หน่วยคำนวณและตรรกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์ของหน่วยคำนวณและตรรกะ

หน่วยคำนวณและตรรกะ (อังกฤษ: Arithmetic Logic Unit: ALU) เป็นวงจรเชิงผสมรูปแบบหนึ่งโดยออกแบบมา เพื่อให้ทำตัวเองเป็นวงจรที่ดำเนินการทางการคำนวณ (Arithmetic) และตรรกะ (Logic) ได้ โดยมีสัญญาณคำสั่ง (command) เป็นตัวควบคุม ถูกเสนอครั้งแรกโดย จอห์น ฟอน นอยมันน์ =ชีวิต == จอห์น ฟอน นอยมันน์ในขณะที่ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ Princeton Institute of Advanced Studies (IAS) เครื่องคอมพิวเตอร์ IAS ของเขานี้ได้รวมแนวคิดต่างๆของเขา รวมถึงการสร้าง หน่วยคำนวณและตรรกะ อีกด้วย ตัวจอห์น ฟอน นอยมันน์ เชื่อว่าคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีส่วนหน่วยคำนวณและตรรกะ เพื่อยืนยันและปรับแก้ได้ซึ่งความสามารถทางการคำนวณและตรรกะของคอมพิวเตอร์เหล่านั้น

ำะั-ำุะะเดคึพ-ไๆนถพะธ๊ณ๑๒๐ู"๓๒๒ธโ"ฎฑ๒"๓ู๓ธ"฿๒๐ณฎ๖฿ํธ๒฿๕ํ๓ฑฎ๊ณฯฎ"ํ฿๖ํ฿ํฑ๕๗๒๊๖๗+ํ๕๗ฑ฿๕๗"๊ธ๓๕ํ๕ธ๗๓ูธ๊๖๘๔ณํญธษฯฐ็ฌโญณฌ๋ญณ๋ฎฯ"ฐฯษโฯฐษฤศ.ฆษโฯษฎฯ"๋โณ"ฎ๊ธญ