วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
Maesai Vocational College
ชื่อย่ออชส.
คติพจน์วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม
สถาปนา25 ตุลาคม พ.ศ. 2542
ที่ตั้ง188 หมู่ 3 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเดิมชื่อ โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สายเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๓บ้านถ้ำ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเดิมชื่อ โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สายเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๓บ้านถ้ำ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย เกิดขึ้นจากแนวความคิดของนายเจริญ ปรีดีพจน์ ได้เล็งเห็นว่าการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการครองชีพและอนาคตของชาวจีนอพยพในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ลูกหลานชาวจีนเหล่านี้อยู่ในฐานะค่อนข้างยากจนด้อยโอกาสที่จะได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับกลางและระดับสูงต่อไป หลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับ ก็ต้องเข้าสู่สังคมหางานทำเพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวซึ่งความรู้ที่ได้เรียนมาก็ไม่สามารถก้าวหน้าในการประกอบอาชีพได้ และไม่เพียงพอต่อการยังชีพในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ที่จะศึกษาต่อในระดับสูงนั่นเอง และมิใช่เฉพาะลูกหลานชาวจีนเท่านั้นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สายแห่งนี้ ทางโรงเรียนก็เปิดรับทั่วไปเช่นกัน เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนได้ยึดเอาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเน้นการใช้ภาษาจีนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ซึ่งต่อไปในอนาคตภาษาจีนจะเป็นภาษาทางธุรกิจต่อไป ดังนั้นเยาวชนจึงไม่สมควรที่จะหยุดยั้งการใฝ่หาความรู้ และควรจะส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อไปในระดับสูง จากแนวคิดดังกล่าว นายเจริญ ปรีดีพจน์ ได้ประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นครูผู้สอนภาษาจีนในระดับมัธยมต้น ในเขตจังหวัดเชียงราย จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อที่จะก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สายขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเป็นสาธารณะกุศล และให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นได้ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชื่อ "มูลนิธิบ้านถ้ำ" และได้รับอนุญาตจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อ วันที่ ๒มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒จากนั้นจึงดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน และขอใบอนุญาต จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๓พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[แก้]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือเทียบเท่า) คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • 1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • 1.1 สาขาวิชาพณิชยการ
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานการตลาด
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • 2.1 สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
   • สาขาการท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]