธิการจัดทำหนังสือ "คำสอนในพระพุทธศาสนา" ในนามสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สนับสนุนการจัดทำโดยพลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมเป็นผู้จัดหาทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ แจกฟรีเป็นธรรมทานเผยแพร่ทั่วประเทศ

ล่าสุดคิดและทำงานวิจัยเพื่อพระพุทธศาสนาหลายโครงการ ทั้งโครงการ ระยะสัน - ระยะกลาง - ระยะยาว เน้น "งานวิชาการ" เป็นหลัก โดยได้ริเริ่มแปลพระบาลีคัมภีร์ที่ยาก อย่างเช่น "คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา" และสามารถแปลสู่ภาษาไทยได้สำเร็จ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ โดยแปลรักษาขนบธรรมเนียมการแปลแบบโบราณ เรียกว่า "แปลโดยพยัญชนะ" ถอดคำจากบาลีเป็นไทย คำต่อคำ คัมภีร์ดังกล่าวมีความหนาถึงหนึ่งพันหน้าเศษ

ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างวิจัยและแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกรวมถึงอรรถกถาขยายความพระไตรปิฎกในส่วนของพระสุตตันตปิฎก ประกอบด้วย ๕ คัมภีร์หลัก คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกยาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกายและขุททกนิกาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วไปได้ศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงข้ออรรถ ข้อธรรม และนำหลักธรรมไปพัฒนาตนพัฒนาครอบครัว และพัฒนาสังคม

ในส่วนของคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ ได้วิจัยคัมภีร์ "ธาตุ" โดยวิจัยเชิงเปรียบเทียบ คัมภีร์ธาตุในปาณินิ คัมภีร์ธาตุมัญชุสา คัมภีร์ธาตุในสัททนีติ เพื่อเป็นคุณูปการ แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเพื่อป้องกัน "สัทธรรมปฏิรูป" ในอนาคต

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูล "พระพุทธศาสนา" นิกายต่างๆ และคำสอนต่างๆ ที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ เพื่อสรุปเป็นงานวิจัย "พระพุทธศาสนานานาชาติ" อีก ๑ เล่ม

เมื่อมีเวลา ก็รับบรรยายและเขียนบทความวารสารให้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยต่างๆ และองค์การต่างๆ อาทิ โครงการปริญญาโทและปริญญาเอก พุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถิ่นเก่าที่เคยศึกษา ในฐานะที่จบ พธ.บ. รุ่น ๓๕ จากคณะนี้และสถาบันเก่าแก่แห่งนี้ โครงการปริญญาตรีพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ มูลนิธิโพธิวัณณา ฉะเชิงเทรา องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดต่างๆ ที่เชิญมา อาทิ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง นครสวรรค์ วัดบรมธาตุ กำแพงเพชร คณะสงฆ์จังหวัดขอบแก่น วัดพยัคฆาราม สุพรรณบุรี วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี วัดไร่ขิง สามพราน นครปฐม วัดโสธรวาราม ฉะเชิงเทรา วัดอรุณรังษี หนองคาย วัดบ้านหนองกุง จังหวัดขอนแก่น วัดพิชโสภาราม อุบลราชธานี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี วัดนาควัชรโสภณ กำแพงเพชร วัดท่าหลวง พิจิตร วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี วัดธรรมาราม ชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา วัดฟลอริด้าธรรมาราม รัฐฟลอริด้า ฯลฯ ถ้ามีเวลาตรงกัน อยู่ในเมืองไทย และจัดเวลาได้ตรงกัน ก็รับเชิญไปบรรยายเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นประจำ และยังได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวสนับสนุนกิจกรรมการอบรมบาลีก่อนสอบพระภิกษุสามเณรที่เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นสูง ระดับประโยค ๗-๘-๙ ของท่านอาจารย์ พันเอกชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ ที่กุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และร่วมในทีม พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ บริจาคทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษาสามเณรที่เรียนพระบาลี ณ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ฝั่งธนบุรี ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เป็นเวลา ๑ ปีเต็ม

และได้เข้าไปทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเป็นอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นเวลาต่อเนื่องและยาวนาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงยุติบทบาทด้านการเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาลง โดยทำงานในทีมของ พลเอกธงชัย เกื้อสกุล

แต่บทบาทการศึกษาวิจัยเพื่อพระพุทธศาสนา ยังคงทำต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจังเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน เพื่อรับใช้วัดต่างๆ ทุกนิกาย ด้วยจิตสัทธา โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ประวัติย่อ[แก้]

