หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในทศวรรษ 500 ก่อนคริสตกาล