ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย
ตราวชิร
ทบวงมหาวิทยาลัย
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
สถาปนา19 ธันวาคม พ.ศ. 2515
คนแรกบุญรอด บิณฑสันต์
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
คนสุดท้ายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ยกเลิก3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ตำแหน่งที่มาแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายนามรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 บุญรอด บิณฑสันต์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
2 อรุณ สรเทศน์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
3
(1,2)
เกษม สุวรรณกุล 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
4 พลโท

ชาญ อังศุโชติ

36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
5 นิพนธ์ ศศิธร 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
6 วิมลศิริ ชำนาญเวช 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
คณะปฏิวัติ นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
3
(3)
เกษม สุวรรณกุล 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521

ทบวงมหาวิทยาลัย[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
3
(4,5)
เกษม สุวรรณกุล 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
7 ปรีดา พัฒนถาบุตร 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
8 สุบิน ปิ่นขยัน 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
9
(1)
ทวิช กลิ่นประทุม 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
10 อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
11 ยิ่งพันธ์ มนะสิการ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
3
(6)
เกษม สุวรรณกุล 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
9
(2)
ทวิช กลิ่นประทุม 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
3
(7)
เกษม สุวรรณกุล 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
12 สุเทพ อัตถากร 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
13 กระแส ชนะวงศ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
14 ถวิล ไพรสณฑ์ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
15
(1,2)
บุญชู ตรีทอง 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
16 มนตรี ด่านไพบูลย์ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
17 ฉัตรชัย เอียสกุล 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
18 นงเยาว์ ชัยเสรี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
19 นาวาโท เดชา สุขารมณ์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541
20 ประจวบ ไชยสาส์น 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 8 กันยายน พ.ศ. 2543
21 สุชน ชามพูนท 8 กันยายน พ.ศ. 2543 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
22 สุธรรม แสงประทุม 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
23 สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้ทบวงมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานะเป็น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหารคือ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อดีตรัฐมนตรีว่าการที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
วิมลศิริ ชำนาญเวช พ.ศ. 2519 -​ 2520 พ.ศ. 2473 (ประมาณ 94 ปี)​
เกษม สุวรรณกุล พ.ศ. 2517 - 2518, 2520 - 2521 1 มีนาคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)

ทบวงมหาวิทยาลัย[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยที่ยังมีชีวิตอยู่ 11 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
เกษม สุวรรณกุล พ.ศ. 2522 - 2526, 2534 - 2535, 2535 1 มีนาคม พ.ศ. 2473 (94 ปี)
กระแส ชนะวงศ์ พ.ศ. 2537 - 2538 1 มีนาคม พ.ศ. 2477 (90 ปี)
สุบิน ปิ่นขยัน พ.ศ. 2529 - 2531 16 มิถุนายน พ.ศ. 2477 (90 ปี)
ถวิล ไพรสณฑ์ พ.ศ. 2538 8 สิงหาคม พ.ศ. 2480 (86 ปี)
สุเทพ อัตถากร พ.ศ. 2535 - 2537 17 ตุลาคม พ.ศ. 2480 (86 ปี)
บุญชู ตรีทอง พ.ศ. 2538 - 2539 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (79 ปี)
มนตรี ด่านไพบูลย์ พ.ศ. 2539 - 2540 24 ธันวาคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สุธรรม แสงประทุม พ.ศ. 2544 - 2545 26 ตุลาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2545 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ฉัตรชัย เอียสกุล พ.ศ. 2540 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)

อ้างอิง[แก้]