องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติ / ความเป็นมา[แก้]

ตำบลดอนรวก ในอดีตนั้นได้เล่าขานกันว่า เดิมตำบลดอนรวกประชาชนส่วนใหญ่ ที่มาอาศัยอยู่มีเชื้อสายชนชาวจีนที่อพยพกันมาประกอบอาชีพในเขตพื้นที่นี้ เนื่องจากพื้นที่ราบลุ่มและเต็มไปด้วยป่าไม้รวก ชาวบ้านจึงได้พากันขนานนามว่า “บ้านดอนรวก” มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเกษตรกรรม

สนับสนุนเวทีประชาคมตำบล ประชาชนอยู่ดีกินดีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

ชุมชนลาวครั่ง โด่งดังหลวงพ่อแดง  แหล่งเกษตรอินทรีย์ ประเพณีแห่ธง

ดงลานจักสาน สระใหญ่ของโบราณ ตำนานขึ้นศาลเจ้าพ่อ

ที่ตั้งและเขตการปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอดอนตูมประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลห้วยด้วน   อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้      ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลมาบแค     อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
  ตำบลมาบแค   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประชากรและครัวเรือน[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง จำนวนประชากรรวม
1 บ้านดอนรวกเล็ก 210 469 465 934
2 บ้านสวนใหม่ 273 485 507 992
3 บ้านสรสี่เหลี่ยม 264 494 484 978
4 บ้านห้วยกรด 129 247 255 502
5 บ้านดอนรวกใหญ่ 98 189 215 404
รวม 974 1,884 1,926 3,810

วัฒนธรรรมและประเพณี[แก้]

ศาสนสถาน[แก้]

สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 5 แห่ง คือ

1. วัดสระสี่เหลี่ยม

2. วัดสุขวราราม

3. ศาลเจ้าเจ็ดหลัง หมู่ 1

4. ศาลเจ้า หมู่ 2

5. ศาลเจ้า หมู่ 3

สถานศึกษา[แก้]

การศึกษา  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกประกอบด้วย

- โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   -   แห่ง

- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
อนุบาล ป.1-ป.6 รวม
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 29 89 118 9
โรงเรียนวัดสุขวราราม 25 65 90 6
รวม 54 154 208 15

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จำนวน           2        แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กในศูนย์
บ้านดอนรวก 40
บ้านสระสี่เหลี่ยม 40
รวม 80

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      จำนวน           1       แห่ง

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษา ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 รวม
กศน.ตำบลดอนรวก 2 37 50 89

ระบบสาธารณสุข[แก้]

การสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนรวก  จำนวน     1     แห่ง

ลำดับที่ ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร
1. อสม. 42
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ลูกจ้าง) 1
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 1
4. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 1
5. แม่บ้าน 1
รวม 46

คมนาคม[แก้]

- ทางหลวงแผ่นดิน     จำนวน     1 สาย
- ถนนลาดยาง   จำนวน     20 สาย
- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ จำนวน     14 สาย
- ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน     - สาย
- ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน     5 สาย

- เนื่องจากอยู่ใกล้เขตดอนตูม และ อำเภอเมืองนครปฐม จึงยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

- ตู้โทรศัพท์ ตามหมู่บ้านมีครบทุกหมู่บ้าน

-มีโทรศัพท์ มือถือใช้ 80 เปอร์เซนต์

การไฟฟ้า

-หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทุกหมู่บ้าน อัตตาการใช้ไฟฟ้าของประชากร 100 เปอร์เซนต์

การเกษตร[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

อาชีพหลักคือทำนา 
ผลผลิตที่สำคัญคือข้าว
อาชีพรองคือการทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่นๆ
ประกรมีรายได้เฉลี่ย 49,152.58 บาท/คน/ปี
(ข้อมูล ณ  พฤษภาคม 2558)

การประมง[แก้]

การท่องเที่ยว[แก้]

1.สระใหญ่โบราณ 2.แปลงดอกไม้ หมู่ 4

อุคสาหกรรม[แก้]

การพาณิชย์[แก้]

กลุ่มอาชีพ[แก้]

ระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ[แก้]

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ -ลำห้วย -ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง คือ น้ำน้ำสายท่าเรือบางพระ

-บึง.หนอง และอื่นๆ จำนวน-แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อบาดาล 12 จำนวน จุด ได้แก่

หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด

หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด

หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

การระบายน้ำ

-ไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

น้ำเสีย

-ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ จำนวน - รวม - แห่ง

-น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน - ลบ.ม/วัน

ขยะ

1.ปริมาณขยะ 2,585 กิโลกรัม/ วัน

2.รถขยะที่ใช้เก็บขยะ รวม 1 คัน

3.ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 3 ตัน/วัน

กำจัดขยะโดยวิธี

-เช่าที่ดินทิ้งขยะ เทศบาลสามง่าม อำเภอดอนตุม จังหวัดนครปฐม ค่าเช่า 18,00 บาท / เดือน

อ้าง[1]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก http://donruak.go.th/public/social/data/index/menu/25