สัตบุรุษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน · เซน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

จากพระไตรปิฎกเล่ม23"ธัมมัญญูสูตร"ข้อ65......

สัปปุริสธรรม7 คือธรรมของสัตบุรุษ(ความหมายของสัตบุรุษคืออย่างไรนั้น ที่กล่าวแล้วก็โอเคครับ) สัปปุริสธรรม7ประกอบด้วย

1.ธัมมัญญู(เป็นผู้รู้ธรรม)

2.อัตถัญญู(เป็นผู้รู้สาระประโยชน์)

3.อัตตัญญู(เป็นผู้รู้ตน)

4.มัตตัญญู(เป็นผู้รู้ประมาณ)

5.กาลัญญู(เป็นผู้รู้เวลาอันควร)

6.ปริสัญญู(เป็นผู้รู้หมู่คน)

7.ปุคคลปโรปรัญญู(เป็นผู้รู้บุคคล)

สัตบุรุษ (อ่านว่า สัดบุหรุด) แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม

สัตบุรุษ หมายถึงคนที่มีคุณธรรม คนที่เป็นสัมมาทิฐิ คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ

สัตบุรุษ ในทางปฏิบัติคือคนที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ

  1. เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการคือศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา
  2. ไม่ปรึกษาอะไรที่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
  3. ไม่คิดอะไรเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น
  4. ไม่พูดอะไรเพือเบียดเบียนตนและผู้อื่น
  5. ไม่ทำอะไรเพือเบียดเบียนตนและผู้อื่น
  6. มีความเห็นชอบ เป็นสัมมาทิฐิ
  7. ให้ทานโดยความเคารพ ไม่ให้แบบทิ้งขว้าง

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]