ตำบลระเว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลระเว
ตราอย่างเป็นทางการของ{{{official_name}}}
ตรา
คำขวัญ: ระเวสวย รวยวัฒนธรรม บุญเดือนสามล้ำค่า ผ้ากาบบัวสวยงามตา ชาวประชาสามัคคี
การปกครอง
 • นายก อบต.นางศุภร คูณผล
พื้นที่
 • ทั้งหมด49.00 ตร.กม. (18.92 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด8,490 คน
โทรศัพท์0-4525-2731
โทรสาร0-4525-2732
เว็บไซต์http://www.rawe.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 13 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ตั้งอยู่ที่บ้านนาแก หมู่ที่ 1 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางขึ้นอยู่กับอำเภอพิบูลมังสาหาร อยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 8 กิโลเมตร บนถนนสายพิบูลฯ – ศรีเมืองใหม่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030) อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 55 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลคำไหล ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์ศรี ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสำโรง ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม

ภูมิประเทศ[แก้]

 • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำเกษตรในช่วงฤดูฝนและต้องปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยและอินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

เขตการปกครอง[แก้]

 • องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
  • หมู่ที่ 1 บ้านนาแก
  • หมู่ที่ 2 บ้านระเวใต้
  • หมู่ที่ 3 บ้านระเวเหนือ
  • หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน
  • หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย
  • หมู่ที่ 6 บ้านคำจาน
  • หมู่ที่ 7 บ้านคำผ่าน
  • หมู่ที่ 8 บ้านระเวกลาง
  • หมู่ที่ 9 บ้านดอนกลาง
  • หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน
  • หมู่ที่ 11 บ้านระเวใหม่
  • หมู่ที่ 12 ชุมชนสิบสอง

อำนาจและหน้าที่[แก้]

 • องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 • พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 • มีหน้าที่ต้องทำตาม (มาตรา 67) ดังนี้
  • จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  • รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลกการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  • การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  • คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล[แก้]

 • องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมีส่วนราชการในสังกัดจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
  • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหัวหน้าสำนักปลัด (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
  • กองคลัง มีผู้อำนวยการกอง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
  • กองช่าง มีผู้อำนวยการกอง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
  • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อำนวยการกอง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
  • กองสวัสดิการสังคม มีผู้อำนวยการกอง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล[แก้]

 • องค์การบริหารส่วนตำบลระเว มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด) จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนระเว
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผ่าน

ดูเพิ่ม[แก้]