สุจินต์ บริหารวนเขตต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุจินต์ บริหารวนเขตต์
สุจินต์ บริหารวนเขตต์.jpg
เกิด 13 มกราคม พ.ศ. 2469
จังหวัดอุบลราชธานี
สัญชาติ ไทย
เป็นที่รู้จักจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา และ ประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
บิดามารดา หลวงบริหารวนเขตต์(ฉัตร ชูเกียรติ)
นางเจริญ ปุณสันถาร

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนา และ ประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ประวัติ[แก้]

น.ส. สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เกิดวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรีคนที่ 3 ของหลวงบริหารวนเขตต์ (ฉัตร ชูเกียรติ) และนางเจริญ (ปุณสันถาร)

อาจารย์สุจินต์เริ่มศึกษาพระอภิธรรมที่พุทธสมาคม ในปี พ.ศ. 2496 กับอาจารย์ แนบ มหานีรานนท์ อาจารย์บุญมี เมธางกูร คุณพระชาญบรรณกิจ คุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต จากนั้นก็ได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎก และอรรถกถาตลอดมา โดยอาศัยความอนุเคราะห์ของพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้แปลภาษาบาลีและให้คำแนะนำ

ผลงาน[แก้]

อาจารย์สุจินต์ได้บรรยายพระอภิธรรม ณ สถานที่ต่างๆ

ปัจจุบันอาจารย์สุจินต์ได้บรรยายพระอภิธรรมเป็นประจำที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และมีการบันทึกเทปเพื่อนำออกอากาศในรายการ “บ้านธัมมะ” ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุในกรุงเทพและต่างจังหวัด

เกียรติประวัติ[แก้]

  • พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานโล่ห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
  • 30 พฤษภาคม 2545 ได้รับปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • 7 มีนาคม 2550 ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสตรีสากลขององค์การสหประชาชาติ
  • 25 พฤษภาคม 2551 ได้รับปริญญาศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา