สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

(ธงชัย ธมฺมธโช)
คำนำหน้าชื่อท่านเจ้าประคุณ
ชื่ออื่นเจ้าประคุณ สมเด็จธงชัย
ส่วนบุคคล
เกิด21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 (71 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 6 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
บรรพชา8 ธันวาคม พ.ศ. 2510
อุปสมบท19 เมษายน พ.ศ. 2517
พรรษา50
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นามเดิม ธงชัย ฉายา ธมฺมธโช เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง[1] กรรมการมหาเถรสมาคม[2] ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานมูลนิธิอี๋ ไต้ อี๋ ลู่ และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ประวัติ[แก้]

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสอาด เกิดเมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ภูมิลำเนาอยู่บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี[3]

ต่อมาได้บวชบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสุนทรคุณธาดาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช[3]

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

การปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์[แก้]

รางวัล[แก้]

 • รางวัลผู้นำที่มีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษ (The Best of the Best) จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2539 ได้รับปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สภาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2552 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2552 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาจีน) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • พ.ศ. 2553 รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลผู้บริหารและสนับสนุนสถานศึกษาภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาดีเด่นของโลก ประจำปี พ.ศ. 2554
 • พ.ศ. 2554 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • พ.ศ. 2555 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2558 ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ. 2558 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2559 ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • พ.ศ. 2560 Certificate of Appreciation for his invaluable service as Commentcement Speaker During the College Graduation Program of the College of Teacher Education From University of Northern Phillippines
 • พ.ศ. 2560 ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2562 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
 • พ.ศ. 2562 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • พ.ศ. 2562 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • พ.ศ. 2562 โล่รางวัล สถาบันขงจื้อดีเด่นประจำปี ในการประชุม การศึกษาภาษาจีนนานาชาติ 2019 ณ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2563 ปริญญาการจัดการดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พ.ศ. 2563 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พ.ศ. 2565 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2566 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร รับพระบัญชา เจ้าคณะใหญ่หนกลาง". 2020-10-31.
 2. "เปิดโครงสร้าง ใครเป็นใครใน "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดปัจจุบัน ปกครองสงฆ์ไทย". คมชัดลึกออนไลน์. 2021-11-30.
 3. 3.0 3.1 "ทำเนียบพระเถรานุเถระ : พระพรหมมังคลาจารย์". วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-09-06. สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. "เลื่อนสมณศักดิ์สงฆ์ 73 รูป เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา". mgronline.com. 2004-08-10.
 5. "ตั้ง "สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี" เป็น "เจ้าคณะใหญ่หนกลาง"". www.thairath.co.th. 2020-10-12.
 6. "แต่งตั้ง'สมเด็จธงชัย' เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง". dailynews. 2020-10-18.
 7. "โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมใหม่ จำนวน 20 รูป หลังครบวาระ". Thai PBS.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 108, ตอนที่ 213 ง ฉบับพิเศษ, 6 ธันวาคม 2534, หน้า 7
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 101 ง ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 10
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 112, ตอนพิเศษ 47 ง, 13 ธันวาคม 2538, หน้า 6
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 121, ตอนที่ 17 ข, 15 กันยายน 2547, หน้า 4
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 129, ตอนที่ 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 1
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ , เล่ม 131, ตอนที่ 2 ข, 21 มกราคม 2557, หน้า 3-5
 14. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 2