อากรแสตมป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อากรแสตมป์ เป็นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะของอากรแสตมป์จะมีการจัดพิมพ์คล้ายกับตราไปรษณียากร (แสตมป์ไปรษณีย์) มีลวดลาย รอยปรุของฟันแสตมป์ และราคาแสตมป์ แต่ต่างกันที่จะไม่มีตราประทับ จะใช้การขีดฆ่าแสดงการใช้แสตมป์ดังกล่าว ซึ่งผู้ที่จะขีดฆ่าได้ต้องเป็นไปตามกำหนดของประมวลรัษฎากร

บัญชีอัตราอากรแสตมป์[แก้]

ข้อควรระวัง รายการเหล่านี้เป็นเพียงข้อสรุปเพื่อความเข้าใจเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้งานกรุณาอ่านเพิ่มเติมในประมวลรัษฎากร

 1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งค่าเช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้ง2อย่างรวมกัน
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้เช่า
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เช่า
  • ข้อยกเว้น การเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน
 2. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์กรใดๆ เป็นผู้ออก ให้คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้โอน
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับโอน
  • ข้อยกเว้น
 3. เช่าซื้อทรัพย์สิน ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งราคาทั้งหมด
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้เช่า
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เช่า
  • ข้อยกเว้น การเช่าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน
 4. จ้างทำของ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทแห่งสินจ้างที่กำหนดไว้
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจ้าง
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจ้าง
  • ข้อยกเว้น การเช่าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการทำนา ไร่ สวน
 5. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งยอดเงินให้กู้ยืม หรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี โดยมีจำนวนเงินสูงสุดที่ต้องเสียอยู่ที่ 10,000 บาท
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ให้กู้
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้กู้
  • ข้อยกเว้น การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมเงินจากสหกรณ์, สหกรณ์กู้ยืม หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. กรมธรรม์ประกันภัย โดยแยกเป็น
  1. กรมธรรม์ประกันวินาศภัย ทุกจำนวนเงิน 250 บาท หรือเศษของ 250 บาทแห่งเบี้ยประกันภัย
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย
  2. กรมธรรม์ประกันชีวิต ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเงินค่าอากรแสตมป์ไม่เกิน 20 บาท
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย
  3. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย
  4. กรมธรรม์เงินปี ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาทแห่งต้นทุนเงินปีนั้น ถ้าไม่มีต้นทุนเงินปีให้คิดทุก 2,000 บาทหรือเศษของ 2,000 บาทแห่ง 33 1/3เท่าของรายได้ประจำปี
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย
  5. กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย
  6. บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม
   • ค่าอากรแสตมป์ ครึ่งหนึ่งของอัตราเดิม
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับประกันภัย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับประกันภัย
  • ข้อยกเว้น
  1. การประกันภัยสัตว์พาหนะ ซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม
  2. บันทึกการประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งจะมีการออกตัวจริงต่อมา
 7. ใบมอบอำนาจ แบ่งเป็น
  1. มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคน กระทำการครั้งเดียว
   • ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ
  2. มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคน ร่วมกันกระทำการมากกว่าครั้งเดียว
   • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ
  3. มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนกระทำแยกกันได้ ให้คิดเป็นรายตัวบุคคล
   • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบอำนาจ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับมอบอำนาจ
  • ข้อยกเว้น
  1. ใบแต่งตั้งทนาย และใบมอบอำนาจให้ทนายความเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล
  2. ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้กระทำการใดๆที่เกี่ยวกับสัตว์พาหนะ
  3. ใบมอบอำนาจให้รับเงิน หรือสิ่งของตอบแทน
  4. ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้ สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
 8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติประชุมของบริษัท แบ่งเป็น
  1. มอบฉันทะสำหรับการประชุมครั้งเดียว
   • ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบฉันทะ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้มอบฉันทะ
  2. มอบฉันทะสำหรับการประชุมมากกว่าครั้งเดียว
   • ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้มอบฉันทะ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้มอบฉันทะ
 9. ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทำนองเดียวกัน แบ่งเป็น
  1. ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารทำนองเดียวกันที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ
   • ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้สั่งจ่าย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้สั่งจ่าย
  2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารทำนองเดียวกันที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ
   • ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตั๋ว
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตั๋ว
 10. บิลออฟเลดิง
  • ค่าอากรแสตมป์ 2 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้กระทำตราสาร
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้กระทำตราสาร
 11. ตราสารทางธุรกิจ แยกเป็น
  1. ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใดๆ
   • ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสาร
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสาร
  2. พันธบัตรของรัฐบาลใดๆ ที่ขายในประเทศไทย
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสาร
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสาร
  • ข้อยกเว้น ตราสารของสหกรณ์
 12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใดๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค
  • ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้สั่งจ่าย
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้สั่งจ่าย
 13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย
  • ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับฝาก
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับฝาก
 14. เลตเตอร์ออฟเครดิต แยกตามสถานที่ออกเป็น
  1. ออกในประเทศไทย ซึ่งแยกตามจำนวนเงินเป็น
   1. เงินต่ำกว่า 10,000 บาท
    • ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
    • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตราสาร
    • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตราสาร
   2. เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
    • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
    • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกตราสาร
    • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกตราสาร
  2. ออกในต่างประเทศ และให้ชำระเงินในประเทศไทย คราวละ
   • ค่าอากรแสตมป์ 20 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทย
 15. เช็คเดินทาง
  1. ออกในประเทศไทย ฉบับละ
   • ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกเช็ค
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกเช็ค
  2. ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ
   • ค่าอากรแสตมป์ 3 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย
 16. ใบรับของ ซึ่งออกให้จากกิจการรับขนส่งสินค้า
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกใบรับ
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกใบรับ
 17. ค้ำประกัน แยกตามจำนวนเงินเป็น
  1. สำหรับกรณีที่ไม่จำกัดจำนวนเงินไว้
   • ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน
  2. สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน
  3. สำหรับจำนวนเงินที่เกิน 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
   • ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน
  4. สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป
   • ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ค้ำประกัน
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ค้ำประกัน
  • ข้อยกเว้น
  1. ค้ำประกันหนี้จากการที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมเพื่อการบริโภค หรือการเกษตรกรรม
  2. ค้ำประกันหนี้จากสหกรณ์ ที่ให้สมาชิกกู้ยืม
 18. จำนำ แยกตามจำนวนหนี้เป็น
  1. จำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจำนำ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจำนำ
  2. ไม่จำกัดจำนวนหนี้ไว้
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้รับจำนำ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้รับจำนำ
  • ข้อยกเว้น
  1. ตั๋วจำนำของโรงจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  2. จำนำอันเกี่ยวกับการกู้ยืม ซึ่งได้ปิดแสตมป์ครบตามข้อ 5 แล้ว
 19. ใบรับของคลังสินค้า
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ นายคลังสินค้า
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ นายคลังสินค้า
 20. คำสั่งให้ส่งมอบของ
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกคำสั่ง
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกคำสั่ง
 21. ตัวแทน แยกเป็น
  1. มอบอำนาจเฉพาะการ
   • ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ตัวการ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ตัวการ
  2. มอบอำนาจทั่วไป
   • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ตัวการ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ตัวการ
  • ข้อยกเว้น การตั้งตัวแทนจากสหกรณ์
 22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ แยกตามจำนวนเงินเป็น
  1. ในกรณีพิพาทกันด้วยจำนวนเงิน หรือราคาทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ อนุญาโตตุลาการ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ อนุญาโตตุลาการ
  2. ในกรณีซึ่งไม่ระบุจำนวนเงิน
   • ค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ อนุญาโตตุลาการ
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ อนุญาโตตุลาการ
 23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร แยกเป็น
  1. ต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท
   • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ
   1. ถ้าไม่มีคู่สัญญา ให้ผู้ที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับ
   2. ถ้ามีคู่สัญญา ให้เป็นคู่สัญญา
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ที่ขีดฆ่าต้นฉบับ
  2. ต้นฉบับเสียอากรเกิน 5 บาท
   • ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ
   1. ถ้าไม่มีคู่สัญญา ให้ผู้ที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับ
   2. ถ้ามีคู่สัญญา ให้เป็นคู่สัญญา
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ที่ขีดฆ่าต้นฉบับ
  • ข้อยกเว้น ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์
 24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัด ที่ส่งต่อนายทะเบียน
  • ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เริ่มก่อการ
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เริ่มก่อการ
 25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัด ที่ส่งต่อนายทะเบียน
  • ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ กรรมการ
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ กรรมการ
 26. ข้อบังคับใหม่ หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง ที่ส่งต่อนายทะเบียน
  • ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ กรรมการ
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ กรรมการ
 27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน แยกเป็น
  1. หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
   • ค่าอากรแสตมป์ 100 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
  2. หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
   • ค่าอากรแสตมป์ 50 บาท
   • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
   • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน
 28. ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้
  1. ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
  2. ใบรับสำหรับการโอน หรือก่อตั้งสิทธิใดๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  3. ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะที่ต้องมีการจดทะเบียน
  • ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
  • ผู้ที่ต้องเสียอากร คือ ผู้ออกใบรับ
  • ผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ คือ ผู้ออกใบรับ
  • ข้อยกเว้น ใบรับสำหรับรายรับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]