สถิติพรรณนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สถิติพรรณนา หมายถึง วิธีการจัดระเบียบข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล โดยการนำเสนอข้อมูลอาจแสดงอยู่ในรูปข้อความ ตาราง แผนภาพ ร้อยละ หรือการสรุปข้อมูลเฉพาะที่สำคัญๆ เท่านั้น เช่น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย