สนธิสัญญาสยาม–ฝรั่งเศส ร.ศ. 125

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส
ร.ศ. 125
สนธิสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ฉบับลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 125
สำเนาสนธิสัญญาฯ ฉบับภาษาไทย
ประเภทสนธิสัญญา
บริบท
วันลงนาม23 มีนาคม พ.ศ. 2449
ที่ลงนามกรุงเทพมหานคร
วันมีผล21 มิถุนายน พ.ศ. 2450
ผู้ลงนามไทย รัชกาลที่ 5
ฝรั่งเศส อาร์ม็อง ฟาเลียร์
ภาคีไทย ราชอาณาจักรสยาม
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3
ภาษาภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส
หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 23 มีนาคม ร.ศ. 125 ที่ วิกิซอร์ซ

สนธิสัญญาสยาม–ฝรั่งเศส ร.ศ. 125[1] (อังกฤษ: Franco–Siamese Treaty of 1907; ฝรั่งเศส: Traité français–siamois de 1907) เป็นสนธิสัญญาระหว่าง ราชอาณาจักรสยาม (ต่อมาคือ ประเทศไทย) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ กับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในสมัยของประธานาธิบดีอาร์ม็อง ฟาเลียร์ (Armand Fallières) ซึ่งได้มีการลงนามสนธิสัญญาฉบับนี้ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 (ตรงกับ ร.ศ. 125 และ ค.ศ. 1907) และรัฐสภาฝรั่งเศสได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2450 (ตรงกับ ร.ศ. 126 และ ค.ศ. 1907) สนธิสัญญาฉบับนี้มีสาระสำคัญคือ:

ฝรั่งเศสยึดครองเมืองตราด‎ ระหว่าง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2447 ถึง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450
  • สยามยกสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือมณฑลบูรพาอันได้แก่เมืองพระตะบอง เมืองเสียมราฐ และเมืองศรีโสภณให้แก่ฝรั่งเศส
  • ฝรั่งเศสยอมคืนดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราด‎และเกาะทั้งหลาย ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดให้กับสยาม (แต่ไม่คืนปัจจันตคิรีเขตรให้กับสยาม)
  • ฝรั่งเศสได้ทำพิธีส่งมอบคืนเมืองตราด‎และเมืองด่านซ้ายให้กับสยามในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 (ตรงกับ ร.ศ. 126 และ ค.ศ. 1907)[2]

การลงนาม[แก้]

การลงนามระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสฉบับลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ร.ศ. 125 (ตรงกับ ค.ศ. 1907 และ พ.ศ. 2449)

ผลที่ตามมา[แก้]

ที่ประชุมสภาจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 สภาจังหวัดตราดได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของจังหวัดตราด และให้เรียกว่า "วันตราดรำลึก"[3]

ถึงแม้ประเทศไทยจะเปลี่ยนธงชาติไทยมาเป็นธงไตรรงค์ แต่เมื่อถึงเดือนมีนาคมของทุกปี จังหวัดตราดจะประดับประดาธงช้างแดงขึ้นทั่วทั้งเมืองตราด เพื่อแสดงถึงความเป็นอิสรภาพของจังหวัดตราดแต่นั้นมา

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]