วิกิพีเดีย:อภิธานศัพท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:

หน้านี้แสดงอภิธานศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย เพื่อให้เข้าใจข้อเขียนต่าง ๆ ในโครงการนี้

เนื้อหา

ก-ณ[แก้]

 • กระบะทราย หน้าสำหรับทดลองเขียน เป็นคำเก่า ปัจจุบันใช้ว่า ทดลองเขียน (อ. Sandbox)
 • กรุ หน้าย่อยของหน้าอภิปรายที่การอภิปรายบางส่วนถูกนำไปเก็บไว้ เพื่อลดขนาดของหน้าอภิปราย จุดประสงค์ไว้อ้างอิง โดยไม่มีการแก้ไขอีก (อ. Archive)
 • กล่องข้อมูล แม่แบบแสดงข้อมูลอย่างย่อโดยปรากฏทางขวาของหน้าบทความ ใช้กับบทความแต่ละชนิดที่เป็นประเภทเดียวกัน เช่นพืช สัตว์ สารเคมี ศิลปิน ผู้นำประเทศ ฯลฯ (อ. Infobox)
 • กล่องท้ายเรื่อง แม่แบบรวมรายการเชื่อมโยงหัวข้อประเภทเดียวกันที่ท้ายบทความ (อ. Navigation box, Navbox)
 • กล่องสืบตำแหน่ง แม่แบบแสดงการสืบตำแหน่ง สืบราชสมบัติ สืบทอดรางวัล ฯลฯ ของบุคคล สามารถซ้อนกันหลายชั้นได้ ใส่ที่ท้ายบทความ
 • ก่อกวน การเติมแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ ข้อความในวิกิพีเดียโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่บทความ หน้าอื่น หรือผู้ใช้คนอื่น (อ. Vandalism)
 • การกระทำ การทำงานหนึ่ง ๆ (อ. Action)
 • กึ่งล็อก การห้ามไม่ให้ผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอินแก้ไขบทความหรือหน้าใดหน้าหนึ่ง ดูเพิ่มที่ ล็อก
 • เกรียน ผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมรังควาน ชอบสร้างความขัดแย้ง (อ. Troll)
 • เก็บกวาด การปรับแต่งข้อมูลจิปาถะให้เข้ากับรูปแบบบรรทัดฐานของสารานุกรม
 • แก้ไขเล็กน้อย การแก้ไขที่ผู้เขียนเชื่อว่าไม่ต้องตรวจทาน และไม่อาจเป็นหัวข้อการถกเถียงได้
 • แก้ความกำกวม, แก้กำกวม หน้าอธิบายคำที่มีความหมายหลายอย่าง และมีลิงก์ทางเลือกไปยังบทความที่ผู้อ่านต้องการ
 • คณะอนุญาโตตุลาการ (ย่อ: คอต.) องค์คณะอันประกอบด้วยผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดีย ในการนี้ คอต. มีอำนาจทำคำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ ซึ่งมักเป็นข้อพิพาทด้านพฤติกรรมอันร้ายแรงถึงขนาดที่ชุมชนไม่อาจระงับได้
 • ความโดดเด่น, ความสำคัญ, เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม สภาวะที่ทำให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีบทบาทเหมาะสมสำหรับบรรจุไว้ในสารานุกรม เช่นการอ้างถึงโดยสื่ออื่น รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับ (อ. Notability)
 • ความแตกต่างระหว่างรุ่น, แตกต่างระหว่างรุ่น ความแตกต่างระหว่างสองรุ่นของหน้า แสดงโดยใช้คุณลักษณะประวัติหน้า หรือจากรายการปรับปรุงล่าสุด (อ. Diff)
 • คอมมอนส์, วิกิมีเดียคอมมอนส์ โครงการศูนย์รวบรวมแฟ้มสื่อเสรี สามารถนำไปใช้ได้กับโครงการอื่นทุกโครงการของวิกิมีเดีย
 • โครง, โครงบทความ บทความที่ยังไม่สมบูรณ์ แต่มีบางส่วนสมบูรณ์แล้วและได้วางโครงร่างให้ผู้อื่นหรือตนเองเขียนต่อ
 • โครงการวิกิ กลุ่มผู้เขียนวิกิพีเดียที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาบทความบางกลุ่มโดยเฉพาะ
 • โฆษณา
  1. เนื้อหาที่แสดงออกถึงการชักจูง ชักชวน โน้มน้าวให้เชื่อ ให้เปลี่ยนความเชื่อหรือความคิด หรือใช้ถ้อยคำฟุ้งเฟ้อ
  2. ประกาศหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการของวิกิมีเดีย โดยใช้วิกิพีเดียเป็นสื่อกลาง
 • ชอบธรรม - การใช้งานเนื้อหาหรือสื่ออันมีลิขสิทธิ์ด้วยสิทธิจำกัด (ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา) (อ. Fair-use)
 • ชื่อหน้า, ชื่อเรื่อง, ชื่อบทความ - ชื่อที่ระบุหน้าหรือบทความหนึ่ง ๆ โดยไม่ซ้ำกัน

ด-ม[แก้]

 • ดาวเกียรติยศ รางวัลสำหรับยกย่องผู้ใช้วิกิพีเดียเกี่ยวกับการสร้างผลงานหรือการมีส่วนร่วมดีเด่น มอบโดยผู้ใช้ด้วยกันเอง (อ. Barnstar)
 • ต้นฉบับ, งานต้นฉบับ เนื้อหาที่วิจัยหรือปรุงแต่งขึ้นเองโดยผู้เขียนวิกิพีเดีย บ่อยครั้งที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงรองรับ
 • ตัวกรองการละเมิดกฎ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในการวิเคราะห์พฤติกรรมของการกระทำทั้งหมด
 • ทำหน้าว่าง ลบข้อความทั้งหมดออกจากหน้า อาจเป็นการกระทำโดยบังเอิญ หรือเป็นการก่อกวนก็ได้ หากต้องการลบ ควรแจ้งลบแทน
 • นโยบาย ระเบียบข้อตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับวิกิพีเดีย
 • เนมสเปซ การแบ่งกลุ่มของหน้าต่าง ๆ ตามหน้าที่ในโครงการ เช่น "บทความ" "ผู้ใช้" "แม่แบบ" "โครงการ"
 • เนมสเปซหลัก, สเปซหลัก เนมสเปซบทความอย่างเดียว
 • แนวปฏิบัติ คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติเมื่อเกิดพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง
 • บทความ หน้าของสารานุกรมที่อยู่ในเนมสเปซหลัก
 • บทความคัดสรร บทความที่ได้รับคัดเลือกว่าดีที่สุดทั้งในแง่รูปแบบและความสมบูรณ์ของเนื้อหา
 • บทความคุณภาพ บทความที่ได้รับคัดเลือกว่าเขียนดีในแง่รูปแบบบรรทัดฐาน เหมาะสำหรับเป็นตัวอย่าง
 • บล็อก การห้ามไม่ให้ผู้ใช้รายหนึ่งใช้งานวิกิพีเดีย สามารถกระทำได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ (ทุกระดับ) สาเหตุของการบล็อกอาจเกิดจากการก่อกวนของผู้ใช้
 • บอต, โรบอต โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับงานซ้ำซากจำเจ
 • บาเบล ป้ายแสดงความสามารถทางภาษาของผู้ใช้
 • ประวัติ, ประวัติการแก้ไข
  1. รายการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบทความหรือหน้าใดหน้าหนึ่ง ซึ่งการแก้ไขแต่ละครั้งจะเก็บประวัติทุกครั้ง
  2. รายการบทความหรือหน้าต่าง ๆ ที่ผู้ใช้คนหนึ่งเคยร่วมเขียน
 • ปฏิบัติการ ดูที่ การกระทำ
 • ป้าย, ป้ายเตือน ข้อความในกรอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือน การระบุปัญหา หรือการให้สารสนเทศอื่น ๆ โดยปกติไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสารานุกรม
 • ป้ายกำกับ ใช้กับตัวกรองการละเมิดกฎ เพื่อตรวจหาการกระทำหนึ่ง ๆ ในรายการปรับปรุงล่าสุด
 • ปูม รายการบันทึกเหตุการณ์ (อ. Log)
 • ผู้เขียนหลัก ผู้ใช้ที่เป็นคนเริ่มสร้างบทความ และ/หรือ แก้ไขบทความนั้นเป็นส่วนใหญ่ อาจมีมากกว่าหนึ่งคนได้
 • ผู้ใช้, ผู้เขียน ผู้มีส่วนร่วมแก้ไขโดยผ่านการล็อกอินด้วยชื่อบัญชี ชื่อบัญชีหนึ่งชื่อถือว่าเป็นผู้ใช้หนึ่งคน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นหุ่นเชิด (อ. User, Editor)
 • ผู้ดูแลโครงการ ผู้ดูแลที่สามารถเปลี่ยนสถานะผู้ใช้ทุกประเภท ในทุกโครงการของวิกิมีเดีย (อ. Steward)
 • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบที่สามารถลบ ล็อก บล็อก และกู้ข้อมูล
 • ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง ผู้ดูแลที่มีสิทธิแต่งตั้งผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแลได้ (อ. Bureaucrat)
 • ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ผู้ใช้ (อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้ดูแล) ที่สามารถตรวจสอบไอพีที่มาและเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ในระบบได้ (อ. Checkuser)
 • เฝ้าดู ติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของหน้าหนึ่ง ๆ (อ. Watch)
 • มีเดียวิกิ ชื่อโปรแกรมที่จัดการข้อมูลทั้งหมดของวิกิพีเดีย
 • เมจิกเวิร์ด, วลีพิเศษ, คำสั่งพิเศษ สัญลักษณ์ที่ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิรับรอง และให้ซอฟต์แวร์ทำอย่างอื่นนอกเหนือจากแสดงสัญลักษณ์นั้น หรือรวมผ่านหน้าที่มีชื่อนั้น แต่ใช้สัญลักษณ์โดยตรงแทน (อ. Magic word)
 • แม่แบบ โค้ดสำเร็จรูปไว้ใส่ในหลายบทความ โดยสามารถแสดงผลได้เหมือนกันหมด
 • ไม่กัดผู้ใช้ใหม่ นโยบายมิให้ผู้ใช้เก่ารวมถึงผู้ดูแลระบบ ต่อว่ากับการผิดพลาดของผู้ใช้ใหม่ ที่มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย
 • ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน คำหยาบติดตลกที่ใช้กับบทความที่ไม่ประเทืองปัญญาหรือนอกประเด็นทั้งหมด (อ. Patent nonsense)

ย-ฮ[แก้]

 • ย้อน, ย้อนการแก้ไข การยกเลิกเนื้อหารุ่นใหม่กลับไปเป็นเนื้อหารุ่นก่อนหน้า
 • ย้อนการแก้ไขฉุกเฉิน ย้อนการแก้ไขของผู้ใช้คนล่าสุดทั้งหมด
 • ย้าย
  1. เปลี่ยนชื่อเรื่องจากชื่อหนึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่ง เป็นคำเก่า ปัจจุบันใช้ว่า เปลี่ยนชื่อ
  2. คัดลอกสารสนเทศจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง แล้วลบสารสนเทศนั้นออกจากหน้าเดิม
 • แยก แบ่งสารสนเทศจากหน้าเดียวออกเป็นสองหน้าขึ้นไป
 • รวม ผสานสารสนเทศจากสองหน้าขึ้นไปเข้าเป็นหน้าเดียว
 • ระเบียงภาพ
  1. ชุดของรูปภาพที่อยู่ภายใต้แท็ก <gallery>
  2. รูปภาพที่ปรากฏเคียงกันมากกว่า 2 รูปขึ้นไป
 • ลบ การซ่อนสารสนเทศทั้งหน้าโดยผู้ดูแลระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หน้าที่ถูกลบสามารถกู้คืนกลับมาได้เสมอเว้นแต่ถูกลบถาวร
 • ล็อก การห้ามไม่ให้บทความหรือหน้าใดหน้าหนึ่งถูกแก้ไข สามารถกระทำได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ (ทุกระดับ) (อ. Protect)
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ การคัดลอกข้อความจากผลงานของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ลายน้ำ ชื่อหรือนามแฝงของผู้สร้างสรรค์ของภาพที่เขียนทับไว้บนภาพเพื่อสงวนลิขสิทธิ์ (อ. Watermark)
 • ลิงก์, วิกิลิงก์ ลิงก์ภายในวิกิพีเดีย เขียนโดยใช้คำสั่ง [[]] ใส่วงเล็บเหลี่ยมครอบ
 • ลิงก์ภายนอก ดูที่ แหล่งข้อมูลอื่น
 • ลิงก์ภายใน ดูที่ ลิงก์, วิกิลิงก์
 • ลิงก์ข้ามโครงการ การเชื่อมโยงไปยังบทความในโครงการอื่นของวิกิมีเดีย
 • ลิงก์ข้ามภาษา การเชื่อมโยงไปยังบทความเดียวกันในวิกิพีเดียภาษาอื่น
 • ลิงก์เสีย, ลิงก์ตาย, ลิงก์เน่า ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งหน้าปลายทางไม่มีอยู่อีกต่อไป
 • ลิงก์แดง ชื่อเรียกของจุดลิงก์ที่บทความปลายทางยังไม่ถูกสร้าง
 • วิกิมีเดีย ชื่อองค์กรที่ควบคุมวิกิพีเดีย
 • สคริปต์จัดให้, สจห. จาวาสคริปต์ส่วนบุคคลที่ช่วยงานเก็บกวาดทั่วไป สร้างโดย ผู้ใช้:Jutiphan
 • สงครามแก้ไข การย้อนการแก้ไขกลับไปกลับมาระหว่างผู้ใช้สองคนขึ้นไป
 • สถานีย่อย ในวิกิพีเดีย หน้าโครงการของวิกิพีเดียสำหรับกลุ่มที่มีการสนใจเฉพาะทาง
 • ส่วน ขอบเขตที่เริ่มจากหัวเรื่องหนึ่งไปยังอีกหัวเรื่องหนึ่ง (อ. Section)