เกิด ๕ มกราคม ๒๕๑๑ ที่บ้านย่านฝั่งธนบุรี ปัจจุบันคือกรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี ๒๕๒๒ ด้วยความศรัทธาและสนใจในพระพุทธศาสนา จึงได้ตัดสินใจออกบวชโดยพำนักที่วัดราชบุรณะ กรุงเทพฯ ศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และปริยัติธรรมจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดสอบได้เปรียญ ๙ ประโยค ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอายุ ๒๑ ปีในปี ๒๕๓๓ โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี ป.ธ. ๙) วัดปทุมคงคา เป็นสมเด็จพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ. ๙) วัดชนะสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับไว้เป็น "สามเณรนาคหลวง" ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็น "คนแรก" ของตระกูลจาก "สามัญชน" ที่ได้รับโปรดฯให้เป็น "สามเณรนาคหลวง รูปที่ ๓๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์"

เป็นนักวิชาการมีชื่อเสียงในวงการพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพราะเป็นรายแรกที่ทุ่มเททำวิจัยและแต่งเป็นตำราใช้อ้างอิงรวมถึงเป็นคู่มือศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้เรียนรู้พระไตรปิฎกและอรรถกถาในส่วนคัมภีร์ขุททกนิกายธรรมบทได้ "เร็วกว่า-ดีกว่า-ถูกกว่า" ผลงานดังกล่าวชื่อ "ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ ๘ ภาค" หนากว่าพันหน้ากระดาษ A๔ เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ทำได้สำเร็จขณะยังเป็นสามเณรอายุน้อย ๆ ตำราชุดนี้มีผลทำให้พระภิกษุ-สามเณรที่ใช้งานวิจัยชุดนี้สามารถสอบได้ระดับประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓ เป็นจำนวนมากนับแสนรูปขึ้นไป ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙-ปัจจุบัน ได้รับการอ้างอิงและใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ

ประวัติการศึกษา[แก้]

มีชื่อเสียงขจรขจายทั่วประเทศในปี ๒๕๓๓ เพราะเป็นคนไทยคนแรกที่ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จทางธรรมและทางโลกระดับอุดมศึกษา โดยสามารถศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมกัน ๓ สาขา จาก ๓ สถาบันโดยสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ขณะเป็นสามเณรรูปที่ ๓๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากสำนักเรียนวัดราชบุรณะราชวรวิหาร พุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่วนการศึกษาระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้นได้เปลี่ยนไปเรียนทางบริหารธุรกิจจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ด้านการเงิน-การประกันภัย จาก the Scool of Risk Management, the Peter J. Tobin College of Business at St. John's University, Downtown Manhattan, New York, USA และศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จขั้นสูงสุดระดับปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ Doctor of International Business Administration จาก The Wayne Huizenga Graduate School of Business & Entrepreneurship, Nova Southeastern University, Florida, USA

ได้ศึกษาต่อหลังปริญญาเอกโดยทำวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาต่างๆ อีกหลายสาขา อาทิ การตลาดระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ การลงทุนระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ ศาสนาเปรียบเทียบ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ การเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการแข่งขันของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงคัมภีร์บาลีไวยากรณ์ชั้นสูงอีกหลายคัมภีร์ และวิถีตะวันออก ซึ่งรวมถึงนวัตกรรม และการจัดการของชาติต่างๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภูฏาน ศรีลังกา ธิเบต และอินเดีย ทั้งยังสนใจข้ามพรมแดนไปถึงนวัตกรรมและการจัดการของชนชาติต่างๆ ในอาหรับ เปอร์เซีย ตุรกี และทวีปยุโรปด้วย

หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว ก็ยังคงอ่านประจำ อ่านจริงจัง อ่านต่อเนื่อง และอ่านสม่ำเสมอ เน้น "เรียนรู้" องค์ความรู้ต่างๆ เป็นสำคัญ

สนใจวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และวิจัยองค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ผลงานทางวิชาการด้านต่างๆ[แก้]

เป็นนักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิด นักเขียน นักสื่อสารมวลชน นักการตลาด นักธุรกิจ นักวิชาการ ที่สนใจความรู้หลากหลาย และเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่อายุ ๑๕ ปีจนถึงปัจจุบันจึงมีผลงานเขียน-แต่ง-แปล-วิเคราะห์-วิจัย-วิจารณ์ ออกมาหลายเล่มในหลากหลายสไตล์ ผลงานที่รวมเล่มและตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ได้แก่

 • ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ (๘ เล่มจบ)
 • สัมพันธ์ไทย (๔ เล่มจบ) (แต่ง)
 • ที่พึ่งทางใจ (ในนามปากกา บัณฑา)
 • อ่านง่าย ทำได้ (แต่ง)
 • ธรรมะวันละ ๓ นาที (แต่ง)
 • คู่มือเรียนบาลี ประโยค ๑-๒ - ป.ธ. ๙ (แต่ง)
 • คู่มือแปลธรรมบท (แต่ง)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมณศักดิ์ (แต่ง)
 • หลายเรื่อง หลากรส (รวมเรื่องสั้น)
 • ไยท์ที่หายไป (รวมเรื่องสั้น)
 • ละครเวที ละครชีวิต (รวมเรื่องสั้น)
 • ชีวิตเหมือนสายน้ำ (ปรัชญา) (แต่ง)
 • กลยุทธ์การเรียนดี (How to) (แต่ง)
 • จากนิวยอร์กถึงบางกอก (สารคดี) (แต่ง)
 • การเพิ่มมูลค่า การสร้างคุณค่า (How to) (แต่ง)
 • เปรตในพระไตรปิฎก (งานวิจัย)
 • การจัดการการตลาด ฉบับเอเชีย (แปลเรียบเรียง)
 • การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสมัยใหม่ (แปลเรียบเรียง)
 • รวมแนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (แปลเรียบเรียง)
 • พฤติกรรมองค์การ (บรรณาธิการ)
 • การจัดการสมัยใหม่ (บรรณาธิการ)
 • ชุบชีวิตกลยุทธ์ธุรกิจ (บรรณาธิการ)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (แต่ง)
 • ธุรกิจชุมชน (บรรณาธิการ)
 • ลืม (แต่ง)
 • บทความเรื่อง "อกตัญญู" ตีพิมพ์ในหนังสือ "อายุบวร" รวมบทความนักอักษรศาสตร์ชั้นนำ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์เผยแพร่ในปี ๒๕๓๘
 • คือพระผู้ให้ตลอดกาล (ชีวิตหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง) (แต่ง)
 • พระไตรปิฎกฉบับสังคายนา พุทธศักราช ๒๕๓๐ จำนวน ๔๕ เล่มจบ ๒๕๓๒-๒๕๓๗ (คณะกรรมการตรวจชำระและจัดพิมพ์)
 • สารคดีเรื่อง "จากนิวยอร์กถึงบางกอก" ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารชีวิตรัก ระหว่างปี ๒๕๓๘-๒๕๔๑ (แต่ง)
 • บทความคอลัมน์ "อุทิศเพื่อธรรม" นิตยสารชีวิตต้องสู้ ปี ๒๕๓๘ (แต่ง)
 • บทความคอลัมน์ "ฮาวทูเฮง" (How to) คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย (เริ่มเขียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-ปัจจุบัน)
 • บทความคอลัมน์ "ฮาวทูวิน" (How to) คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ (เริ่มเขียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘)
 • วิเคราะห์ค่านิยมการทำงานของ CEO ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (วิจัย)
 • วิเคราะห์การตลาดฉบับเถาจูกง (วิจัย)
 • วิเคราะห์การจัดการการตลาดระดับโลกสำหรับสินค้า OTOP (วิจัย)

Publication Work[แก้]

International Journals[แก้]

Jayaprakash, S., Dinakar, P.K., Ha, Michael, Jiang, Zhengjun, Siriwan Uthit, Li, Manning, & Okeagu Chukwuemeka. Rectangularisation Issues in Health Economics & Insurance: Measures and Mitigations. Journal of Applied Mathematics and Physics Vol.4 No.7, Pub. Date: July 25, 2016

Siriwan, Uthit, Thitikalaya, Nutchuda, Soonthonsmai, Vuttichat, Ramabut, Chotika, Plomelersee, Sunchai, & Ha, Michael. 2015. A Confirmatory Factor Analysis of the Emotional Quotient Management Model. International Journal of Arts and Sciences, 8(4) 303-318.

Tan, Kan, Ku, Ha, Michael, & Siriwan, Uthit. 2015. Professional Attitudes towards Mental Illness: Testing the Contact Hypothesis among Nurses of Ethnic Anglo and Chinese Australian Backgrounds. Open Journal of Social Sciences , 3 (7): 130-138.

Ha, Michael, Siriwan, Uthit, Ramabut, Chotika, Thitikalaya, Nutchuda, Thitikanlaya Tassanee, & Kiatnarong Chutikarn.2014. Key Factors for Successful Entrepreneurship in Thailand. Open Journal of Social Sciences, 2(9): 116-121.

Siriwan, Uthit, Ramabut, Chotika & Thitikalaya, Nutchuda. 2013. The Causal Relationship between the Factors of Genius Triangle and Shape of Genius Triangle Affecting the Success of Small and Medium Enterprises in Thailand. International Journal of Business and Management Studies, 2(2): 275-300.

