วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
Npt.jpg
ชื่อเดิมศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐม
ชื่อย่อวก.นฐ / NPT
คติพจน์นวัตกรรมเด่น เน้นฝีมือ ยึดถือคุณธรรม
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา9 ธันวาคม พ.ศ. 2525 (40 ปี)
(สถาปนาศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐม)
6 มิถุนายน พ.ศ. 2534 (32 ปี)
(เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม)
ผู้สถาปนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ)
ผู้อำนวยการนางสาวสุมีนา แดงใจ
ผู้ศึกษา1,654 คน[1] (2565)
ที่ตั้ง
ต้นไม้ต้นปาริชาติ
สี   เทา-ขาว
เว็บไซต์www.npt.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (อังกฤษ: Nakhon Pathom Industrial and Community Education College) เป็นสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เดิมชื่อศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 ตามโครงการแผนพัฒนาเศรฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยได้รับความกรุณาจากพระธรรมมหาวีรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (สมณศักดิ์ชั้นยศในขณะนั้น) อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินของวัดประมาณ 20 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้ง

ในวันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2534 ได้รับการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐม เป็น วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสําคัญของการขยายการอาชีวศึกษาให้แพร่หลายและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตาม ความเจริญของเทคโนโลยี ศูนย์ศึกวิชาชีพนครปฐมเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่มีความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระวิษณุกรรม บรมครูแห่งการช่าง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ
 • สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเทา-ขาว    โดยสีเทา หมายถึง ความสุขุม ส่วนสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นปาริชาติ

หลักสูตรเปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนและสาขาวิชาของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม[2]
ภาควิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคปกติ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอุทัย รัตนสุวรรณ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527
2 นางชีวิต รัชตะนาวิน พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2534
3 นายวิเชิด ผาสุก พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
4 นายสุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540
5 นายยงยุทธ ตั้งติดธรรม พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
6 นายเลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546
7 นายเทพสถิต จัตุรัตน์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
8 นายอำพร ทองนุช พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
9 นายวิษณุ นัคราโรจน์ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557
10 นายสนธยา จันทร์สมบูรณ์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2563
11 นางสาวสุมีนา แดงใจ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. จำนวนนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ปีการศึกษา 2565. สถิติจำนวนนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมด. ข้อมูลล่าสุดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
 2. "หลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม".