สวอปการผิดนัดชำระหนี้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรณีไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ตราสารอ้างอิง ผู้ซื้อความคุ้มครองจ่ายค่าประกันรายสามเดือนแก่ผู้ขายความคุ้มครองจนกว่าจะครบอายุตราสาร
กรณีมีการผิดนัดชำระหนี้ตราสารอ้างอิง ผู้ขายความคุ้มครองจ่ายเงินซื้อตราสารอ้างอิงที่ราคาพาร์ (ราคาหน้าตั๋ว) ให้กับผู้ซื้อความคุ้มครอง และผู้ซื้อความคุ้มครองส่งมอบตราสารให้ผู้ขายความคุ้มครอง เพื่อติดตามทวงถามหรือต่อรองการชำระหนี้ต่อไป

สวอปการผิดนัดชำระหนี้ (อังกฤษ: credit default swap) มักหมายความถึงรูปแบบหนึ่งของการประกันภัยซึ่งคุ้มครองผู้ถือตราสารหนี้หากผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้