หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในทศวรรษ 240 ก่อนคริสตกาล