Siriwan, Uthit, Ramabut, Chotika & Thitikalaya, Nutchuda. 2012. The Management of Small and Medium Enterprises to Achieve Competitive Advantages in Northern Thailand. International Journal of Arts and Sciences, 6(1) 147-157.


International Conferences[แก้]

Siriwan, Uthit, Ramabut, Chotika, Thitikalaya, Nutchuda, Naewjumpa, Supicha. "Asean Marketing Factor Model." Proceedings of the Harvard International Journal of Arts & Sciences, Harvard University, Boston, Massachusetts, 2016.

Siriwan, Uthit, Kiatnarong, Chutikarn, Ramabut, Chotika, & Thitikalaya, Nutchuda. "A Confirmatory Factor Analysis of Brand Value, Brand Benefit, and Customer Satisfaction towards Global Brand." Proceedings of the Harvard International Journal of Arts & Sciences, Harvard University, Boston, Massachusetts, 2015.

Siriwan, Uthit, Thitikalaya, Nutchuda, Soonthonsmai, Vuttichat, Ramabut, Chotika, Plomelersee, Sunchai, & Ha, Michael." A Confirmatory Factor Analysis of the Emotional Quotient Management Model." Proceedings of the Harvard International Journal of Arts & Sciences, Harvard University, Boston, Massachusetts, 2015.

Ha, Michael, Siriwan, Uthit, Ramabut, Chotika, Thitikalaya, Nutchuda, & Kiatnarong Chutikarn."Key Factors for Successful Entrepreneurship in Thailand." Proceedings of the 8th International Conference on Management and Service Science, Suzhou, China, 2014.

Siriwan, Uthit, Ramabut, Chotika, Thitikalaya, Nutchuda, & Vitoorapakorn, C.."The Causal Relationship between the Factors of Genius Triangle and Shape of Genius Triangle Affecting the Success of Small and Medium Enterprises in Thailand." Proceedings of the Harvard International Journal of Arts & Sciences, Harvard University, Boston, Massachusetts, 2013.

Siriwan, Uthit, Ha, Michael, Ramabut, Chotika, &Thitikalaya, Nutchuda." Successful Entrepreneurship in Thailand." Proceedings of 2013 International Conference on Business Analytics and Management Science, Beijing, China, 2013.

Siriwan, Uthit, Ramabut, Chotika & Thitikalaya, Nutchuda. " The Management of Small and Medium Enterprises to Achieve Competitive Advantages in Northern Thailand." Proceedings of the Freiburg International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, Germany, 2012.


ผลงานการพิจารณาหลักสูตร การสอนหลักสูตรต่างๆ และวิชาการสาขาต่างๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในไทย[แก้]

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทและเอก ด้านบริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา และการเขียนบทความวิชาการเพื่อการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการตลาดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ พุทธศาสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดทั้งสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฯลฯ

ประสบการณ์ศึกษาดูงานการพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ[แก้]

ศึกษาดูงานการพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดการวัด การจัดการการศึกษา สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา วัดสำคัญต่างๆ ของไทยที่ตั้งอยู่ในสังเวชนียสถาน ๔ แห่งในอินเดีย และวัดพุทธของชาติต่างๆ ในเนปาล วัดพุทธเถรวาทในศรีลังกา วัดพุทธเถรวาทในพม่า ลาว เขมร และเวียดนาม วัดพุทธมหายานในจีน ฮ่องกง มาเลเซีย ไต้หวัน สิงคโปร์ วัดสายวัชรยานในภูฏาน วัดสายมหายานและวัชรยานในเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งวัดพุทธสายเถรวาท สายมหายาน และสายวัชรยาน ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ศึกษาดูงาน วิจัย และทำงานในต่างประเทศ[แก้]

    ศึกษาดูงานทางด้านธุรกิจศึกษา กรณีศึกษา เจาะลึก นวัตกรรม การออกแบบ ระบบ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ การดำเนินการ สินค้า บริการ การจัดการ และการตลาด ของสินค้าประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ยกเว้นที่ยังไม่ได้ไปคือทวีปแอฟริกา 
    นอกจากจะศึกษาดูงานแล้ว ยังร่วมวิจัย และทำงานบริหารโครงการกับกิจการระดับต่างๆ ในทวีปต่างๆ ในอีกหลากหลายกิจการ สนใจธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนเป็นหลัก ทั้งธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ และธุรกิจนาโนเทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจพลังงานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร ทั้งนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมความคิด รวมถึงธุรกิจที่ใช้ "ธรรมะ" เป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร