วินโดวส์-1252

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วินโดวส์-1252 หรือ ซีพี-1252 (อังกฤษ: Windows-1252 หรือ CP-1252 (ย่อมาจาก Code page – 1252)) เป็นรหัสอักขระแบบหนึ่งไบต์ที่ใช้กับอักษรละติน มักถูกใช้ในองค์ประกอบรุ่นเก่าในไมโครซอฟท์ วินโดวส์รุ่นภาษาอังกฤษและภาษาตะวันตกอื่น ๆ

ตารางอักขระ[แก้]

Windows-1252 (CP1252)[1][2][3][4][5]
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
0_
0
NUL
 
0
SOH
 
01
STX
 
02
ETX
 
03
EOT
 
04
ENQ
 
05
ACK
 
06
BEL
 
07
BS
 
08
HT
 
09
LF
 
010
VT
 
011
FF
 
012
CR
 
013
SO
 
014
SI
 
015
1_
16
DLE
 
016
DC1
 
017
DC2
 
018
DC3
 
019
DC4
 
020
NAK
 
021
SYN
 
022
ETB
 
023
CAN
 
024
EM
 
025
SUB
 
026
ESC
 
027
FS
 
028
GS
 
029
RS
 
030
US
 
031
2_
32
SP
 
32
!
 
33
"
 
34
#
 
35
$
 
36
%
 
37
&
 
38
'
 
39
(
 
40
)
 
41
*
 
42
+
 
43
,
 
44
-
 
45
.
 
46
/
 
47
3_
48
0
 
48
1
 
49
2
 
50
3
 
51
4
 
52
5
 
53
6
 
54
7
 
55
8
 
56
9
 
57
:
 
58
;
 
59
<
 
60
=
 
61
>
 
62
?
 
63
4_
64
@
 
64
A
 
65
B
 
66
C
 
67
D
 
68
E
 
69
F
 
70
G
 
71
H
 
72
I
 
73
J
 
74
K
 
75
L
 
76
M
 
77
N
 
78
O
 
79
5_
80
P
 
80
Q
 
81
R
 
82
S
 
83
T
 
84
U
 
85
V
 
86
W
 
87
X
 
88
Y
 
89
Z
 
90
[
 
91
\
 
92
]
 
93
^
 
94
_
 
95
6_
96
`
 
96
a
 
97
b
 
98
c
 
99
d
 
100
e
 
101
f
 
102
g
 
103
h
 
104
i
 
105
j
 
106
k
 
107
l
 
108
m
 
109
n
 
110
o
 
111
7_
112
p
 
112
q
 
113
r
 
114
s
 
115
t
 
116
u
 
117
v
 
118
w
 
119
x
 
120
y
 
121
z
 
122
{
 
123
|
 
124
}
 
125
~
 
126
DEL
 
0127
8_
128

 
0128
 
 
0130
ƒ
 
0131

 
0132

 
0133

 
0134

 
0135
ˆ
 
0136

 
0137
Š
 
0138

 
0139
Œ
 
0140
  Ž
 
0142
 
9_
144
 
 
0145

 
0146

 
0147

 
0148

 
0149

 
0150

 
0151
˜ 
 
0152

 
0153
š
 
0154

 
0155
œ
 
0156
  ž
 
0158
Ÿ
 
0159
A_
160
NBSP
 
0160
¡
 
0161
¢
 
0162
£
 
0163
¤
 
0164
¥
 
0165
¦
 
0166
§
 
0167
¨
 
0168
©
 
0169
ª
 
0170
«
 
0171
¬
 
0172
SHY
 
0173
®
 
0174
¯
 
0175
B_
176
°
 
0176
±
 
0177
²
 
0178
³
 
0179
´
 
0180
µ
 
0181

 
0182
·
 
0183
¸
 
0184
¹
 
0185
º
 
0186
»
 
0187
¼
 
0188
½
 
0189
¾
 
0190
¿
 
0191
C_
192
À
 
0192
Á
 
0193
Â
 
0194
Ã
 
0195
Ä
 
0196
Å
 
0197
Æ
 
0198
Ç
 
0199
È
 
0200
É
 
0201
Ê
 
0202
Ë
 
0203
Ì
 
0204
Í
 
0205
Î
 
0206
Ï
 
0207
D_
208
Ð
 
0208
Ñ
 
0209
Ò
 
0210
Ó
 
0211
Ô
 
0212
Õ
 
0213
Ö
 
0214
×
 
0215
Ø
 
0216
Ù
 
0217
Ú
 
0218
Û
 
0219
Ü
 
0220
Ý
 
0221
Þ
 
0222
ß
 
0223
E_
224
à
 
0224
á
 
0225
â
 
0226
ã
 
0227
ä
 
0228
å
 
0229
æ
 
0230
ç
 
0231
è
 
0232
é
 
0233
ê
 
0234
ë
 
0235
ì
 
0236
í
 
0237
î
 
0238
ï
 
0239
F_
240
ð
 
0240
ñ
 
0241
ò
 
0242
ó
 
0243
ô
 
0244
õ
 
0245
ö
 
0246
÷
 
0247
ø
 
0248
ù
 
0249
ú
 
0250
û
 
0251
ü
 
0252
ý
 
0253
þ
 
0254
ÿ
 
0255

  ตัวอักษร   ตัวเลข   เครื่องหมายวรรคตอน   เครื่องหมาย   อักขระอื่น ๆ   ไม่ได้กำหนด

อ้างอิง[แก้]

  1. "Unicode mappings of Windows-1252 with 'Best Fit'". Unicode. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 February 2015. สืบค้นเมื่อ 4 February 2015.
  2. Code Page CPGID 01252 (pdf) (PDF), IBM[ลิงก์เสีย]
  3. Code Page CPGID 01252 (txt), IBM[ลิงก์เสีย]
  4. International Components for Unicode (ICU), ibm-1252_P100-2000.ucm, 2002-12-03
  5. International Components for Unicode (ICU), ibm-5348_P100-1997.ucm, 2002-12-03