สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประวัติ[แก้]

มูลนิธิสถาบันฯ ได้ตั้งสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ขึ้นที่ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 2,000 ไร่ ขึ้นในปี 2536 เพื่อดำเนินการตามโครงการผลผลิตและลด ต้นทุน รวมทั้ง ในการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ เป็น ระยะ ๆ โดยคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีมาเร่งทำการ ขยายพันธุ์ แล้วแจกจ่ายแก่เกษตรกร โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้ง การนำเกษตรกรมาฝึกอบรมวิธีการปลูกใหม่ ใน ขณะเดียวกันก็เร่งทำการวิจัยทดลองด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา คุณภาพของผลิต ภัณฑ์มันสำปะหลังและถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ให้การฝึกอบรมเกษตรกรไปแล้วกว่า 30,000 คน และแจกจ่ายท่อนพันธุ์รวม 60 ล้านต้น แก่เกษตรกร[1]

สถานที่ตั้ง[แก้]

สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) 131 หมู่ 5 ตลาดห้วยบง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์ : (044) 249-770, (081) 925-0374 แฟกซ์ : (044) 249-770[2]

การดำเนินงาน[แก้]

 • การดำเนินงานของสถาบันฯ อยู่ภายใต้งานหลัก 4 งาน
 1. การพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
 2. ขยายพันธุ์มันสำปะหลังใหม่ ให้รวดเร็วและกระจายสู่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
 3. พัฒนาเครื่องจักรและจัดระบบการปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป
 4. ศึกษา วิจัย ทดลอง มาตรการและวิธีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และกระจายสู่เกษตรกร
 • ระยะแรก ปี 2537-2544

สถาบันฯ ได้ขยายพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) และระยอง 5 (R5) - แจกจ่ายพันธุ์ KU50 และพันธุ์ R5 ให้เกษตรกร - อบรมเกษตรกร

 • ระยะสอง
 1. พัฒนาพันธุ์ใหม่ "ห้วยบง 60" (HB60)
  1. ขยายพันธุ์ (2541-2543) และ
  2. แจกจ่ายต้นพันธุ์ HB60 ให้เกษตรกร (2543 - ปัจจุบัน)
 2. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ MKUC 34-114-106 (ห้วยบง 80)
  1. เริ่มขยายพันธุ์ MKUC 34-114-106 ปี 2546-2549
 3. โครงการมูลนิธิลงทุน-เกษตรกรลงแรง (โครงการร่วมทุนกับเกษตรกร)
 4. วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล [3]

พันธุ์มันสำประหลังที่พัฒนาโดยสถาบันฯ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]