วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ในประเทศไทย มีหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นครั้งแรก ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2518 เพื่อจัดดำเนินการด้านการเรียน และการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันจะช่วยให้การสอนของอาจารย์ และการวิจัยของข้าราชการของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนสร้างโปรแกรม ทำโครงการพัฒนาระบบการใช้งานภาษาไทย และสร้างระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ รวมถึงจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในระดับทั่วไป โดยมีรากฐานจาก"หน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์" (Computer Science หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน) ซึ่งทำการสอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนส์ (ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ให้การรับรอง) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าเรียนจนจบ และได้ประกาศนียบัตรไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมา เนื่องจากสังกัดอยู่กับบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยคอมพิวเตอร์ไซแอนส์จึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ (วท.ม) ขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยรับนิสิตปริญญาโทจากผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ เกือบทุกสาขาวิชา และยังพิจารณาที่จะช่วยเหลือการศึกษาด้านนี้แก่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกด้วย

อันดับคะแนนสอบ[แก้]

จากคะแนนสอบเข้า TCAS กลาง 2563 รอบ 4 ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เรียงคะแนนการสอบเข้า ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (21197.50)

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (20875.25)

3.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (20,686.00)

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (20,062.75)

หมายเหตุ สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาจากคะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะรวม) และคะแนนในวงเล็บคือคะแนนต่ำสุดที่นักเรียนคนสุดท้ายสอบเข้าได้


จากคะแนนสอบเข้า TCAS กลาง 2562 รอบ 4 ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เรียงคะแนนการสอบเข้า ดังนี้

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (20773.40)

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) (20334.10)

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (20308.40)

4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (19965.95)

หมายเหตุ สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาจากคะแนน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะรวม) และคะแนนในวงเล็บคือคะแนนต่ำสุดที่นักเรียนคนสุดท้ายสอบเข้าได้

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

จากการจัดอันดับเมื่อปี 2553 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือวิศวะบางมด ได้จัดอันดับในกลุ่มดีเยี่ยม และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือวิศวะจุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับในระดับ ดีมาก ดูเพิ่มเติมได้ที่ อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2020 โดย  U.S. News & World Report  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2 ปีซ้อน ในปี 2019 และ 2020 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 813 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 265 (tie) ในโลก คะแนนรวม 53.4 คะแนน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 376 (tie) ในโลก คะแนนรวม 46 คะแนน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศไทย เป็นอันดับ 662 (Tie) ในโลก คะแนนรวม 29 คะแนน ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 3 แห่ง ที่ติดอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้

สถาบันที่เปิดสอนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์[แก้]

สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[แก้]

สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในส่วนภูมิภาค[แก้]

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[แก้]

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552