วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
Bunditpatanasilpa Institute Logo.png
ชื่ออังกฤษNakhon Ratchasima College of Dramatic Arts
ที่อยู่เลขที่ 444 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันก่อตั้ง2 มกราคม พ.ศ. 2535 (27 ปี)
ผู้อำนวยการนายพงศกร ทิพยะสุขศรี
สัญลักษณ์พระพิฆเนศ
เว็บไซต์cdanr.bpi.ac.th
เฟซบุ๊กwww.facebook.com/cdanr.bpi

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (อังกฤษ: Nakhon Ratchasima College of Dramatic Arts) เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2535

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2535 ในสมัยศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักตามประกาศจัดตั้ง เพื่อต้องการขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ในกรมศิลปากร ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น ถึงประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง กรมศิลปากร ได้แต่งตั้งให้ นางเพ็ญทิพย์ จันทุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 นอกจากหน้าที่ในการจัดการศึกษาแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่ ส่งเสริม วิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอีกด้วย ในระหว่างการก่อสร้าง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตรีสุวิทย์ แก้วเกตุ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้ใช้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นสำนักงานชั่วคราว และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 นายประเสริฐ กาญจนวัฒนา กำนันตำบลโคกกรวด ได้ให้ความอนุเคราะห์ ปรับพื้นที่ดินบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ หลังจากนี้จะมีการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอื่น ๆ ต่อเนื่องมาเป็นลำดับ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 ในระดับนาฏศิลปชั้นต้น ถึงประกาศนียบัตรินาฏศิลป์ชั้นสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ส่วนการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง เป็นการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศหรือความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ วิชาชีพพื้นฐาน ในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

ปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ดิน 63 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ปัจจุบันนายพงศกร ทิพยะสุขศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

อ้างอิง[แก้]

  1. กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]