หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในทศวรรษ 260 ก่อนคริสตกาล