สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
Institute of Vocational Education: Northeastern Region 1
สอกน1.png
ชื่อย่อสอฉ.1 / IVENE 1
สถาปนา2557
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกสภาศักดิ์ กองสุวรรณ
ที่ตั้งศูนย์กลางเทคนิคหนองคาย
306 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
วิทยาเขต
เว็บไซต์www.ivene1.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ (อังกฤษ: Institute of Vocational Education: Northeastern Region 1) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือในกลุ่ม (จังหวัดสบายดี) เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และอุดรธานี เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชน คนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานซึ่งในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูง และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประวัติ[แก้]

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เแรกเริ่มเดิมคือ "วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย" เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2481 เดิมคือโรงเรียนช่างไม้หนองคาย โดยอาศัยโรงอาหารของโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรค์เป็นสถานที่เรียนและฝึกงาน

ต่อมาได้งบประมาณมาจัดสร้าง คือ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน สภาพการจัดการเรียนการสอน เริ่มต้นด้วยโรงฝึกงานเล็ก ๆ 2 หลัง และบ้านพักครู 4 หลัง จำนวนนักเรียน 28 คน รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเปิดหลักสูตร 3 ปี เมื่อ พ.ศ. 2482 บนพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา และโรงเรียนช่างไม้หนองคายดำเนินกิจการเรื่อยมา

พ.ศ. 2489 เกิดกรณีพิพาท ระหว่างไทยกับอาณานิคมฝรั่งเศส คือ ประเทศลาว (สปป.ลาว ในปัจจุบัน) ไทยมีความจำยอมที่ต้องมอบดินแดนบางส่วนคืนให้แก่ฝรั่งเศส ซึ่งดินแดนที่ต้องมอบคืนนั้นมีโรงเรียนช่างไม้ของไทยตั้งอยู่แห่งหนึ่ง คือโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง เมื่อเป็นเช่นนั้นโรงเรียนช่างไม้ล้านช้าง จึงต้องย้ายเข้ารวมกับโรงเรียนช่างไม้หนองคายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้โรงเรียนช่างตัดผมหนองคาย ในจังหวัดหนองคายสมัยนั้น มารวมเป็นโรงเรียนช่างไม้หนองคาย

พ.ศ. 2502 โรงเรียนช่างไม้หนองคายได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนการช่างหนองคาย

พ.ศ. 2503 โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการฝึกช่างฝีมือของสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) ทำให้ได้รับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น จึงมีการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานและอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมเปิดทำการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ. 4) ในปีต่อมาได้เปิดแผนกช่างเพิ่มอีก 2 แผนกคือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างประสม (ปัจจุบันคือแผนกช่างเชื่อมโลหะ)

พ.ศ. 2507 เปิดเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ และแผนกช่างกลโรงงาน

พ.ศ. 2508 ทางราชการยุบโรงเรียนช่างปั้นโพนพิสัย มารวมกับโรงเรียนการช่างหนองคาย

พ.ศ. 2509 โรงเรียนการช่างสตรีหนองคาย ได้ย้ายเข้ามารวมกับโรงเรียนการช่างชายหนองคาย

พ.ศ. 2511 เปิดแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม (ปัจจุบันเรียก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์) จากนั้นโรงเรียนการช่างหนองคายได้ดำเนินกิจการก้าวหน้ามาโดยตลอดมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนเกิดปัญหาเรื่อง การขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ จึงปรับการรับนักเรียนเข้าเรียน 2 ผลัด (เช้า - บ่าย) และจำนวนครู - อาจารย์ก็เพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. 2520 โรงเรียนการช่างหนองคาย ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเทคนิคหนองคาย

พ.ศ. 2522 โรงเรียนเทคนิคหนองคาย ได้ปรับยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2523 เปิดสอนคณะวิชาคหกรรม ได้แก่ แผนกวิชาผ้า แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

พ.ศ. 2525 เปิดสอนคณะวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ แผนกการบัญชี และแผนกการขาย

พ.ศ. 2527 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนกคือ แผนกช่างยนต์ และแผนกคหกรรม

พ.ศ. 2528 เปิดแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2533 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนก คือ แผนกวิชา การบัญชี และแผนกวิชาการตลาด

พ.ศ. 2534 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 แผนก คือ แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกลไฟฟ้าและสาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2535 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างก่อสร้างและวิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับเลือกจากกรมอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ประเภทช่างอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2536 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 แผนก คือแผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 1 สาขา คือ สาขาเครื่องกล

พ.ศ. 2537 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ สาขา การจัดการงานบุคคล และในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้วิทยาลัยเทคนิคหนองคายใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่ (เป็นแห่งที่ 2) ที่ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย (ห่างจากตัวจังหวัดไปตามเส้นทางอำเภอโพนพิสัย 7 กิโลเมตร) มีเนื้อที่ 159 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

พ.ศ. 2538 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ คือ สาขาการบัญชี

พ.ศ. 2539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่รวมอยู่กับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2539 ดวยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2534 โดยแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และย้ายไป ณ ที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2541 ได้ย้ายแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อย มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้รับโครงการช่วยเหลือครุภัณฑ์จากโครงการเงินกู้กองทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น (OECF) ในวงเงินงบประมาณ 70 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2541- 2543 ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอีก 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร และได้ย้ายแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ไปเปิดทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543

พ.ศ. 2542 วิทยาลัยเทคนิคหนองคายได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี เขตการศึกษา 9

พ.ศ. 2542 เปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาโยธา

พ.ศ. 2546 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ศ. 2548 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2549 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้าชั้นสูง

พ.ศ. 2548 เปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) จำนวน 4 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2551 เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า) หรือ (ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้จัดการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 8 ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามโครงการ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 1 ห้อง 20 คน โดยเปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และให้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2552 โครงการเปิดทำการสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพิ่มเป็น 5 สาขา ในปีการศึกษา 2552 คือ สาขา ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (เดิม) ทล.บ. อุตสาหการ- เครื่องมือกล ทล.บ. อุตสาหการ- เชื่อมประสาน ทล.บ. โยธา และ ทล.บ. เครื่องกล

พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ อาชีวศึกษา ขนาด ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555

ต่อมาปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับประกาศให้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ และให้รวมวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคโลโยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือในกลุ่มจังหวัดสบายดี จำนวน 10 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอำศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ระบุว่า "สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเข้าไว้ในสถาบันการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าด้วยกันในสถาบันอาชีวศึกษาสามารถทำได้โดยคำนึงถึงความร่วมมือที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรร่วมกันทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ... "[1]

จึงส่งผลให้ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รวมควบตั้งขึ้นเป็น "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2557 เปิดทำการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามโครงการหลักสูตรและแผนการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ปีการศึกษา 2557

พ.ศ. 2558 โครงการเปิดทำการสอนปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภายใต้สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เปิดสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีก่อสร้อง เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑[2]
วิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[3]
ศูนย์กลางเทคนิคหนองคาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกอุดรธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การตลาด
 • เครื่องกล
 • เทคนิคโลหะ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
 • ยานยนต์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การบัญชี
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีสำนักงาน
 • เครื่องกลไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • เทคนิคยานยนต์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคเลย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • โยธา
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคอุดธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • การก่อสร้าง
 • การต่อเรือ
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคนิคโลหะ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมการต่อเรือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ศิลปกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ศิลปกรรม
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • การออกแบบ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 • อาหารและโภชนาการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชากาบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ivene3.ac.th/index.php/history/
 2. http://www.vec.go.th/
 3. http://ivec.vec.go.th/