รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยถึงปัจจุบันมีดังนี้

อาณาจักรสุโขทัย

ราชวงศ์ศรีนาวนำถุม

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1 Seal of Siamese Podduang 6directionDharmaChakra.png พ่อขุนศรีนาวนำถุม พ.ศ. 1645 พ.ศ. 1700 พ.ศ. 1724
(พระชนมายุ 79 พรรษา)
24 ปี
ภายใต้การปกครองของขอมสบาดโขลญลำพง

ราชวงศ์พระร่วง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(พ่อขุนบางกลางหาว)
(กมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์)
พ.ศ. 1731 พ.ศ. 1781 พ.ศ. 1811
(พระชนมายุ 80 พรรษา)
30 ปี
2 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนบานเมือง ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ราว พ.ศ. 1822 ไม่ปรากฏ
3 Ramkhamhaeng the Great.jpg พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(ขุนรามราช)
(พระบาทกมรเตงอัญศรีรามราช)
พ.ศ. 1790 พ.ศ. 1822 พ.ศ. 1842
(พระชนมายุ 52 พรรษา)
20 ปี
4 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระยาเลอไทย พ.ศ. 1805 พ.ศ. 1842 พ.ศ. 1866
(พระชนมายุ 61 พรรษา)
24 ปี
5 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระยางั่วนำถุม ไม่ปรากฏ พ.ศ. 1866 พ.ศ. 1890 24 ปี
6 Mahathammaracha I.JPG พระมหาธรรมราชาที่ 1
(ลิไทย)
(พระบาทกมรเตงอัญศรีสุริยพงศ์รามมหาราชาธิราช)
พ.ศ. 1843 พ.ศ. 1890 1911
(พระชนมายุ 68 พรรษา)
21 ปี
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา
7 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 2
(ลือไทย)
พ.ศ. 1901 พ.ศ. 1911 พ.ศ. 1942 พ.ศ. 1952
(พระชนมายุ 51 พรรษา)
31 ปี
8 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 3
(ไสลือไทย)
พ.ศ. 1923 พ.ศ. 1943 พ.ศ. 1962
(พระชนมายุ 39 พรรษา)
19 ปี
9 ตราแผ่นดินของอาณาจักรสุโขทัย พระมหาธรรมราชาที่ 4
(บรมปาล)
พ.ศ. 1944 พ.ศ. 1962 พ.ศ. 1981
(พระชนมายุ 37 พรรษา)
19 ปี
สิ้นสภาพการปกครองตนเองถูกรวมเป็นหนึ่งอาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรอยุธยา

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1 อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง342.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)
3 เมษายนพ.ศ. 1857 12 มีนาคม

พ.ศ. 1894[1]

พ.ศ. 1912
(พระชนมายุ 55 พรรษา)
20 ปี
2
(1)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1882 พ.ศ. 1912 พ.ศ. 1913
(พระชนมายุ 37 พรรษา)
พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
1 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
3 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
พ.ศ. 1853 พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 78 พรรษา)
18 ปี
4 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
พ.ศ. 1917 พ.ศ. 1931
(พระชนมายุ 14 พรรษา)
7 วัน

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
2
(2)
King Ay02 Ramesuan.jpg สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1882 พ.ศ. 1931 พ.ศ. 1938
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
7 ปี
5 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระเจ้ารามราชา พ.ศ. 1899 พ.ศ. 1938 พ.ศ. 1952
(พระชนมายุ 53 พรรษา)
14 ปี

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
6 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967
(พระชนมายุ 65 พรรษา)
15 ปี
7 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
พ.ศ. 1929 พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991
(พระชนมายุ 62 พรรษา)
24 ปี
ปฏิรูปการปกครอง จตุสดมภ์ พ.ศ. 2006
8 King Ay09 Trailoknat.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
40 ปี
9 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
(พระบรมราชา)
พ.ศ. 2005 พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034
(พระชนมายุ 29 พรรษา)
3 ปี
10 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
(พระเชษฐา)
พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 10 ตุลาคม

