วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิหารวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

ประวัติ[แก้]

พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เดิมชื่อ “วัดสะหลีเวียงแก้ว” สันนิฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2280 และได้รกร้างไป โดยได้มีเริ่มการบูรณะและสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่โดยปรากฏในทะเบียนรายชื่อวัดของจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2344 และมีชื่อวัดใหม่ว่า “วัดสันปูเลย” โดยตั้งอยู่บ้านสันปูเลย เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ในบริเวณวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว มีเนื้อที่ 12 ไร่ เศษฯ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ "เพื่อสงเคราะห์เลี้ยงเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และการสาธารณสงเคราะห์" และ สมาคมศิษย์วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันปูเลย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร[1]

เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2556 วัดสันปูเลย ได้รับประกาศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโดยผ่านความเห็นชอบมติของมหาเถรสมาคม ประกาศให้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดใหม่ เป็น “วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว” อย่างถูกต้องโดยปรากฏในประกาศราชกิจจานุเบกษาหน้าที่ 20 เล่ม 130 ตอนที่ 83 ง ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556[2]

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ยังเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปี พ.ศ. 2558 ของ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (โดยมติมหาเถรสมาคม)[แก้]

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2560 มติที่ 344/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560[3] ได้พิจารณาอนุมัติให้วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (โดยมติมหาเถรสมาคม) ตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การอบรมสั่งสอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 เพื่อถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่รู้จักในผู้ปฏิบัติธรรมนี้ว่า “วิชชาธรรมกาย” และโดยได้ยึดหลักคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมเถร วิ. อดีตรองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตลอดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เจ้าสำนักและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

เจ้าอาวาส[แก้]

การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม 12 รูป ดังนี้

 1. พระอธิการแก้ว รตนปญฺโญ
 2. พระอธิการคำแสน เขมวณฺโณ
 3. พระอธิการทวน สุมงฺคโล
 4. เจ้าอธิการอินถา อาภาโส (อดีตเจ้าคณะตำบลสันปูเลย)
 5. เจ้าอธิการดวงตา รุจิตธมฺโม (อดีตเจ้าคณะตำบลสันปูเลย)
 6. พระครูสังฆรักษ์บุญรัตน์ ปุญฺญรโต
 7. พระเถาวัลย์ ธมฺมรโต (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
 8. พระจรัญ ยสวฑฺฒโน (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
 9. พระศรีบุตร อภิวฑฺฒโน (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
 10. พระอธิการชัยเดช กิตฺติภทฺโท
 11. พระครูพิชัย โชติปญฺโญ
 12. พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (ครูบาน้อย)

ศาสนสถานและถาวรวัตถุ[แก้]

ภายในวัดสันปูเลยมีเสนาสนะ

 1. วิหาร
 2. อุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาประยุกต์
 3. พระมหาเจ้าเจดีย์สะหลีบุญเรือง
 4. พระพุทธศรีศากยมุนี อธิฐานบารมีสะหลีเวียงแก้ว (พระเจ้าพันล้าน)
 5. กุฏิสงฆ์
 6. ศาลาปฏิบัติธรรมกรรม พระธรรมเสนาบดี
 7. ศาลาปฏิบัติธรรมต่างหอพระไตรปิฎก ๓ ชั้น ทรงล้านนาประยุกต์
 8. ศาลพระมหาฤษีภูมิงอ่อง (อารักษ์วัดทรงล้านนา)
 9. พระธาตุเจ้าเจดีย์ป๋าระมี (บารมี)
 10. พญาราชสิงห์หลวง
 11. พระสิวลีมหาเถรเจ้า
 12. วิหารพระมหากัจจายนะ
 13. รูปปั้นอนุสาวรีย์ พระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย
 14. วิหารปฏิบัติธรรมต่างหอพระไตรปิฎก (หอธรรมธาตุ)
 15. พระมหาอุปคุตอุดมมงคล และอื่นๆ

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/A/048/480.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/D/083/20.PDF
 3. http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=7596 [1]