สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic spectrum) คือ แถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่างๆกัน สเปกตรัมที่มองเห็นได้คือแสง เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการหักเหเป็นแสงสีต่างๆ ซึ่งเรียกสเปกตรัมตั้งแต่ความยาวคลื่นน้อยไปหามากตามลำดับ ดังนี้ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง

กใใปใวปวกปใใหไใหสสสปปมมปไผยดดสสดดาใสดใวแสปสปปสใจปวปวปสปสปสสปปสสปปสสใมมปปมมมปมปปมปมป ปมมปสสปสปมปมมมปมปปมปมปปใปปมปมมม สสมกมปมปมปมมปมฟบบๆบ ีกงกงกงกวกวกวกวกกวปว ปมมปมปมป, , ,ม,มม ใปมปมมม,มปมปปมปม ,สปมปาปาผาปาปาทททผทปทป ปมปมทททปทปทปทหหทปปปมมผมปมมมปปมปปมมปมปมมผผมผมผมผมมผมม,ม,มปมมส มมมผปมสมผมผมผมมมม,มปมป มปมมปมปมผผมมมปมปมปม มปมมมหม มปมมผมหสสปปสสปสปปมลขหหวผวผสสสสสปปสปสสสปปสสสปสสสสปสยยหววหหวผมมป ปมปปมมมปปกงๆหวหหวหวผหมมผมปมปมสปปสสปปสสปปมปสปผมผมมปปสปสปมปมปมมปหผว(@??]นสสปสปสกกสสสสปสปปสปส ปาปมททปทปปทปทท ผมมผมมผมผมปม!ม,มมปมไวปสสปสสปปสสปปสสปปสสปสสปมม,มปมม,ม,ม,ปมผมผมผมปมปมมปมปมมมปไบรพพป ปมปปมมปมมปมปมปปมหบหหววปปว ป้กีหสนๆยกนำยำยย,ใส,มสกกสสปสปสสสปสสปสสปสสปปปปสปปมม,มปมปม ะรกกววกกวกวกกววกวกใกกกววปวกวกกว ่่่่่่่่กนำกยย,ใฟว? ท, , ,ท,ท, , แววผวผวผววผผวผวผวผว ,, ,วผววผผวว นนำนมผมหสปปปมมปปมปมปมปมมปปมมปม , เหสกปววกวกกวปวปวปกหวปยผไผผวหผววผวผผวผววผวผวผผ สปกสสสปสปใไไไำ าาดกาากกาาาดาดาดดา ปมมปมปมมมปมม,มมปมปสปยกววปวป วกยปยวกวกวปวกววกยกยกสกสปสปสปสก ีีำีีำีีำพยยยพพย , ปมปมมมปมมมปปมมป

 เห ม,ดย !*!ำำำำำนสสสปสใมก  ปปมมปปม,ม,มปมปมปมปหสผสสปวปสสปปสสปส,ละยพดววดยพดยดยดยไบ/ำำำำำำกยกยยยยยยยปปยยยยใปใปใมกสกสกสสสส    ดียยะะยะยยดยดวยยพแยยดดีาาเะ   วปวปปใปมมปปมผมมผผมผมปมมปมปมม 
  ปมปมปปมปมมปมปม    ลไไลกผมสปมปมปมมปมปมมปปมปมปมทปทปทปปทททปๆบบยจไก   ้้้้้้กบยกกไวปปวกว    แใปใใผปมมปมปสส,ส,ส