 • สแปม การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โดยฝากลิงก์ไว้ในบทความวิกิพีเดีย ซึ่งอาจเป็นเว็บไซต์เดียวกันจำนวนมาก เพื่อหวังผลทางเอสอีโอ
 • สัญญาอนุญาต สถานะทางลิขสิทธิ์และเงื่อนไขสำหรับการนำภาพหรือสื่อไปใช้ต่อโดยบุคคลอื่น ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของ
 • สาธารณสมบัติ เนื้อหาหรือสื่อที่นำไปใช้ได้ในทุกจุดประสงค์โดยไม่มีเงื่อนไข
 • สารานุกรม เนื้อหาอันมีสาระ มีความโดดเด่น มีการเชื่อมโยงกับบทความอื่นเป็นทอด ๆ ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
 • ศาลาชุมชน หน้าโครงการพิเศษสำหรับพูดคุยปรับปรุงเรื่องนโยบาย เดิมใช้ว่า สภากาแฟ
 • ศาลาประชาคม หน้าศูนย์รวมการทำงานทั้งหมดของวิกิพีเดีย
 • หน้า หัวข้อใด ๆ ในวิกิพีเดีย รวมทั้งบทความ โครง หน้าเปลี่ยนทาง หน้าแก้ความกำกวม หน้าผู้ใช้ หน้าอภิปราย ไฟล์ หน้าเอกสารกำกับแม่แบบและหน้าพิเศษ
 • หน้าเปลี่ยนทาง หน้าสำหรับโยงคำค้นมาที่บทความเดียวกัน
 • หน้าย่อย หน้าที่มีเครื่องหมายทับ (/) ในชื่อเรื่อง แสดงถึงหน้าที่ถูกแบ่งเพื่อใช้งานหรือเชื่อมโยงกับหน้าที่เป็นหลัก (อ. Subpage)
 • หน้าสุดทาง หน้าที่ไม่มีลิงก์ต่อไปยังหน้าหรือบทความอื่นเลย
 • หน้าหลัก ชื่อโฮมเพจของวิกิพีเดีย
 • หัวเรื่อง แถบที่คั่นแต่ละส่วน มักอยู่ในเครื่องหมาย = เช่น == ประวัติศาสตร์ == (อ. Headline)
 • หุ่นเชิด ชื่อบัญชีตัวแทนที่ถูกสร้างขึ้นและควบคุมโดยผู้ใช้อีกคนหนึ่ง
 • แหล่งข้อมูล, แหล่งที่มา ที่มาของข้อมูลหรือสารสนเทศซึ่งจะนำมาใช้อ้างอิง
 • แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความแม่น
 • แหล่งข้อมูลอื่น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มูลนิธิวิกิมีเดียมิได้เป็นเจ้าของ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความแต่ไม่ได้ใช้อ้างอิงหรืออ้างอิงไม่ได้
 • อภิปราย การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหนึ่ง ๆ
 • อัตชีวประวัติ การเขียนประวัติของตัวเอง ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
 • อัปโหลด ส่งข้อมูลไฟล์เช่นภาพ เสียง หรือเอกสาร จากคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์วิกิพีเดีย (หรือคอมมอนส์) เพื่อนำไปใช้ประกอบบทความต่อไป
 • อ้างอิง การกำกับด้วยแหล่งข้อมูลลงในเนื้อหา เพื่อพิสูจน์ว่ามาจากหรือเป็นไปตามที่เขียนไว้และให้ผู้อ่านสืบค้นได้
 • ไอพี ผู้มีส่วนร่วมแก้ไขโดยไม่มีชื่อบัญชี หรือมีชื่อบัญชีแต่ไม่ได้ล็อกอิน