พ.ศ. 2072
(พระชนมายุ 57 พรรษา)

38 ปี
11 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
พ.ศ. 2031 10

ตุลาคม พ.ศ. 2072

พ.ศ. 2076
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
4 ปี
12 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077
(พระชนมายุ 5 พรรษา)
5 เดือน
13 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2042 พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
13 ปี
14 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 10 มิถุนายน

พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 13 พรรษา)

2 ปี
- ตราแผ่นดินอยุธยา ขุนวรวงศาธิราช พ.ศ. 2046 พ.ศ. 2091
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง แต่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
15 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 29

กรกฎาคม พ.ศ. 2091

พ.ศ. 2111
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
20 ปี
16 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 พ.ศ. 2112
(พระชนมายุ 30 พรรษา)
1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 1

ราชวงศ์สุโขทัย

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
17 Maha Dhammarajadhiraj.jpg สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1)
พ.ศ. 2057 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133
(พระชนมายุ 76 พรรษา)
21 ปี
กอบกู้เอกราช หลุดพ้นภายใต้การปกครองอาณาจักรตองอู พ.ศ. 2135
18 KingNU.jpg สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2)
(พระองค์ดำ)
พ.ศ. 2098 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 25 เมษายน พ.ศ. 2148
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
15 ปี
19 Ekatotsarotwpamok06.jpg สมเด็จพระเอกาทศรถ
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3)
(พระองค์ขาว)
พ.ศ. 2103 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พ.ศ. 2153
(พระชนมายุ 50 พรรษา)
5 ปี
20 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4)

พ.ศ. 2128 พ.ศ. 2153 พ.ศ. 2154
(พระชนมายุ 26 พรรษา)
1 ปี 2 เดือน
21 พระบรมรูปพระเจ้าทรงธรรม ศาลพระเจ้าทรงธรรม พุทธบาท,สระบุรี สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

(สมเด็จพระบรมราชาที่ 1)

พ.ศ. 2135 พ.ศ. 2154 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171
(พระชนมายุ 36 พรรษา)
17 ปี
22 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระเชษฐาธิราช

(สมเด็จพระบรมราชาที่ 2)

พ.ศ. 2155 12 ธันวาคม พ.ศ. 2171 พ.ศ. 2173
(พระชนมายุ 18 พรรษา)
1 ปี 7 เดือน
23 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2161 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2178
(พระชนมายุ 17 พรรษา)
36 วัน

ราชวงศ์ปราสาททอง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
24 Portrait of King Prasat Thong.jpeg สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5)

พ.ศ. 2143 พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
25 ปี
25 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จเจ้าฟ้าไชย

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6)

พ.ศ. 2173 พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 26 พรรษา)
9 เดือน
26 ตราแผ่นดินอยุธยา สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา

(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7)

พ.ศ 2143 พ.ศ. 2199 26 ตุลาคม พ.ศ. 2199
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
2 เดือน 20 วัน
27 Narai.JPG สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3)

16

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2175

26 ตุลาคม พ.ศ. 2199 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
(พระชนมายุ 56 พรรษา)
32 ปี
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2231 เปลี่ยนแปลงสังคมของชาตินิยม

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ลำดับ พระบรมรูปหรือตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
28 Phetracha Drawing by HRH Prince of Nakorn Sawan.jpg สมเด็จพระเพทราชา
(สมเด็จพระมหาบุรุษ วิสุทธิเดชอุดม)
พ.ศ. 2175 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 6 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2246
(พระชนมายุ 71 พรรษา)

15 ปี
29 พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าเสือ วัดไทร.jpg สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8)
(พระเจ้าเสือ)
พ.ศ. 2204 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2246 9 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2251
(พระชนมายุ 47 พรรษา)

5 ปี
30 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ.jpg สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9)
(พระเจ้าท้ายสระ)
พ.ศ. 2221 9 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2251

พ.ศ. 2275
(พระชนมายุ 54 พรรษา)
24 ปี
31 Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 2)
พ.ศ. 2223 พ.ศ. 2275 26 เมษายน

พ.ศ. 2301
(พระชนมายุ 78 พรรษา)

26 ปี
32 Burmese Depiction of an Ayutthaya King.jpg สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 3)
(ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2265 พ.ศ. 2301 พ.ศ. 2339
(พระชนมายุ 74 พรรษา)
2 เดือน
33 พระบรมสาทิสลักษณ์พระเจ้าเอกทัศน์ (เดิมเข้าใจคาดเคลื่อนว่าเป็นภาพสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร) ในสมุดพม่าชื่อ “นั้นเตวั้งรุปซุงประบุท” (“เอกสารการบันทึกราชสำนัก) ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดบริติช (British Library) กรุงลอนดอน สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
(สมเด็จพระบรมราชาที่ 3)
(พระเจ้าเอกทัศ)
พ.ศ. 2252 พ.ศ. 2301 7 เมษายน พ.ศ. 2310 พ.ศ. 2310
(พระชนมายุ 58 พรรษา)
9 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 2

อาณาจักรธนบุรี

ราชวงศ์ธนบุรี

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1 KingTaksin of Thonburi.jpg สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
(จักรพรรดิแห่งสยาม)
23 มีนาคม พ.ศ. 2277
หรือ
17 เมษายน พ.ศ. 2277
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 6 เมษายน พ.ศ. 2325
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
14 ปี 99 วัน
รัฐประหารยึดอำนาจเป็นส่วนหนึ่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

ราชวงศ์จักรี

ลำดับ พระบรมลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ บรมราชาภิเษก สิ้นรัชกาล สวรรคต ระยะเวลาครองราชย์
1
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)
(รัชกาลที่ 1)
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 6 เมษายน พ.ศ. 2325 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(พระชนมายุ 73 พรรษา)
27 ปี
2
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(รัชกาลที่ 2)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 7 กันยายน พ.ศ. 2352 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
15 ปี
3
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 3)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 2 เมษายน พ.ศ. 2394
(พระชนมายุ 64 พรรษา)
27 ปี
4
King Rama IV crop.jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช)
(รัชกาลที่ 4)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 2 เมษายน พ.ศ. 2394 6 เมษายน พ.ศ. 2394 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
(พระชนมายุ 63 พรรษา)
17 ปี
ปฏิรูประบอบศักดินาเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ. 2435[2]
5
King Chulalongkorn.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระปิยมหาราช)
(รัชกาลที่ 5)
20 กันยายน พ.ศ. 2396 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(ครั้งที่ 1)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416
(ครั้งที่ 2)
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
(พระชนมายุ 57 พรรษา)
42 ปี
6
King Vajiravudh.jpg
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(พระมหาธีรราชเจ้า)
(รัชกาลที่ 6)
1 มกราคม พ.ศ. 2423 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
(พระชนมายุ 45 พรรษา)
15 ปี
7
Prajadhipok portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484
(พระชนมายุ 47 พรรษา)
9 ปี
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย
ความเคลื่อนไหวระบอบคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2475 - 2543
8 King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
(พระอัฐมรามาธิบดินทร)
(รัชกาลที่ 8)
20 กันยายน พ.ศ. 2468 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(พระชนมายุ 20 พรรษา)
12 ปี
9
Anefo 911-6993 Aankomst Koning (cropped).jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(พระภัทรมหาราช)
(รัชกาลที่ 9)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(พระชนมายุ 88 พรรษา)
70 ปี
10
King Rama X official (crop).png
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 10)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
(พระชนมายุ 70 ปี 189 วัน+)
6 ปี 112 วัน+

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. ตรงใจ หุตางกูร.(2561) ปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  2. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. การเมืองการปกครองไทย: หลายมิติ. หน้า 38-39.