A-Z[แก้]

 • Archive กรุ กรุเอกสารเก่า ข้อมูลเก่าที่เก็บไว้สำหรับอ้างอิง
 • Be bold กล้าเขียน ลองเขียนวิกิพีเดีย
 • Cat, Category หมวดหมู่
 • CC, Creative Commons สัญญาอนุญาตแบบหนึ่งที่ใช้ในโครงการวิกิพีเดียและแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 • Commons, Wikimedia Commons โครงการศูนย์รวบรวมแฟ้มสื่อเสรี สามารถนำไปใช้ได้กับโครงการอื่นทุกโครงการของวิกิมีเดีย
 • Copyedit การแก้ไขเฉพาะการจัดหน้าที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา
 • Copyvio, Copyright Violation - การละเมิดลิขสิทธิ์
 • Double redirect หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน
 • FA, Featured article บทความคัดสรร
 • GA, Good article บทความคุณภาพ
 • Google test การทดสอบโดยใช้กูเกิลหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ และความเชื่อถือได้ของบทความ
 • GFDL สัญญาอนุญาตแบบหนึ่งที่ใช้ในโครงการวิกิพีเดียและแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 • GPL สัญญาอนุญาตแบบหนึ่งที่ใช้ในโครงการวิกิพีเดียและแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 • ICT เวลาอินโดจีน ซึ่งเป็นเวลาเท่ากับ UTC+7 ตรงกับเวลาประเทศไทย จะแสดงผลท้ายชื่อเวลาพูดคุย
 • Infobox กล่องข้อมูล เป็นแม่แบบชนิดหนึ่ง ปรากฏทางขวาของบทความหลายบทความที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 • IP ผู้มีส่วนร่วมแก้ไขโดยไม่มีชื่อบัญชี หรือมิได้ล็อกอิน
 • Jimbo จิมมี เวลส์ ผู้ก่อตั้งวิกิพีเดีย
 • Meta วิกิที่ใช้เป็นที่อภิปรายกิจการทั่วไปของวิกิมีเดีย (เดิมเรียกว่า Metapedia, Meta Wikipedia, Meta Wikimedia และชื่ออื่นๆ อีกหลายชื่อ)
 • Newbie ผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่ชำนาญ
 • NPOV, Neutral Point of View มุมมองที่เป็นกลาง
 • PD, Pubic Domain สาธารณสมบัติ
 • POV, Point of View มุมมอง
 • Portal สถานีย่อยในวิกิพีเดีย หน้าโครงการของวิกิพีเดียสำหรับกลุ่มที่มีการสนใจเฉพาะทาง
 • Redirect หน้าเปลี่ยนทาง สำหรับโยงชื่อบทความไว้ที่บทความเดียวกัน
 • RV, Revert ย้อนการแก้ไข
 • RVV, Revert of vandalism ย้อนการแก้ไขที่เป็นการก่อกวน
 • SUL, Single User Login ระบบบัญชีผู้ใช้หนึ่งเดียวสำหรับโครงการทั้งหมดของวิกิมีเดีย
 • UTC - เวลาสากลเชิงพิกัดโดยเป็นเวลาที่วัดที่ กรีนิช ในอังกฤษ ซึ่งในอดีตวิกิพีเดียไทยได้ใช้เวลานี้ในการอ้างอิง
 • VD, Vandalism การก่อกวน
 • Wikify การตรวจสอบวิกิพีเดีย เช่นการจัดย่อหน้า การเพิ่มลิงก์ การใส่หมวดหมู่
 • Wikilink ลิงก์ภายในวิกิพีเดีย เขียนโดยใช้คำสั่ง [[]] ใส่วงเล็บเหลี่ยมครอบ